Թեժ գիծ +37410 511 211

Converse4Women

Ակցիա կին ձեռնարկատեր վարկառուների համար

Հատուկ կին ձեռներեցների համար "Converse4Women" բանկային ծառայությունների փաթեթ, որի շրջանակներում իրականացվելու է ինչպես սկսնակ /startup/, այնպես էլ գործող բիզնեսի ՓՄՁ ֆինանսավորում և բանկային որոշ պրոդուկտների տրամադրում արտոնյալ պայմաններով:

Ակցիան գործում է 2019 թվականի ապրիլի 22-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ:

Ակցիայի պայմանները տարածվում են հետևյալ հաճախորդների վրա.

  •  Կին անհատ ձեռնարկատեր
  •  Իրավաբանական անձ, որի առնվազն 50% բաժնեմասը պատկանում է կնոջ /կանանց/
  •  Իրավաբանական անձ, որի տնօրենը կամ իրական շահառուն կին է, ով հանդես է գալիս ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցության եղանակով՝ համաձայն Բանկի վարկային մասնագետի կողմից իրականացված ուսումնասիրության արդյունքների:

Ֆինանսավորման պայմաններն են.

 Վարկի նվազագույն գումար  500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
 Ակցիայի շրջանակներում տրամադրված վարկ/եր/ մնացորդ/ներ/ի /հանրա/գումար՝ մեկ վարկառուի անունով

 

Առավելագույնը՝ 50 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Ժամկետ

 Սկսնակ բիզնեսի համար Գործող բիզնեսի համար
 5 տարի  5 տարի 7 տարի

 Նպատակ

 Հիմնական և շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, կրեդիտորական պարտքի մարում  Շրջանառու միջոցների համալրում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կրեդիտորական պարտքի մարում  Հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կրեդիտորական պարտքի մարում

 

 

 

 

 

Տոկոսադրույքներն ըստ արժույթների և ժամկետների

 ՀՀ դրամ

  

 -

 Առաջին 1 տարին` սկսած 11.5%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+5.25)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 11.75%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+5.5)%-ից (լողացող)
 ԱՄՆ դոլար  Առաջին 1 տարին` սկսած 12%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+9.5)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 8.5%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+6.0)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 8.75%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+6.25)%-ից (լողացող)
 Եվրո  Առաջին 1 տարին` սկսած 10%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+10.3)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 6.75%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+7.05)%-ից (լողացող)  Առաջին 1 տարին` սկսած 7.0%-ից (ֆիքսված), այնուհետև՝ սկսած (ԿԲԼՏ+6.8)%-ից (լողացող)
 Վարկի տրամադրման միանվագ վճար  Վարկի գումարի 1%, նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ դրամ  Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ դրամ  Վարկի գումարի 1%, նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ դրամ
 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար  0 ՀՀ դրամ
 Ֆինանսական խորհրդատվության տրամադրում առևտրի, սպասարկման, արտադրության, տուրիզմի և գյուղատնտեսության ոլորտում բիզնեսով զբաղվող գործարարներին

 

անվճար

 Այն Հաճախորդները, որոնց Ակցիայի շրջանակներում ներկայացված վարկային հայտը հաստատվել է, կարող են բանկային պրոդուկտներից օգտվել հետևյալ արտոնյալ պայմաններով`

  •  Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար.
Նոր ընթացիկ հաշվի/հաշիվների բացում և վարում 0 ՀՀ դրամ` հաշվի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
Ընթացիկ հաշվին/հաշիվներին կանխիկ գումարի մուտքագրման դիմաց գանձվող միջնորդավճար ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարային հաշիվներին՝ 0 ՀՀ դրամ
Այլ արժույթներով՝ գործող սակագներից 50%-ով նվազեցված չափով
 

 

 

Ընթացիկ հաշվից/հաշիվներից կանխիկ գումարի ելքագրման դիմաց գանձվող միջնորդավճար

Կանխիկ մուտքագրված միջոցների դեպքում՝

  •  ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարային հաշիվներից՝ 0 ՀՀ դրամ
  •  Այլ արժույթներով՝ գործող սակագներից 50%-ով նվազեցված չափով

Անկանխիկ մուտքագրված միջոցների դեպքում՝

  •  Գործող սակագներից 50%-ով նվազեցված չափով
Ընթացիկ հաշվի սպասարկում՝ ՀԾ "Ինտերնետ Բանկ" համակարգով 0 ՀՀ դրամ` հաշվի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
POS տերմինալ/ներ/ով վճարային քարտերի սպասարկման միջնորդավճար 0 ՀՀ դրամ` Առաջին տարվա համար
Մեկ կորպորատիվ քարտի սպասարկման վճար 0 ՀՀ դրամ՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
  • Անհատ ձեռնարկատեր, կազմակերպության առնվազն 50% բաժնետեր/եր, իրավաբանական անձի տնօրեն կամ իրական շահառու հանդիսացող՝ կին ֆիզիկական անձանց համար.
Խնայողական հաշվի բացում և վարում  0 ՀՀ դրամ՝ հաշվի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
 Փաթեթի գործողության ընթացքում մեկ Woman’s Card վճարային քարտի տրամադրում և սպասարկում  0 ՀՀ դրամ՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար
 Փաթեթի գործողության ընթացքում մեկ VISA Classic կամ մեկ Visa Gold կամ մեկ Mastercard Gold վճարային քարտի տրամադրում և սպասարկում  Դիմելու պահին գործող սպասարկման միջնորդավճարի 50%-ով նվազեցված վճար՝ քարտի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածի համար

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Woman's Card տեղեկատվական ամփոփագիր

Visa Classic տեղեկատվական ամփոփագիր

Visa Gold տեղեկատվական ամփոփագիր

Visa Business տեղեկատվական ամփոփագիր

Mastercard Gold տեղեկատվական ամփոփագիր

Ինտերնետ Բանկ համակարգի տեղեկատվական ամփոփագիր

Բանկային հաշիվների տեղեկատվական ամփոփագիր