Թեժ գիծ +37410 511 211

Ակցիա

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի և վարկային քարտերի տրամադրման ակցիա

Ակցիայի ժամկետն է 2019թ.-ի հունիսի 19-ից մինչև 2019թ. օգոստոսի 30-ը

Ակցիա ՀՀ ռեզիդենտ և/կամ ՀՀ քաղաքացի այն ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար, ովքեր կտեղափոխեն այլ բանկից կամ ֆինանսական կազմակերպությունից իրենց և/կամ իրենց հետ փոխկապակցված անձանց* անունով գործող Վարկերը:

Եթե տեղափոխվող վարկերի քանակը մեկից ավելի է, և/կամ դրանց նպատակայնությունը տարբեր է կամ տրամադրվող վարկի գումարը գերազանցում է տեղափոխվող պարտավորության չափը, ապա հաճախորդի ցանկությամբ վարկերը կարող են միավորվել մեկ վարկում

Տրամադրման պայմաններ՝

Հիփոթեքային, անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի տրամադրման պայմաններ
 Նպատակ Այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող բնակելի և/կամ ոչ բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման, կառուցապատման, անշարժ գույքի գրավադրմամբ այլ վարկերի ու չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի տեղափոխում "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ
 Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
 Վարկատեսակ  Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկեր  
 Առավելագույն ժամկետ  180 ամիս
Վերանորոգման վարկի դեպքում ՝ 120  
 Տարեկան տոկոսադրույք1  Վարկ/գրավ հարաբերակցույթյունը < 70%`
Առաջին 12 ամսվա համար՝ 13%, 13-րդ ամսվանից՝ ԿԲԼՏ+6.75 տոկոսային կետ /ներկա պահին՝ 13%/
 Վարկ/գրավ հարաբերակցույթյունը < 70%`
ԿԲԼՏ+7% /ներկա պահին՝ 9.5%/
 Վարկ/գրավ հարաբերակցույթյունը < 70%`
ԿԲԼՏ+8.3% /ներկա պահին՝ 8%/
 Վարկ/գրավ հարաբերակցույթյունը >70%`
Առաջին 12 ամսվա համար՝ 14.5%, 13-րդ ամսվանից՝ ԿԲԼՏ+8.25 տոկոսային կետ /ներկա պահին՝ 14.5%/
 Վարկ/գրավ հարաբերակցույթյունը > 70%`
ԿԲԼՏ+8.5% /ներկա պահին՝11%/
 Վարկ/գրավ հարաբերակցույթյունը > 70%`
ԿԲԼՏ+9.8% /ներկա պահին՝ 9.5%/
 Վարկ/գրավ հարաբերակցություն  90% /հիմք է ընդունվում գրավադրվող գույքի իրացվելի արժեքը/
 Արտոնյալ ժամկետ Եթե տեղափոխման արդյունքում վարկի ժամկետը երկարաձգվում է ոչ ավելի քան մեկ տարով, և նոր վարկի ժամկետը չի գերազանցում 120 ամիսը, իսկ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը չի գերազանցում 70%-ը, վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 1 տարի արտոնյալ ժամկետով, որի ընթացքում հաճախորդին տրվում է հնարավորություն մարելու միայն վարկի գծով կուտակված տոկոսագումարները: Արտոնյալ ժամկետի ավարտից հետո կատարվում է թե մայր գումարի, թե տոկոսագումարների վճարում:
   Ոչ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման և կառուցապատման վարկեր
 Առավելագույն ժամկետ   180 ամիս

 Տարեկան տոկոսադրույք1

 ԿԲԼՏ+5.75 / ներկա պահին՝ 12%/
 Վարկ/գրավ հարաբերակցություն  90%/ հիմք է ընդունվում գրավադրվող գույքի իրացվելի արժեքը/  
 Արտոնյալ ժամկետ Եթե տեղափոխման արդյունքում վարկի ժամկետը երկարաձգվում է ոչ ավելի քան մեկ տարով և նոր վարկի ժամկետը չի գերազանցում 120 ամիսը, իսկ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը չի գերազանցում 70%-ը՝ վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 1 տարի արտոնյալ ժամկետով, որի ընթացքում հաճախորդին տրվում է հնարավորություն մարելու միայն վարկի գծով կուտակված տոկոսագումարներր. արտոնյալ ժամկետի ավարտից հետո կատարվում է թե մայր գումարի, թե տոկոսագումարների վճարում:  
 Վարկատեսակ  Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկեր և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտեր  
 Առավելագույն ժամկետ  84 ամիս
  Տարեկան տոկոսադրույք1  Վարկ/գրավ հարաբերակցույթյունը < 70%`
Առաջին 12 ամսվա համար 14 %, 13-րդ ամսվանից՝ ԿԲԼՏ+7.75%/ներկա պահին՝14%/
 Վարկ/գրավ հարաբերակցույթյունը < 70%`
ԿԲԼՏ+8% /ներկա պահին՝ 10.5%/
 Վարկ/գրավ հարաբերակցույթյունը < 70%`
ԿԲԼՏ+9.3%/ներկա պահին՝9%/
Կապված այլ բանկում գործող համանման վարկի տոկոսից՝ տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել մինչև +/-1.5 տոկոսային կետով:  
 Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Երևան քաղաքում գտնվող գույքի համար՝ 60% 
Երևան քաղաքից դուրս (ներառյալ՝ ԼՂՀ-ում) գտնվող գույքի դեպքում՝ 50% 

Լողացող տոկոսադրույքների դեպքում անվանական տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 3 տոկոսային կետ:
Հաշվարկված անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է մինչև մեկ հարյուրերորդական:
ԿԲԼՏ - Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք
ԿԲՀՏ - Կոնվերս Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույք

* Ծնողներ, ամուսին, երեխաներ, քույր, եղբայր
** վարկի կամ վարկային քարտի գումարը 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցելու դեպքում պահանջվում է վերջնական գնահատում, որի վճարումը կատարվում է հաճախորդի կողմից:

ԿԲԼՏ - Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Մարման եղանակ

  • "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
  • "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հավասար չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:

Ապահովում

Անշարժ գույքի գրավ

Որպես լրացուցիչ ապահովում կարող է պահանջվել նաև Բանկի համար ընդունելի ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

Տեղափոխվող վարկի նկատմամբ պահանջներ

Տեղափոխվող պարտավորությունը այլ ֆինանսական կազմակերպությունում չպետք է լինի վերանայված և պետք է սպասարկված լինի առնվազն 12 ամիս՝ հիփոթեքային վարկերի դեպքում և 6 ամիս՝ անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի/վարկային քարտերի դեպքում:

Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

Վարկառուն, համաձայն Աքռա հարցման, վերջին 24 ամիսների ընթացքում չպետք է ունենա վարկերի գծով հանրագումարային 20 և ավելի օր ուշացում և/կամ դասակարգված պարտավորություն /չի տարածվում երաշխավորությունների վրա/**

Վարկունակություն

Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամուտների 60%-ը:

Սույն պահանջը չի կիրառվում մինչև 25 մլն ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ գումարի չափով տրամադրվող հիփոթեքային վարկերի դեպքում և մինչև 15 մլն ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ գումարի չափով տրամադրվող անշարժ գույքի գրավով վարկերի և վարկային քարտերի դեպքում:

Վարկի վաղաժամկետ մարման տուժանք

Համաձայն պայմանագրի

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված սակագների

Վարկի տրամադրման հետ կապված վճարներ

  1.  Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար՝ չի գանձվում,
  2.  Վարկի տրամադրման և կանխիկացման միջնորդավճար՝ չի գանձվում,
  3.  Գրավադրվող գույքի նախնական գնահատման վճար՝ կատարվում է Բանկի կողմից**,
  4.  Նոտարական վավերացման վճար՝ կատարվում է Բանկի կողմից ,
  5.  Պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար-կատարվում է հաճախորդի կողմից ,
  6.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար` կատարվում է հաճախորդի կողմից,
  7.  Վարկի/վարկային քարտի սպասարկման ամսական վճար` 2,000.00 ՀՀ դրամ:

Այլ պայմաններ

Ակցիայի շրջանակներում Խրուշովյան նախագծերի գույքերը որպես գրավ հանդիսանալու պարագայում վարկ/գրավ հարաբերակցությունը սահմանվում է առավելագույնը 50%, իսկ վարկի մարման առավելագույն ժամկետը հիփոթեքների դեպքում սահմանել 7 տարի, անշարժ գույքի գրավով վարկերի դեպքում՝ 5 տարի:

"Նորամուտ", "Մոդեռն", "Նորույթ" վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր

"Կապիտալ" վարկի տեղեկատվական ամփոփագիր

"Նեցուկ" վարկի ընդհանրական թերթիկ

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկեր և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտեր

 

Ֆինանսներ բոլորի համար