Թեժ գիծ +37410 511 211

Մարզային բնակարանային վարկեր

Մարզային բնակարանային վարկեր

Վարկառու/համավարկառուները պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, (գրանցման հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն) որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում:

1.Բնակելի տան/բնակարանի վերանորոգման վարկեր

Վարկի նպատակը

Տան/բնակարանի վերանորոգում, բնակարանային պայմանների բարելավման համար: Համաձայն ԱՀԸ ներքին կարգերով/ՈՆՍ-ով սահմանված պահանջների:

Արժույթ ՀՀ դրամ
ժամկետ

Նվազագույնը 5 տարի

Առավելագույնը 20 տարի

Տոկոսադրույք

10%

Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար

Նվազագույն գումար՝ 2 մլն ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումար՝ 25 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման վճար` գանձվում է միանվագ մինչև վարկի տրամադրումը
Վարկի գումարի 0.5% բայց ոչ պակաս քան 50.000 ՀՀ դրամը
Ամսական սպասարկման վճար չի կիրառվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 3,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Ապահովվածություն

Վերանորոգվող տան/բնակարանի գրավ:

Վարկի գումարի և գրավի արժեքի հարաբերություն (LTV)

Ոչ ավել, քան գրավադրված գույքի գնահատված շուկայական արժեքի 70%-ը:

Վարկի և տոկոսագումարների մարման ձև

Ամսական, անուիտետային կամ վարկի գումարի հավասարաչափ մարումներ:
Եթե վարկառուի եկամուտները ստացվում են գյուղատնտեսությունից, ապա վարկի մարումները (վարկի մայր գումարի մարումները) կարող են համապատասխանեցվել վարկառուի դրամական հոսքերին (սեզոնային եկամուտին): Ընդ որում, վարկի գումարի մարումների քանակը չի կարող տարեկան 2 անգամից քիչ լինել: Բոլոր դեպքերում, տոկոսների ամսական վճարումը պարտադիր է:

Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ) (OTI)

Մինչև 45 %

Վարկունակության գնահատում

Համաձայն գործող ՈՆՍ-ի պահանջների:

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Անշարժ գույքի գնահատում անկախ գնահատողի կողմից, համաձայն ԱՀԸ սահմանված պահանջների:
Գյուղերում տրամադրված վարկերի դեպքում անշարժ գույքի գնահատումը կարող է իրականացվել Բանկի համապատասխան աշխատակցի կողմից:

Աշխարհագրություն

ՀՀ ամբողջ տարածքը՝ բացառությամբ Երևան քաղաքի (ըստ ֆինանսավորվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրի)

Տվյալներ վարկային պատմության մասին

 • Հարցում ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից
 • Եթե վարկառուն ընթացիկ վարկ/եր ունի, ապա այն պետք է դասակարգված լինի իբրև ստանդարտ վարկ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի և վարկի/երի գծով չպետք է առկա լինեն ընթացիկ ժամկետանց պարտավորություններ
 • վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրացույցային օրը

Տուժանք

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն

Ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (եկամուտների համամասնությամբ) կատարվում է ամեն տարի վարկի մնացորդային գումարի չափով

Այլ պահանջներ

 • Պետք է ներկայացվեն այնպիսի ձեռքբերման հիփոթեքային վարկեր, որտեղ

-վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ չեն (համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի),
-բավարարում են Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
-պետք է պահպանվի վարկի նպատակային օգտագործումը վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում,
-կառուցապատման և վերանորոգման աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ ավարտված լինեն վարկի վերջին մասնաբաժնի տրամադրումից 1 տարի հետո:
-պետք է ներկայացվեն կառուցապատվող/վերանորոգվող գույքի լուսանկարները ինչպես կառուցապատումից/վերանորոգումից առաջ, այնպես էլ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի տրամադրումից հետո (ամբողջական պատկերացում կազմելու համար):

Երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ

 • Մեկ երաշխավոր, (անհրաժեշտության դեպքում այլ անձանց երաշխավորություն):
 • Որպես երաշխավոր կարող է հանդես գալ ֆիզիկական անձը /անձինք/, ով /ովքեր/ պետք է ունենա/ն/ կայուն և հիմնավորված եկամուտ: Երաշխավորը`
 • Չի կարող միաժամանակ հանդես գալ որպես համավարկառու,
 • Չպետք է ունենա խնդրահարույց պարտավորություններ վարկը տրամադրելու պահին,
 • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում վարկային պարտավորություն/ներ/ և բոլոր վարկերի գծով 30 օր և ավելի ուշացումներ
 • Երաշխավորի վերաբերյալ պարտադիր է վարկային զեկույցի առկայությունը ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

2.Բնակելի տան/բնակարանի ձեռք բերման վարկեր

Վարկի նպատակը

Տան/բնակարանի ձեռք բերման համար: Համաձայն ԱՀԸ ներքին կարգերով /ՈՆՍ-ով սահմանված պահանջների:

Արժույթ ՀՀ դրամ
ժամկետ Նվազագույնը 10 տարի առավելագույնը 20 տարի
Տոկոսադրույք

10%

Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար

Նվազագույն գումար՝ 500,000 ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումար՝ 25 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման վճար` գանձվում է միանվագ մինչև վարկի տրամադրումը
Վարկի գումարի 0.5% բայց ոչ պակաս քան 50.000 ՀՀ դրամը
Ամսական սպասարկման վճար չի կիրառվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 3,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Ապահովվածություն

Ձեռք բերվող անշարժ գույքի գրավ, եթե վարկի գումարը գերազանցում է 2 միլիոն ՀՀ դրամը: Եթե վարկի գումարը 2 միլիոն ՀՀ դրամից ցածր է, ընդունելի է շարժական գույքի գրավը և/կամ երրորդ անձի երաշխավորութունը:

Վարկի գումարի և գրավի արժեքի հարաբերություն (LTV)

Ոչ ավել, քան գրավադրված գույքի արժեքի 70%-ը: Ընդ որում, գույքի արժեքը վերցվում է գնահատված շուկայական արժեքի և ձեռք բերման գնի նվազագույնը:

Վարկի և տոկոսագումարների մարման ձև

Ամսական, անուիտետային կամ վարկի գումարի հավասարաչափ մարումներ:
Եթե վարկառուի եկամուտները ստացվում են գյուղատնտեսությունից, ապա վարկի մարումները (վարկի մայր գումարի մարումները) կարող են համապատասխանեցվել վարկառուի դրամական հոսքերին (սեզոնային եկամուտին): Ընդ որում, վարկի գումարի մարումների քանակը չի կարող տարեկան 2 անգամից քիչ լինել: Բոլոր դեպքերում, տոկոսների ամսական վճարումը պարտադիր է:

Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ) (OTI)

Մինչև 45 %

Վարկունակության գնահատում

Համաձայն գործող ՈՆՍ-ի պահանջների:

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Անշարժ գույք գնահատում անկախ գնահատողի կողմից, համաձայն ԱՀԸ սահմանված պահանջների: Գյուղերում տրամադրված վարկերի, ինչպես նաև շարժական գույքի գրավի դեպքում (2 միլիոն ՀՀ դրամից ցածր վարկերի դեպքում) գնահատումը կարող է իրականացվել Բանկի համապատասխան աշխատակցի կողմից:

Աշխարհագրություն

ՀՀ ամբողջ տարածքը՝ բացառությամբ Երևան քաղաքի (ըստ ֆինանսավորվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրի)

Տվյալներ վարկային պատմության մասին

 • Հարցում ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից
 • Եթե վարկառուն ընթացիկ վարկ/եր ունի, ապա այն պետք է դասակարգված լինի իբրև ստանդարտ վարկ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի և վարկի/երի գծով չպետք է առկա լինեն ընթացիկ ժամկետանց պարտավորություններ
 • վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրացույցային օրը

Տուժանք

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն

Ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (եկամուտների համամասնությամբ) կատարվում է ամեն տարի վարկի մնացորդային գումարի չափով

Այլ պահանջներ

 • Պետք է ներկայացվեն այնպիսի ձեռքբերման հիփոթեքային վարկեր, որտեղ

-վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ չեն (համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի),
-բավարարում են Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
-պետք է պահպանվի վարկի նպատակային օգտագործումը վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում,
-կառուցապատման և վերանորոգման աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ ավարտված լինեն վարկի վերջին մասնաբաժնի տրամադրումից 1 տարի հետո:
-պետք է ներկայացվեն կառուցապատվող/վերանորոգվող գույքի լուսանկարները ինչպես կառուցապատումից/վերանորոգումից առաջ, այնպես էլ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի տրամադրումից հետո (ամբողջական պատկերացում կազմելու համար):

Երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ

 • Մեկ երաշխավոր, (անհրաժեշտության դեպքում այլ անձանց երաշխավորություն):
 • Որպես երաշխավոր կարող է հանդես գալ ֆիզիկական անձը /անձինք/, ով /ովքեր/ պետք է ունենա/ն/ կայուն և հիմնավորված եկամուտ: Երաշխավորը`
 • Չի կարող միաժամանակ հանդես գալ որպես համավարկառու,
 • Չպետք է ունենա խնդրահարույց պարտավորություններ վարկը տրամադրելու պահին,
 • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում վարկային պարտավորություն/ներ/ և բոլոր վարկերի գծով 30 օր և ավելի ուշացումներ
 • Երաշխավորի վերաբերյալ պարտադիր է վարկային զեկույցի առկայությունը ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

3. Բնակելի տան կառուցման վարկեր

Վարկի նպատակը

Բնակելի տան կառուցման համար: Համաձայն ԱՀԸ ներքին կարգերով/ՈՆՍ-ով սահմանված պահանջների:

Արժույթ ՀՀ դրամ
ժամկետ Նվազագույնը 10 տարի առավելագույնը 20 տարի
Տոկոսադրույք

10%

Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար

Նվազագույն գումար՝ 500,000 ՀՀ դրամ

Առավելագույն գումար՝ 25 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման վճար` գանձվում է միանվագ մինչև վարկի տրամադրումը
Վարկի գումարի 0.5% բայց ոչ պակաս քան 50.000 ՀՀ դրամը
Ամսական սպասարկման վճար չի կիրառվում
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 3,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Ապահովվածություն

Առկա անշարժ գույքի և հողամասի գրավ: Տան կառուցումից հետո կառուցված տան գրավ:
Եթե վարկի գումարը 2 միլիոն ՀՀ դրամից ցածր է, ընդունելի է շարժական գույքի գրավը և/կամ երրորդ անձի երաշխավորութունը:

Վարկի գումարի և գրավի արժեքի հարաբերություն (LTV)

Ոչ ավել, քան գրավադրված գույքի գնահատված շուկայական արժեքի 70%-ը:

Վարկի և տոկոսագումարների մարման ձև

Ամսական, անուիտետային կամ վարկի գումարի հավասարաչափ մարումներ:
Եթե վարկառուի եկամուտները ստացվում են գյուղատնտեսությունից, ապա վարկի մարումները (վարկի մայր գումարի մարումները) կարող են համապատասխանեցվել վարկառուի դրամական հոսքերին (սեզոնային եկամուտին): Ընդ որում, վարկի գումարի մարումների քանակը չի կարող տարեկան 2 անգամից քիչ լինել: Բոլոր դեպքերում, տոկոսների ամսական վճարումը պարտադիր է:

Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ) (OTI)

Մինչև 45 %

Վարկունակության գնահատում

Համաձայն գործող ԱՀԸ սահմանված պահանջների:

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Անշարժ գույք գնահատում անկախ գնահատողի կողմից, համաձայն ԱՀԸ սահմանված պահանջների: Գյուղերում տրամադրված վարկերի, ինչպես նաև շարժական գույքի գրավի դեպքում (2 միլիոն ՀՀ դրամից ցածր վարկերի դեպքում) գնահատումը կարող է իրականացվել Բանկի համապատասխան աշխատակցի կողմից:

Աշխարհագրություն

ՀՀ ամբողջ տարածքը՝ բացառությամբ Երևան քաղաքի (ըստ ֆինանսավորվող անշարժ գույքի գտնվելու վայրի)

Տվյալներ վարկային պատմության մասին

 • Հարցում ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից
 • Եթե վարկառուն ընթացիկ վարկ/եր ունի, ապա այն պետք է դասակարգված լինի իբրև ստանդարտ վարկ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի և վարկի/երի գծով չպետք է առկա լինեն ընթացիկ ժամկետանց պարտավորություններ
 • վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրացույցային օրը

Տուժանք

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն

Ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (եկամուտների համամասնությամբ) կատարվում է ամեն տարի վարկի մնացորդային գումարի չափով

Այլ պահանջներ

 • Պետք է ներկայացվեն այնպիսի ձեռքբերման հիփոթեքային վարկեր, որտեղ

-վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ չեն (համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի),
-բավարարում են Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
-պետք է պահպանվի վարկի նպատակային օգտագործումը վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում,
-կառուցապատման և վերանորոգման աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ ավարտված լինեն վարկի վերջին մասնաբաժնի տրամադրումից 1 տարի հետո:
-պետք է ներկայացվեն կառուցապատվող/վերանորոգվող գույքի լուսանկարները ինչպես կառուցապատումից/վերանորոգումից առաջ, այնպես էլ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի տրամադրումից հետո (ամբողջական պատկերացում կազմելու համար):

Երաշխավորին ներկայացվող պահանջներ

 • Մեկ երաշխավոր, (անհրաժեշտության դեպքում այլ անձանց երաշխավորություն):
 • Որպես երաշխավոր կարող է հանդես գալ ֆիզիկական անձը /անձինք/, ով /ովքեր/ պետք է ունենա/ն/ կայուն և հիմնավորված եկամուտ: Երաշխավորը`
 • Չի կարող միաժամանակ հանդես գալ որպես համավարկառու,
 • Չպետք է ունենա խնդրահարույց պարտավորություններ վարկը տրամադրելու պահին,
 • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում վարկային պարտավորություն/ներ/ և բոլոր վարկերի գծով 30 օր և ավելի ուշացումներ
 • Երաշխավորի վերաբերյալ պարտադիր է վարկային զեկույցի առկայությունը ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից:

 Տեղեկատվական ամփոփագիր

 Բնակարանային միկրովարկերի և էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի վերաֆինանսավորման կարգ

 Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգ

 Ֆինանսներ բոլորի համար