Թեժ գիծ +37410 511 211

"Էքսպրեսս"

 Ուսանողական վարկ "ԷՔՍՊՐԵՍՍ"

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, ովքեր հանդիսանում են  Բանկի կողմից հաստատված ԲՈՒՀ-ի  ուսանող:

Վարկավորման պայմաններն են`  

Արժույթ ՀՀ դրամ
Գումար

Նվազագույնը՝ 100,000 ՀՀ դրամ

Առավելագույնը` 1,000,000 ՀՀ դրամ, որը չի կարող գերազանցել ամբողջ ուսման վարձի 100%-ը:

Վարկը փոխանցվում է անմիջապես ուսումնական հաստատության հաշվի համարին՝ ըստ հաճախորդի կողմից տրված վճարման հանձնարարականի մեկ կիսամյակի կամ մեկ ուսումնական տարվա համար:

Ժամկետ

12-18 ամիս, բայց ոչ ավելի, քան ուսման ավարտը:

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 17.5%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 22.33% - 23.83%
Ապահովում
 •  Վարկառուի ծնողների և/կամ այլ անձի անձնական երաշխավորություն,
 • Բանկի պահանջով` այլ գրավ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար
0
Վարկի տրամադրման վճար Հաճախորդի հաշվից կգանձվի միանվագ վարկի գումարի 2%

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 • Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և երաշխավորի ամսական զուտ եկամտի հանրագումարի 70%-ը,
 • վարկի դիմելու պահին Վարկառուի և երաշխավորի վարկային պատմության վերջին 12 ամսվա ընթացքում պետք է բացակայի ոչ ստանդարտ, կասկածելի կամ անհուսալի դասով որևէ դասակարգում:

Մարման կարգ

Կատարվում է "Անուիտետային" եղանակով

Տրամադրման կարգը

Վարկը փոխանցվում է անմիջապես ուսումնական հաստատության հաշվի համարին՝ ըստ հաճախորդի կողմից տրված վճարման հանձնարարականի մեկ կիսամյակի կամ մեկ ուսումնական տարվա համար:

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 • Վարկային դիմում,
 • Վարկառուի և երաշխավորների/գրավատուների անձը հաստատող փաստաթղթի և հանրային ծառայությունների համարանիշի բնօրինակները կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտ):
 • Երաշխավոր անձանց աշխատավայրից տեղեկանք, որի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը և աշխատանքային գրքույկի պատճեն:
 • Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում /օր.` ներդրումային գործունեություն, գույքը վարձակալության տալ, ներդրումներ ավանդներում և այլն/ պետք է ներկայացվի տեղեկանք այդ գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ,
 • Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`

- տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ /Հավելված 9/՝ իրավաբանական անձանց համար;
- ֆինանսական վերլուծություն՝ անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց համար, ընդ որում, անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու դեպքում նաև տեղեկանք ՊԵԿ-ից՝ պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ:

Անհրաժեշտության դեպքում վարկառուի Ա/Ձ հանդիսանալու դեպքում՝ լիցենզավորում կամ որոշակի գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն պահանջող գործունեությամբ զբաղվելու պարագայում՝ համապատասխան լիցենզիան և/կամ թույլտվությունը, եթե վերջինս հանդիսանում է վարկառուի եկամտի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոն:

 • Տեղեկանք ուսանողի ուսումնական հաստատությունից, որում պետք է նշված լինի ուսանողի անուն ազգանունը, ֆակուլտետը և կուրսը, ուսանողի տարեկան/կիսամյակային վարձի չափը, ուսումնական հաստատության բանկային հաշվի ռեկվիզիտները:
 • Ուսումնական հաստատությունից Ուսանողի ուսման վարձի վճարումն իրականացնելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթուղթ (հաշիվ-ապրանքագիր, փոխանցման հաշիվ և այլն), եթե սույն տեղեկությունը ներառված չէ տեղեկանքում:

Բանկի համար ընդունելի ԲՈՒՀ-երի ցանկ

Ուշադրություն

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: 

Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք համապատասխանում են "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո և նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ վարկի պայմանների և Ձեր կողմից տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա:

Ընդհանրական թերթիկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար