Թեժ գիծ +37410 511 211

Ակցիա

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի և վարկային քարտերի տրամադրման ակցիա

Ակցիայի ժամկետն է 2018թ.-ի մայիսի 2-ից մինչև 2018թ. հոկտեմբերի 31 ներառյալ

Այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող բնակելի և/կամ ոչ բնակելի նշանակության անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման, կառուցապատման, անշարժ գույքի գրավադրմամբ այլ վարկերի ու չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի տեղափոխում "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ

Ակցիայի պայմանները գործում են բոլոր ՀՀ ռեզիդենտ և/կամ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար, ովքեր կտեղափոխեն այլ բանկերից կամ ֆինանսական կազմակերպություններից իրենց և/կամ իրենց հետ փոխկապակցված անձանց անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերը և վարկային քարտերը, ընդ որում՝ նոր տրամադրվելիք վարկի/վարկային քարտի գումարը կարող է գերազանցել այլ բանկում կամ ֆինանսական կազմակերպությունում առկա պարտավորության չափը սահմանված պահանջներին բավարարելու դեպքում:

Եթե տեղափոխվող վարկերը մեկից ավելին են և/կամ ունեն տարբեր նպատակներ, կամ տրամադրվող վարկի գումարը գերազանցում է տեղափոխվող պարտավորության չափը, ապա հաճախորդի ցանկությամբ վարկերը կարող են միավորվել մեկ վարկում:

Տրամադրման պայմաններ՝

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի տրամադրման պայմաններ
Արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկ

 Առավելագույն ժամկետ

ԿԲԼՏ+5.75*

180 ամիս
Վերանորոգման վարկի դեպքում՝ 120
Տարեկան տոկոսադրույք

ԿԲԼՏ+6.5%

ԿԲԼՏ+8.8%

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
90%/ հիմք է ընդունվում գրավադրվող գույքի իրացվելի արժեքը

 

Արտոնյալ ժամկետ

Եթե տեղափոխման արդյունքում վարկի ժամկետը երկարաձգվում է ոչ ավելի քան մեկ տարով և նոր վարկի ժամկետը չի գերազանցում 120 ամիսը, իսկ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը չի գերազանցում 70%-ը վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 1 տարի արտոնյալ ժամկետով, որի ընթացքում հաճախորդին տրվում է հնարավորություն մարելու միայն վարկի գծով կուտակված տոկոսագումարներր: Արտոնյալ ժամկետի ավարտից հետո կատարվում է թե մայր գումարի, թե տոկոսագումարների վճարում:
Ոչ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման և կառուցապատման վարկեր
Առավելագույն ժամկետ

-

180 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
ԿԲԼՏ+6.5% ԿԲԼՏ+8.3%
Վարկ/գրավ հարաբերակցություն
90%/ հիմք է ընդունվում գրավադրվող գույքի իրացվելի արժեքը/
Արտոնյալ ժամկետ Եթե տեղափոխման արդյունքում վարկի ժամկետը երկարաձգվում է ոչ ավելի քան մեկ տարով և նոր վարկի ժամկետը չի գերազանցում 120 ամիսը, իսկ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը չի գերազանցում 70%-ը վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 1 տարի արտոնյալ ժամկետով, որի ընթացքում հաճախորդին տրվում է հնարավորություն մարելու միայն վարկի գծով կուտակված տոկոսագումարներր: Արտոնյալ ժամկետի ավարտից հետո կատարվում է թե մայր գումարի, թե տոկոսագումարների վճարում:
Անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկեր և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտեր
Առավելագույն ժամկետ
84 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
Առաջին 2 տարիների համար 14%, որից հետո ԿԲՀՏ+3%, կապված այլ բանկում գործող համանման վարկի տոկոսից՝ տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել +/-1.5 տոկոսային կետով: 12%, կապված այլ բանկում գործող համանման վարկի տոկոսից՝ տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել +/-1.5 տոկոսային կետով: 11.5%, կապված այլ բանկում գործող համանման վարկի տոկոսից՝ տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել +/-1.5 տոկոսային կետով:

 

 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

Եթե գրավադրվող գույքը գտնվում է Երևան քաղաքում՝

 • Մինչև 60% /ներառյալ/
 • 60-70% /ներառյալ/, հաստատվում է Բանկի կողմից

Եթե գրավադրվող գույքը գտնվում է Երևան քաղաքից դուրս(ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում)

 • Մինչև 50% /ներառյալ/
 • 50-60% /ներառյալ/, հաստատվում է Բանկի կողմից

* ծնողներ, ամուսին, երեխաներ, քույր, եղբայր:

** եթե տեղափոխվող պարտավորությունն այլ ֆինանսական կազմակերպությունում տրամադրվել է սույն սահմանված փոխկապակցված անձի անունով, ապա սույն պահանջը տարածվում է նաև վերջինիս նկատմամբ:

*** Լողացող տոկոսադրույքների դեպքում անվանական տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 3 տոկոսային կետ:
Հաշվարկված անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է մինչև մեկ հարյուրերորդական:

ԿԲԼՏ - Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Մարման եղանակ

 • "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
 • "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հավասար չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:

Ապահովվածություն

Անշարժ գույքի գրավադրում

Լրացուցիչ ապահովում

Որպես լրացուցիչ ապահովում կարող է պահանջվել նաև Բանկի համար ընդունելի ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն:

Հաճախորդի նկատմամբ պահանջներ

ՀՀ ռեզիդենտ և/կամ ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ, ով վարկի տրամադրման պահին.

 • այլ ֆինանսական կազմակերպությունում տեղափոխվող պարտավորությունը սպասարկել է առնվազն 12 ամիս բնակելի և ոչ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկերի տրամադրման դեպքում և 6 ամիս անշարժ գույքի գրավադրմամբ վարկերի և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի տրամադրման դեպքում չունի գործող ժամկետանց պարտավորություն,
 • համաձայն Աքռա հարցման՝ վերջին 24 ամիսների ընթացքում չի ունեցել վարկերի գծով հանրագումարային 20 և ավելի օր ուշացում և/կամ դասակարգված պարտավորություն /չի տարածվում երաշխավորությունների վրա/**

Վարկունակություն

Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառու/ներ/ի ամսական զուտ եկամուտների 60%-ը:

Սույն պահանջը չի կիրառվում մինչև 25 մլն ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ գումարի չափով տրամադրվող անշարժ գույքի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման վարկերի դեպքում/ և մինչև 15 մլն ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ գումարի չափով տրամադրվող անշարժ գույքի գրավով վարկերի և վարկային քարտերի դեպքում:

Տեղափոխվող պարտավորությունը այլ ֆինանսական կազմակերպությունում չպետք է վերանայված լինի:

Տույժեր և տուգանքներ ժամկետանց մայր գումարի և տոկոսի նկատմամբ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:

Վարկի վաղաժամկետ մարման միջնորդավճարներ****

Վարկի սկզբնական գումարի 3%

Այլ վճարներ

 • Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար չի գանձվում
 • Վարկի տրամադրման և կանխիկացման միջնորդավճար՝ չի գանձվում
 • Գրավադրվող գույքի նախնական գնահատման վճար՝ կատարվում է Բանկի կողմից***
 • Նոտարական վավերացման վճար՝ կատարվում է Բանկի կողմից
 • Պետական իրավասու մարմնում գրանցման վճար-կատարվում է հաճախորդի կողմից
 • ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող միասնական տեղեկանքի համար սահմանված վճար-կատարվում է հաճախորդի կողմից
 • Վարկի/վարկային քարտի սպասարկման ամսական վճար-2,000.00 ՀՀ դրամ

***վարկի կամ վարկային քարտի գումարը 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցելու դեպքում պահանջվում է վերջնական գնահատում, որի վճարումը կատարվում է հաճախորդի կողմից:

**** Կիրառվում է Բանկի հայեցողությամբ՝ վարկի մարման ժամանակացույցով նախատեսվածից ավելի վարկի գումարից մարման կամ ամբողջական մարման դեպքերում:

Ոչ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկի տեղեկատվական ամփոփագիր

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման, վերանորոգման, կառուցապատման վարկերի տեղեկատվական ամփոփագիր

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտի տեղեկատվական ամփոփագիր

Նեցուկ վարկի ընդհանրական թերթիկ

Ֆինանսներ բոլորի համար