Թեժ գիծ +37410 511 211

"Արցախ" վարկեր

"Արցախ" վարկեր

Բանկը տրամադրում է Արցախի Սոցիալական Ծրագրերի Հիմնադրամի (ԱՍԾՀ) և Արցախի Ներդրումային Հիմնադրամի (ԱՆՀ) կողմից սուբսիդավորվող՝ բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման, կառուցման և վերանորոգման վարկեր:

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում/կառուցում

  ԱՍԾՀ ԱՆՀ
Վարկառու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 889-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձանց շրջանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008թ. փետրվարի 26-ի N 101 որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձանց շրջանակ
Նպատակ Բնակարանի, բնակելի տան ձեռքբերում/ կառուցում
Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

 

Ժամկետ

նվազագույնը՝ 10 տարի, առավելագույնը՝ 15 տարի
Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար
 • Նվազագույն գումար՝ 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար՝ 25 մլն ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար
 • Նվազագույն գումար՝ 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար՝ 50 մլն ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

 

 

Տարեկան տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ՝

 •  մինչև 10 տարի ժամկետով վարկերի համար՝ 14% առաջին 3 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 8 տոկոսային կետ, սակայն ոչ ավելի, քան 15%
 •  10 տարուց ավելի ժամկետով վարկերի համար՝ 15% առաջին 3 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 9 տոկոսային կետ, սակայն ոչ ավելի, քան 15%

ԱՄՆ դոլար՝

11.5% առաջին 3 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 9.25 տոկոսային կետ:

Տոկոսագումարը ենթակա է սուբսիդավորման ԱՍԾՀ կողմից: Սուբսիդիայի մեծությունը և տրամադրման պայմանները սահմանվում են Կարգ 1-ով և ԱՍԾՀ-ի հետ կնքված համագործակցության պայմանագրով

ՀՀ դրամ՝

 • մինչև 10 տարի ժամկետով վարկերի համար՝ 15% առաջին 2 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 9 տոկոսային կետ, սակայն ոչ ավելի, քան 15%
 • 10 տարուց ավելի ժամկետով վարկերի համար՝ 15% առաջին 2 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 10 տոկոսային կետ, սակայն ոչ ավելի, քան 15% 

ԱՄՆ դոլար՝

12%

Տոկոսագումարը ենթակա է սուբսիդավորման ԱՆՀ կողմից: Սուբսիդիայի մեծությունը և տրամադրման պայմանները սահմանվում են Բանկի և ԱՆՀ-ի ու Վարկառուի հետ կնքված եռակողմ սուբսիդավորման վերաբերյալ պայմանագրով

Հայտի ուսումնասիրության վճար 0 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար (գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը)

Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը՝ 10,000 ՀՀ դրամ

Վարկի սպասարկման վճար ՀՀ դրամով վարկերի համար՝ 2,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար՝ չի կիրառվում
Վարկի գումարի և գրավի արժեքի հարաբերություն Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գնահատված շուկայական (ձեռքբերման դեպքում՝ գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի) արժեքի 70%-ը

  

Վարկառուի (առկայության դեպքում՝ համավարկառուի) վարկային պատմության հանդեպ պահանջներ

Վարկի համար դիմելու պահին

 •  գործող վարկ/եր/ը պետք է դասակարգված լինի/են/ որպես "ստանդարտ"՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի, և
 •  պետք է բացակայեն ժամկետանց վարկային պարտավորություններ, և
 •  վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը

*** Լողացող տոկոսադրույքների դեպքում անվանական տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 3 տոկոսային կետ:
Հաշվարկված անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է մինչև մեկ հարյուրերորդական:

ԿԲԼՏ - Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 1. Վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 65
 2. Գրավադրման ենթակա է բացառապես Ստեփանակերտ կամ Շուշի քաղաքների վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքը

Բնակարանի, բնակելի տան ձեռքբերման դեպքում ԱՍԾՀ և ԱՆՀ կողմից տրամադրվող կանխավճարի չափ

ԱՍԾՀ՝ 

 1.   ԼՂՀ անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող երկրորդ խմբի հաշմանդամ վարկառուներին՝ գործարքի արժեքի մինչև 30% չափով, որից 20%` անհատույց, իսկ 10%` հետ վերադարձման պայմանով,
 2.   ԼՂՀ անժամկետ զինվորական հաշմանդամություն ունեցող երրորդ խմբի հաշմանդամ, փախստական վարկառուներին՝ գործարքի արժեքի մինչև 20% չափով՝ անհատույց,
 3.   ԼՂՀ պաշտպանության ժամանակ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված զինծառայողների զավակներին և բազմազավակ, միածնող վարկառուներին՝ գործարքի արժեքի մինչև 20%՝ հետ վերադարձման պայմանով1,
 4.  ԼՂՀ զինված ուժերի սպայական կազմի զինծառայողներին և պայմանագրային զինծառայողներին կանխավճար չի տրամադրվում:

ԱՆՀ՝

Առավելագույնը 10% չափով՝ ԱՆՀ կողմից տրամադրվող նպատակային անտոկոս փոխառության տեսքով2

1Վերադարձման պայմանով կանխավճարը տրամադրում է վարկառուին՝ նպատակային անտոկոս փոխառության պայմանագիր կնքելու միջոցով, որի ապահովման համար Բանկի գրավոր համաձայնությամբ կնքում է ձեռք բերվող բնակարանի, բնակելի տան հաջորդող գրավի պայմանագիր

2 Սուբսիդավորման ենթակա անձանց շրջանակը սահմանվում է Բանկի կողմից

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

 1. "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հաստատուն չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:
 2. "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որը փոփոխական մասերով պարունակում է մայր գումարը և կուտակված տոկոսները (Վարկի գումարի և գրավի շուկայական կամ իրացվելի (կախված վարկի նպատակից) արժեքի հարաբերությունը 50% չգերազանցելու դեպքում)

Ապահովում

 1. Ձեռքբերվող, վերանորոգվող կամ կառուցվող անշարժ գույքի գրավ3
 2. Երաշխավորություն

Որպես երաշխավոր կարող է հանդես գալ կայուն և հիմնավորված եկամուտ ունեցող և/կամ որևէ անշարժ գույքի միանձնյա սեփականատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձ/ինք/

Երաշխավորը4.

 • Չպետք է ունենա խնդրահարույց (ներառյալ՝ ժամկետանց) վարկային պարտավորություններ վարկի համար դիմումը ներկայացվելու պահին, և
 • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում չպետք է ունենա վարկային պարտավորությունների (ներառյալ՝ բոլոր վարկերի և երաշխավորությունների) գծով գումարային 30 և ավելի օր ուշացումներ

3 Բնակելի տան կառուցման դեպքում գրավադրվում է հողատարածքը, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը, և լրացուցիչ անշարժ գույք
4 Չի կարող միաժամանակ հանդես գալ որպես տվյալ վարկի համավարկառու

Տուժանք

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Բանկին վճարվում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:Վարկի վաղաժամկետ մարման համար տուժանքներ չեն սահմանվում

ԱՍԾՀ՝ 

Վարկի սահմանված մարման ժամանակացույցի ամսաթվի ամսվա վերջին բանկային օրվա դրությամբ վարկի մարումների ժամանակացույցի խախտման դեպքում հաշվարկված ժամկետանց տոկոսագումարի ու դրա նկատմամբ հաշվարկված տույժի, տուգանքի սուբսիդավորում չի կատարվում

Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ, OTI) 5

Ոչ ավել, քան 50%

Եկամուտների հաշվարկի մեջ կարող են ներառվել այլ անձանց եկամուտներ. այդ դեպքում տվյալ անձինք դիտարկվում են որպես համավարկառու6

5Տվյալ վարկի մասով ամսական վճարվելիք գումարի հաշվարկի մեջ հաշվի չի առնվում սուբսիդավորման ենթակա գումարի չափը
6Բնակարան/բնակելի տուն ձեռք բերած վարկառուն պարտավոր է եռամսյա ժամկետում (կառուցելու դեպքում` շինարարության նախանշված ժամկետի ավարտից հետո) ապահովել իր հետ միասին պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած անձանց հաշվառումը ձեռք բերված բնակարանում կամ բնակելի տանը

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 1. Վարկառուի/համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականցման քարտ)
 2. Վարկառուի/համավարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական
 3. Վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթեր, Հանրային ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ (չի պահանջվում, եթե ներկայացնում են նույնականացման քարտը) և երեխաների ծննդյան վկայականներ (առկայության և անհրաժեշտության դեպքում)
 4. Վարկառուի/համավարկառուի բնակության վայրից տեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալ տրված համատիրության կողմից և ԼՂՀ ոստիկանության անձնագրային բաժնի կողմից տեղեկանք վարկառուի բնակության վայրի անշարժ գույքի բնակելի մակերեսում հաշվառված անձանց վերաբերյալ /3-րդ ձեւ/ (անհրաժեշտության դեպքում)
 5. Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի/համավարկառուի զբաղեցրած պաշտոնը և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի), տեղեկանքի վաղեմությունը՝ 15 օրից ոչ ավելի
 6. Ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր, Հանրային ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ, ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական
 7. Ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական և սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հիմքեր)
 8. Ձեռքբերվող անշարժ գույքի նախնական գնահատում
 9. Հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման կամ հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման և կանխավճարի տրամադրման մասին երաշխավորագիր7
 10. Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով

Վարկային հայտի բավարարման դեպքում ներկայացվող փաստաթղթեր

 1. Գրավադրվող գույքի վերջնական գնահատման հաշվետվություն
 2. Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ
 3. Ձեռքբերվող գույքի և վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրական վկայագրեր
 4. Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով

7Երաշխավորագրերի ձևերը սահմանվում են Պայմանագրով և պարունակում են նշում վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափի, ժամկետի և/կամ տրամադրվող վարկի կանխավճարի տոկոսային կետի չափի մասին

Բնակելի տան կառուցման նպատակով վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 1. Վարկառուի/համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականցման քարտ)
 2. Վարկառուի/համավարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական
 3. Վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթեր, Հանրային ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ (չի պահանջվում, եթե ներկայացնում են նույնականացման քարտը) և երեխաների ծննդյան վկայականներ (առկայության և անհրաժեշտության դեպքում)
 4. Վարկառուի/համավարկառուի բնակության վայրից տեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալ տրված համատիրության կողմից (անհրաժեշտության դեպքում)
 5. Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի/համավարկառուի զբաղեցրած պաշտոնը և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի), տեղեկանքի վաղեմությունը՝ 15 օրից ոչ ավելի:
 6. Նախահաշիվ
 7. Կառուցվող տան/հողատարածքի նախնական վիճակի լուսանկարներ
 8. Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված նախագիծ, շինարարության թույլտվություն, կառուցապատողի հետ կնքված պայմանագիր (առկայության դեպքում)
 9. Կառուցվող բնակելի տան և լրացուցիչ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական/ներ և սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հիմքեր)
 10. Կառուցվող տան և լրացուցիչ անշարժ գույքի նախնական գնահատում
 11. Հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման մասին երաշխավորագիր8
 12. Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով

Այլ պայմաններ

 1.  Նպատակային անտոկոս փոխառության պայմանագրի համաձայն տրամադրված հիփոթեքային վարկի կանխավճարը վարկառուի կողմից ենթակա է վերադարձման հիփոթեքային վարկի լրիվ մարման ժամկետին հաջորդող հինգ տարվա ընթացքում, որի պայմանները սահմանվում են Հիմնադրամի և Վարկառուի միջև կնքված նպատակային անտոկոս փոխառության պայմանագրով: Հիփոթեքային վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում վարկառուն պարտավոր է վաղաժամկետ մարել նաև տրամադրված նպատակային անտոկոս փոխառության գումարը:
 2.  Անձը պետական ֆինանսական աջակցության յուրաքանչյուր ձևից կարող է օգտվել մեկ անգամ:
 3.  Ձեռքբերման վարկերի դեպքում վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ չեն կարող լինել:
 4.  Վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում պետք է պահպանվի վարկի նպատակային օգտագործումը:
 5.  Կառուցման/վերանորոգման վարկերի դեպքում կառուցման/վերանորոգման աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ ավարտված լինեն վարկի վերջին մասնաբաժնի տրամադրումից 1 տարի հետո:
 6.  Վարկառուների հետ կնքվող պայմանագրերում նախատեսել, որ կիրառման ենթակա օրենսդրությունը՝ ՀՀ օրենսդրությունն է, իսկ դատական վեճերի լուծումը հանձնվում է ՀՀ դատարաններից որևէ մեկի (ԻՎ ընտրությամբ) քննությանը:
 7. Այլ պայմաններ կարող են սահմանվել Բանկի կողմից

8Երաշխավորագրերի ձևերը սահմանվում են Պայմանագրով և պարունակում են նշում վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափի և ժամկետի մասին

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում

  ԱՍԾՀ ԱՆՀ
Վարկառու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 889-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձանց շրջանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008թ. փետրվարի 26-ի N 101 որոշմամբ հաստատված կարգով սահմանված՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձանց շրջանակ
Նպատակ Բնակարանի, բնակելի տան վերանորոգում
Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ Դոլար

 

Ժամկետ

 • առավելագույնը` 10 տարի
 • նվազագույնը՝ 1 տարի
 • առավելագույնը` 10 տարի
 • նվազագույնը՝ 1 տարի
Վարկի գումար
 • Նվազագույն գումար՝ 500,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար՝ 5 մլն ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար
 • Նվազագույն գումար՝ 500,000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար
 • Առավելագույն գումար՝ 7 մլն ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

 

 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ՝

 •  մինչև 10 տարի ժամկետով վարկերի համար՝ 14% առաջին 3 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 8 տոկոսային կետ, սակայն ոչ ավելի, քան 15%
 •  10 տարուց ավելի ժամկետով վարկերի համար՝ 15% առաջին 3 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 9 տոկոսային կետ, սակայն ոչ ավելի, քան 15%

ԱՄՆ դոլար՝

11.5% առաջին 3 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 9.25 տոկոսային կետ:

Տոկոսագումարը ենթակա է սուբսիդավորման ԱՍԾՀ կողմից: Սուբսիդիայի մեծությունը և տրամադրման պայմանները սահմանվում են Կարգ 1-ով և ԱՍԾՀ-ի հետ կնքված համագործակցության պայմանագրով

ՀՀ դրամ՝

 • մինչև 10 տարի ժամկետով վարկերի համար՝ 15% առաջին 2 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 9 տոկոսային կետ, սակայն ոչ ավելի, քան 15%
 • 10 տարուց ավելի ժամկետով վարկերի համար՝ 15% առաջին 2 տարվա համար, այնուհետև՝ ԿԲԼՏ + 10 տոկոսային կետ, սակայն ոչ ավելի, քան 15% 

ԱՄՆ դոլար՝ 

12%

Տոկոսագումարը ենթակա է սուբսիդավորման ԱՆՀ կողմից: Սուբսիդիայի մեծությունը և տրամադրման պայմանները սահմանվում են Բանկի և ԱՆՀ-ի ու Վարկառուի հետ կնքված եռակողմ սուբսիդավորման վերաբերյալ պայմանագրով

Հայտի ուսումնասիրության վճար 0 ՀՀ դրամ
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար (գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը) Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը՝ 10,000 ՀՀ դրամ
Վարկի սպասարկման վճար ՀՀ դրամով վարկերի համար՝ 2,000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլարով վարկերի համար՝ չի կիրառվում
Վարկի գումարի և գրավի արժեքի հարաբերություն Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գնահատված շուկայական (ձեռքբերման դեպքում՝ գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի) արժեքի 70%-ը

 

Վարկառուի (առկայության դեպքում՝ համավարկառուի) վարկային պատմության հանդեպ պահանջներ

Վարկի համար դիմելու պահին

 •  գործող վարկ/եր/ը պետք է դասակարգված լինի/են/ որպես «ստանդարտ»՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի, և
 •  պետք է բացակայեն ժամկետանց վարկային պարտավորություններ, և
 •  վերջին մեկ տարվա ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 1. Վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 65
 2. Գրավադրման ենթակա է բացառապես Ստեփանակերտ կամ Շուշի քաղաքների վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքը

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

 1. "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հաստատուն չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:
 2. "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որը փոփոխական մասերով պարունակում է մայր գումարը և կուտակված տոկոսները (Վարկի գումարի և գրավի շուկայական կամ իրացվելի (կախված վարկի նպատակից) արժեքի հարաբերությունը 50% չգերազանցելու դեպքում)

Ապահովում

 1. Ձեռքբերվող, վերանորոգվող կամ կառուցվող անշարժ գույքի գրավ3
 2. Երաշխավորություն

Որպես երաշխավոր կարող է հանդես գալ կայուն և հիմնավորված եկամուտ ունեցող և/կամ որևէ անշարժ գույքի միանձնյա սեփականատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձ/ինք/

Երաշխավորը4.

 • Չպետք է ունենա խնդրահարույց (ներառյալ՝ ժամկետանց) վարկային պարտավորություններ վարկի համար դիմումը ներկայացվելու պահին, և
 • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում չպետք է ունենա վարկային պարտավորությունների (ներառյալ՝ բոլոր վարկերի և երաշխավորությունների) գծով գումարային 30 և ավելի օր ուշացումներ

3 Բնակելի տան կառուցման դեպքում գրավադրվում է հողատարածքը, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը, և լրացուցիչ անշարժ գույք
Չի կարող միաժամանակ հանդես գալ որպես տվյալ վարկի համավարկառու

Տուժանք

Տուժանք

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Բանկին վճարվում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:Վարկի վաղաժամկետ մարման համար տուժանքներ չեն սահմանվում

ԱՍԾՀ՝ 

Վարկի սահմանված մարման ժամանակացույցի ամսաթվի ամսվա վերջին բանկային օրվա դրությամբ վարկի մարումների ժամանակացույցի խախտման դեպքում հաշվարկված ժամկետանց տոկոսագումարի ու դրա նկատմամբ հաշվարկված տույժի, տուգանքի սուբսիդավորում չի կատարվում

Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ, OTI) 5

Ոչ ավել, քան 50%

Եկամուտների հաշվարկի մեջ կարող են ներառվել այլ անձանց եկամուտներ. այդ դեպքում տվյալ անձինք դիտարկվում են որպես համավարկառու6

5Տվյալ վարկի մասով ամսական վճարվելիք գումարի հաշվարկի մեջ հաշվի չի առնվում սուբսիդավորման ենթակա գումարի չափը
6Բնակարան/բնակելի տուն ձեռք բերած վարկառուն պարտավոր է եռամսյա ժամկետում (կառուցելու դեպքում` շինարարության նախանշված ժամկետի ավարտից հետո) ապահովել իր հետ միասին պետական ֆինանսական աջակցություն ստացած անձանց հաշվառումը ձեռք բերված բնակարանում կամ բնակելի տանը

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 1. Վարկառուի/համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթղթի և Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականցման քարտ)
 2. Վարկառուի/համավարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական
 3. Վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթեր, Հանրային ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ (չի պահանջվում, եթե ներկայացնում են նույնականացման քարտը) և երեխաների ծննդյան վկայականներ (առկայության և անհրաժեշտության դեպքում)
 4. Վարկառուի/համավարկառուի բնակության վայրից տեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալ տրված համատիրության կողմից և ԼՂՀ ոստիկանության անձնագրային բաժնի կողմից տեղեկանք վարկառուի բնակության վայրի անշարժ գույքի բնակելի մակերեսում հաշվառված անձանց վերաբերյալ /3-րդ ձեւ/ (անհրաժեշտության դեպքում)
 5. Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի/համավարկառուի զբաղեցրած պաշտոնը և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի), տեղեկանքի վաղեմությունը՝ 15 օրից ոչ ավելի
 6. Ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականատերերի անձը հաստատող փաստաթղթեր, Հանրային ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ, ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական
 7. Ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական և սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հիմքեր)
 8. Ձեռքբերվող անշարժ գույքի նախնական գնահատում
 9. Հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման կամ հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման և կանխավճարի տրամադրման մասին երաշխավորագիր7
 10. Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով

Վարկային հայտի բավարարման դեպքում ներկայացվող փաստաթղթեր

 1. Գրավադրվող գույքի վերջնական գնահատման հաշվետվություն
 2. Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ
 3. Ձեռքբերվող գույքի և վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրական վկայագրեր
 4. Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով

7Երաշխավորագրերի ձևերը սահմանվում են Պայմանագրով և պարունակում են նշում վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափի, ժամկետի և/կամ տրամադրվող վարկի կանխավճարի տոկոսային կետի չափի մասին

Վարկային հայտի դիտարկման նպատակով Բանկ ներկայացվող նախնական փաստաթղթեր

 1.  Վարկառուի/համավարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ և Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականցման քարտը)
 2.  Վարկառուի/համավարկառուի ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական
 3.  Վարկառուի/համավարկառուի ընտանիքի անդամների անձը հաստատող փաստաթղթեր, Հանրային ծառայությունների համարանիշեր կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ(չի պահանջվում, եթե ներկայացնում են նույնականացման քարտը) և երեխաների ծննդյան վկայականներ (առկայության և անհրաժեշտության դեպքում)
 4.  Ընտանիքի անդամների ամուսնության (ամուսնալուծության, մահվան) վկայական (անհրաժեշտության դեպքում)
 5.  Վարկառուի/համավարկառուի բնակության վայրից տեղեկանք ընտանիքի կազմի վերաբերյալ տրված համատիրության կողմից (անհրաժեշտության դեպքում)
 6.  Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի/համավարկառուի զբաղեցրած պաշտոնը և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի), տեղեկանքի վաղեմությունը՝ 15 օրից ոչ ավելի:
 7. Նախահաշիվ
 8.  Վերանորոգվող անշարժ գույքի նախնական վիճակի նկարներ
 9.  Շին. թույլտվություն (անհրաժեշտության դեպքում)
 10.  Վերանորոգվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական և սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը հաստատող փաստաթուղթ (հիմքեր)
 11.  Վերանորոգվող անշարժ գույքի նախնական գնահատում
 12.  Հիփոթեքային վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման մասին երաշխավորագիր
 13.  Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով

Վարկային հայտի բավարարման դեպքում ներկայացվող փաստաթղթեր

 1.  Վերանորոգվող անշարժ գույքի վերջնական գնահատման հաշվետվություն
 2.  Վերանորոգվող անշարժ գույքի լուսանկարներ (կարող է պահանջվել յուրաքանչյուր մասնաբաժնի տրամադրումից հետո, ինչպես նաև ընթացիկ մոնիթորինգի շրջանակներում)
 3.  Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ
 4.  Վերանորոգվող գույքի և վարկառուի/համավարկառուի ապահովագրական վկայագրեր
 5.  Այլ փաստաթղթեր` Բանկի պահանջով

Այլ պայմաններ

 1.  Նպատակային անտոկոս փոխառության պայմանագրի համաձայն տրամադրված հիփոթեքային վարկի կանխավճարը վարկառուի կողմից ենթակա է վերադարձման հիփոթեքային վարկի լրիվ մարման ժամկետին հաջորդող հինգ տարվա ընթացքում, որի պայմանները սահմանվում են Հիմնադրամի և Վարկառուի միջև կնքված նպատակային անտոկոս փոխառության պայմանագրով: Հիփոթեքային վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում վարկառուն պարտավոր է վաղաժամկետ մարել նաև տրամադրված նպատակային անտոկոս փոխառության գումարը:
 2.  Անձը պետական ֆինանսական աջակցության յուրաքանչյուր ձևից կարող է օգտվել մեկ անգամ:
 3.  Ձեռքբերման վարկերի դեպքում վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ չեն կարող լինել:
 4.  Վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում պետք է պահպանվի վարկի նպատակային օգտագործումը:
 5.  Կառուցման/վերանորոգման վարկերի դեպքում կառուցման/վերանորոգման աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ ավարտված լինեն վարկի վերջին մասնաբաժնի տրամադրումից 1 տարի հետո:
 6.  Վարկառուների հետ կնքվող պայմանագրերում նախատեսել, որ կիրառման ենթակա օրենսդրությունը՝ ՀՀ օրենսդրությունն է, իսկ դատական վեճերի լուծումը հանձնվում է ՀՀ դատարաններից որևէ մեկի (ԻՎ ընտրությամբ) քննությանը:
 7. Այլ պայմաններ կարող են սահմանվել Բանկի կողմից

8Երաշխավորագրերի ձևերը սահմանվում են Պայմանագրով և պարունակում են նշում վարկի տարեկան տոկոսադրույքի սուբսիդավորման չափի և ժամկետի մասին

ԱՍԾՀ Տեղեկատվական ամփոփագիր

ԱՆՀ Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար