Թեժ գիծ +37410 511 211

Ակցիա 2

Ոսկու գրավով ապահովված վարկերի տեղափոխման ակցիա

Ակցիան գործում է 2019թ. ապրիլի 1-ից մինչև 2019թ մայիսի 31-ը ներառյալ

Ակցիան գործում է ֆիզիկական անձ բոլոր այն հաճախորդների համար, "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կտեղափոխեն իրենց գործող ոսկու գրավով ապահովված վարկը կամ վարկերը ՀՀ (նաև Արցախի Հանրապետության) ցանկացած այլ բանկից, վարկային կազմակերպությունից կամ գրավատնից:

Վարկի պայմաններ՝

  1. Վարկի և տոկոսների մարման եղանակը՝ 6-36 ամիս, անուիտետային՝
Վարկ/գրավ Այլ պայմաններ
Մինչև 100% Գումարի չափը 200,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ:*
Տոկոսադրույք  0%
Ժամկետ /ամիս/   6-36 ամիս ներառյալ
Ամսական սպասարկման վճար ՀՀ դրամ 0.7%
Տրամադրման միանվագ վճար  0.9%
101-120% Գումարի չափը 200,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ:*
Տոկոսադրույք  0%
Ժամկետ /ամիս/   6-36 ամիս ներառյալ
Ամսական սպասարկման վճար ՀՀ դրամ 0.8%
Տրամադրման միանվագ վճար  0.9%

* նշված գումարը վերաբերվում է Ակցիայի ներքո 1 հաճախորդին տրամադրված վարկերի համախառն մնացորդին
** Վարկի սպասարկման ամսական վճարը հաշվարկվում է վարկի սկզբնական գումարի վրա.

    2. Վարկի և տոկոսների մարման եղանակը՝ 6-36 ամիս, մայր գումարը՝  ժամկետի վերջում՝  սպասարկման գումարի ամենամսյա վճարումով՝

Վարկ/գրավ Այլ պայմաններ
Մինչև 100% Գումարի չափը***** 200,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ:*
Տոկոսադրույք  0%
Ժամկետ /ամիս/   6-36 ամիս ներառյալ
Ամսական սպասարկման վճար ՀՀ դրամ 1.1%
Տրամադրման միանվագ վճար  0.9%
101-120% Գումարի չափը 200,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ:*
Տոկոսադրույք  0%
Ժամկետ /ամիս/   6-36 ամիս ներառյալ
Ամսական սպասարկման վճար ՀՀ դրամ 1.3%
Տրամադրման միանվագ վճար  1%

* նշված գումարը վերաբերվում է Ակցիայի ներքո 1 հաճախորդին տրամադրված վարկերի համախառն մնացորդին
** Վարկի սպասարկման ամսական վճարը հաշվարկվում է վարկի սկզբնական գումարի վրա.

Հաճախորդի նկատմամբ կիրառվող պարտադիր պայմաններն են.

  1. Վարկ ստանալու համար դիմելու պահին հաճախորդը չպետք է ունենա "ստանդարտ" դասից ավելի խիստ դասով դասակարգված վարկ/եր/, իսկ դիմելուն նախորդող մեկ տարվա ընթացքում՝ որպես "անհուսալի" դասակարգված պարտավորություն/ներ/
  2. Վարկ ստանալու համար դիմելու պահին հաճախորդը չպետք է ունենա գործող ժամկետանց պարտավորություն/ներ/
  3. վերջին 12 ամիսների ընթացքում չի ունեցել վարկերի գծով հանրագումարային 20 և ավելի օր ուշացում , իսկ վարկ /գրավ մինչև 100 տոկոսի դեպքում՝ 30 և ավելի օր ուշացում
  4. ունի և/կամ ունեցել է առնվազն երկու գործող/մարված վարկ/եր/ (ներառյալ՝ օվերդրաֆտներ) "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում և/կամ այլ ՀՀ այլ բանկերում
  5. 1-ից 4 ենթակետերով սահմանված պայմանները չեն տարածվում երաշխավորությունների վրա:

Ակցիայի շրջանակներում վարկերը տրամադրվում են միայն այն հաճախորդներին, ովքեր "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում 01.03.2019թ.-ից մինչ վարկի տրամադրման օրը չեն ունեցել գործող ոսկու գրավով ապահովված վարկ/եր, և միաժամանակ ամբողջությամբ մարել են այլ բանկից, վարկային կազմակերպությունից կամ գրավատնից իրենց առկա տվյալ ոսկու գրավով ապահովված վարկը/վարկերը:

Այլ պայման՝ Վարկի տրամադրման պահին հաճախորդի վերաբերյալ ԱՔՌԱ հարցման կատարումը պարտադիր է:

*** Հաճախորդն Ակցիայի պայմաններից չի կարող օգտվել, եթե ԱՔՌԱ հարցումից պարզ է դառնում, որ հաճախորդը այլ ֆինանսական հաստատություններում ունի վարկ/գրավ 100%-ը գերազանցող թվով 5 վարկերից ավել գործող վարկեր:

**** Ընտանիքի անդամ են համարվում հայտատուի ծնողները, երեխաները, ամուսինը, եղբայրը կամ քույրը:

***** Վարկի գումարի չափը չի կարող գերազանցել այլ ֆինանսական հաստատությունում տրամադրված վարկի գումար գումարած տրամադրված վարկի գումարի 50% սահմանաչափը

Ընդհանրական թերթիկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր