Թեժ գիծ +37410 511 211

Ծրագրային հիփոթեքային վարկ/ՍԾԱԶ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ քաղաքացիներին բնակարանի ձեռքբերման, վերանորոգման և կառուցապատման նպատակով:

1. Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ

Կառուցվող կամ գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում բնակության նպատակով (կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան)

Վարկառու/համավարկառուները պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, (գրանցման հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն) որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում:

Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար
 • Նվազագույն գումար՝ 1 մլն ՀՀ դրամ
 • Առավելագույն գումար՝ 60 մլն ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը Նվազագույնը 10 տարի, առավելագույնը 20 տարի
Տոկոսադրույքը 13%
Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 50.000 ՀՀ դրամը /գանձվում է միանվագ մինչև վարկի տրամադրումը/

Ամսական սպասարկման վճար
 • Մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար սպասարկման վճար չի կիրառվում
 • 25.000.001 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար 3,000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 3,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`

 • "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
 • "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հավասար չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:

Գրավ

 • Գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով տրամադրված վարկի դեպքում` ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքը։
 • Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան) ձեռք բերման դեպքում վարկի ապահովություն է հանդիսանում կառուցվող բնակելի անշարժ գույքը կամ այլ բնակելի անշարժ գույք*։
 • Անշարժ գույքը/երը պետք է հանդիսանա առաջնային գրավ:

Վարկ/Գրավ (LTV)

 • Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 70%-ը
 • Գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում, եթե բացի ձեռքբերվող բնակարանի գրավադրումից որպես լրացուցիչ ապահովում գրավադրվում է նաև գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույք, ապա նվազագույն կանխավճարը կարող է կազմել 10 տոկոս։ Ընդ որում, վարկ/գրավ գործակիցը հաշվարկում է գրավի առարկա հանդիսացող երկու անշարժ գույքերի արժեքների հանրագումարի հիման վրա (70%) և վարկի գումարը չի կարող գերազանցել ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 90%-ը։

Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ) (OTI)

Մինչև 60 %

Տվյալներ վարկային պատմության մասին

 • Հարցում ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից (ՍՊԸ 3)
 • Եթե վարկառուն ընթացիկ վարկ/եր ունի, ապա այն պետք է դասակարգված լինի իբրև ստանդարտ վարկ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի և վարկի/երի գծով չպետք է առկա լինեն ընթացիկ ժամկետանց պարտավորություններ
 • վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրացույցային օրը

Տուժանք

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն

Ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (եկամուտների համամասնությամբ) կատարվում է ամեն տարի վարկի մնացորդային գումարի չափով

Այլ դրույթներ

*Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարան) ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկեր. կառուցման փուլում գտնվող (անավարտ) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով վարկի տրամադրման դեպքում կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան) ձեռք բերման վարկն ապահովված է կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի գրավով կամ գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույքի գրավով։ Ընդ որում, վարկի առավելագույն գումարը չի գերազանցում վարկառուի և բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատողի միջև կնքած պայմանագրով սահմանված բնակելի անշարժ գույքի գնի և կառուցապատողին արդեն իսկ վճարված գումարի տարբերությունը /նվազագույն կանխավճարը կազմում է 10%/։
Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով վարկի համար դիմած վարկառուն պետք է ներկայացնի իր և կառուցապատողի միջև կնքված պայմանագիրը, ինչպես նաև մինչև վարկի համար դիմելու պահը կատարված վճարումները հավաստող փաստաթղթերը։
Վարկի գումարը կարող ենք փոխանցել անմիջապես կառուցապատողի հաշվին, կամ կարող ենք տրամադրել անմիջապես վարկառուին: Եթե տրամադրում ենք վարկառուին ապա վարկառուն պետք է ներկայացնի ապացույցներ, որ վարկի գումարը ամբողջությամբ փոխանցել է կառուցապատողին։
Եթե կողմերի համաձայնությամբ վարկը տրամադրվում է մասնաբաժիններով (տրանշներով), ապա վերաֆինանսավորման ներկայացման ժամկետը հաշվարկվում է վերջին տրանշի տրամադրումից սկսած։

Վարկը ԱՀԸ կարող է վերաֆինանսավորման ներկայացվել վերջին տրանշի տրամադրումից առավելագույնը 270 օրվա ընթացքում, ընդ որում, վերաֆինանսավորման ներկայացման պահին այն պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին միաժամանակ.

 • Հիփոթեքային վարկն ապահովված է ձեռքբերված բնակարանի գրավով /բնակարանը պետք է ունենա 100% ավարտվածության աստիճանով սեփականության վկայական/,
 • Ձեռքբերված բնակարանը պետք է գնահատված լինի անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից,
 • Ձեռքբերված բնակարանը պետք է ապահովագրված լինի վարկի մնացորդային արժեքի չափով,
 • Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը չգերազանցի 70%-ը։

Այլ պահանջներ

 • Պետք է ներկայացվեն այնպիսի ձեռքբերման հիփոթեքային վարկեր, որտեղ

-վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ չեն (համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի),
-բավարարում են Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
-պետք է պահպանվի վարկի նպատակային օգտագործումը վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում,

 • Մնացած պահանջները՝ համաձայն ԱՀԸ "Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգի"

2. Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգման վարկ

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` բնակարանային պայմանների բարելավում

Վարկառու/համավարկառուները պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի (գրանցման հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն), որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում:

Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար
 • Նվազագույն գումար՝ 1 մլն ՀՀ դրամ
 • Առավելագույն գումար՝ 60 մլն ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը Նվազագույնը 5 տարի, առավելագույնը 20 տարի
Տոկոսադրույքը 13%

Վարկի տրամադրման վճար

Վարկի գումարի 0.5% բայց ոչ պակաս քան 50.000 ՀՀ դրամը /գանձվում է միանվագ մինչև վարկի տրամադրումը/
Ամսական սպասարկման վճար
 • Մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար սպասարկման վճար չի կիրառվում
 • 25.000.001 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար 3,000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 3,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`

 • "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
 • "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հավասար չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:

Գրավ

Վերանորոգվող անշարժ գույքը, որը պետք է հանդիսանա առաջնային գրավ

Վարկ/Գրավ (LTV)

Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գնահատված շուկայական արժեքի 70%-ը

Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ) (OTI)

Մինչև 60 %

Տվյալներ վարկային պատմության մասին

 • Հարցում ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից (ՍՊԸ 3)
 • Եթե վարկառուն ընթացիկ վարկ/եր ունի, ապա այն պետք է դասակարգված լինի իբրև ստանդարտ վարկ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի և վարկի/երի գծով չպետք է առկա լինեն ընթացիկ ժամկետանց պարտավորություններ
 • վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրացույցային օրը

Տուժանք

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն

Ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (եկամուտների համամասնությամբ) կատարվում է ամեն տարի վարկի մնացորդային գումարի չափով

Այլ դրույթներ

Վարկը կարող է տրամադրվել 2 ձևով՝

 • Բարելավման աշխատանքներ- Բարելավման աշխատանքները պետք է բարձրացնեն բնակարանի/անշարժ գույքի բնակության համար պիտանելիությունը կամ դրա օգտագործման արդյունավետությունը։ Բարելավման աշխատանքները ներառում են ինչպես ընդհանուր բնակարանի/բնակելի տան, այնպես և դրա առանձին հատվածների վերանորոգումը (օրինակ են հանդիսանում լոգարանի, խոհանոցի, ջրամատակարարման և էլեկտրաէներգիայի համակարգերի վերանորոգումը, կենցաղային կոմունալ ջրամատակարարման, ջեռուցման կամ օդափոխման համակարգերի տեղադրումը կամ նորացումը, մեկուսիչ նյութերի, հերմետիկ և ջերմամեկուսիչ պատուհանների տեղադրումը, սեյսմակայունության ամրապնդումը, ինչը ներառում, բայց չի սահմանափակվում ֆունդամենտի և մետաղական կառուցվածքի ամրացմամբ, և/կամ վնասվածքների վերանորոգմամբ)։ Բարելավման աշխատանքները չեն կարող ներառել ներկառուցված պահարանների պատրաստումը, կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերումը կամ ճոխության տարրեր:

Բարելավման աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ ավարտված լինեն վարկի տրամադրումից 1 տարի հետո: Վարկը մասնաբաժիններով տրամադրելու դեպքում` 1 տարի ժամանակահատվածը հաշվարկվում է վերջին մասնաբաժնի տրամադրման ամսաթվից սկսած:

 • Բնակելի տարածքի ընդլայնում- Բնակելի տարածքի ընդլայնումը կարող է կատարվել բնակարանի ներքին տարածքի ձևափոխման միջոցով բնակարանի տարածքից դուրս նոր սենյակների, հարկերի կառուցումը։ Եթե այս դեպքում պահանջվում է համապատասխան պետական մարմինների թույլտվությունը, ապա այդ փաստաթուղթը պետք է ներառվի վարկային գործում։

Վարկառուն շինարարական ոլորտի խորհրդատուի կամ կապալառուի հետ (եթե այդպիսիք կան) պատրաստում է կատարվելիք աշխատանքների նախահաշիվը և ներկայացնում ՖԽ-ին։ Դրան պետք է կցված լինեն համապատասխան նկարներ, նախագծեր և տեխնիկական առանձնահատկություններ, կատարվելիք աշխատանքի ամբողջական նկարագրությունը, ինչպես նաև աշխատանքի սկիզբն ու ավարտը ընդգրկող ժամանակահատվածները։ Վարկառուն պետք է ներկայացնի նաև համապատասխան ծախսերի արժեքը և այլ տվյալներ, որպեսզի ՖԽ կարողանա լիովին գնահատել վերանորոգման աշխատանքների ծավալը, որակը և արժեքը։

Պետք է ներկայացվեն վերանորոգվող գույքի լուսանկարներ ինչպես վերանորոգումից առաջ, այնպես էլ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի տրամադրումից հետո (ամբողջական պատկերացում կազմելու համար):

Այլ պահանջներ

Համաձայն ԱՀԸ "Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգի"

3. Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով վարկ

Բնակելի տների/առանձնատների կառուցում

Վարկառու/համավարկառուները պետք է լինեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, (գրանցման հասցեն Հայաստանի Հանրապետություն) որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում:

Արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար
 • Նվազագույն գումար՝ 1 մլն ՀՀ դրամ
 • Առավելագույն գումար՝ 60 մլն ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը Նվազագույնը 10 տարի, առավելագույնը 20 տարի
Տոկոսադրույքը 13%
Վարկի տրամադրման վճար Վարկի գումարի 0.5% բայց ոչ պակաս քան 50.000 ՀՀ դրամը /գանձվում է միանվագ մինչև վարկի տրամադրումը/
Ամսական սպասարկման վճար
 • Մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար սպասարկման վճար չի կիրառվում
 • 25.000.001 ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի համար 3,000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 3,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`

 • "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
 • "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հավասար չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:

Գրավ

Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով վարկերի դեպքում բացի հողատարածքից, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը, պետք է գրավադրվի նաև գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույք։
Անշարժ գույքը և հողատարածքը պետք է հանդիսանա առաջնային գրավ:

Վարկ/Գրավ (LTV)

Վարկի գումարը չպետք է գերազանցի գրավադրվող անշարժ գույքերի (հողատարածքը, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը և լրացուցիչ ապահովում հանդիսացող բնակելի անշարժ գույք) ընդհանուր արժեքի (գնահատված շուկայական) 70%-ը։

Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ) (OTI)

Մինչև 60%

Տվյալներ վարկային պատմության մասին

 • Հարցում ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից (ՍՊԸ 3)
 • Եթե վարկառուն ընթացիկ վարկ/եր ունի, ապա այն պետք է դասակարգված լինի իբրև ստանդարտ վարկ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի և վարկի/երի գծով չպետք է առկա լինեն ընթացիկ ժամկետանց պարտավորություններ
 • վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրացույցային օրը

Տուժանք

 

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:
Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն

 

Ապահովագրություն

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (եկամուտների համամասնությամբ) կատարվում է ամեն տարի վարկի մնացորդային գումարի չափով

Այլ դրույթներ

 • Բնակելի տների/առանձնատների կառուցման նպատակով վարկերի տրամադրման դեպքում վարկի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի հաճախորդի կողմից ներկայացված կառուցման աշխատանքների կատարման նախահաշվի գումարի 80 տոկոսը։ Կառուցման նպատակով վարկերը պետք է տրամադրվեն մասնաբաժիններով (տրանշերով), ընդ որում վարկի վերջին մասնաբաժնով պետք է ֆինանսավորվի շինարարական աշխատանքների վերջին փուլը և չպետք է գերազանցի վարկի գումարի 20 տոկոսը։
 • Ի լրումն սահմանված այլ փաստաթղթերի, կառուցվող բնակելի տան/առանձնատան կառուցման նպատակով վարկի համար դիմած վարկառուն պետք է ՖԽ-ին ներկայացնի կառուցման օրենքով սահմանված կարգով հաստատված նախագիծը, շինարարության թույլտվությունը իր և կառուցապատողի միջև կնքված պայմանագիրը (առկայության դեպքում), արդեն իսկ կատարված վճարումները հաստատող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում), շինարարական աշխատանքների նախահաշիվը, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր։
 • ՖԽ-ն վարկառուի հետ միասին կազմում են վարկի տրամադրման և օգտագործման ժամանակացույց, որով սահմանվում են վարկի յուրաքանչյուր մասնաբաժնո(ինչպես նաև վարկառուի միջոցներով) կատարվելիք աշխատանքները։ Վարկի յուրաքանչյուր մասնաբաժնի տրամադրումից առաջ Բանկի համապատասխան աշխատակիցը պետք է ստուգի ժամանակացույցով սահմանված աշխատանքների փաստացի կատարումը։ Ստուգման արդյունքները պետք է փաստաթղթավորվեն և կատարված աշխատանքների լուսանկարների հետ միասին կցվեն վարկային գործին։
 • Եթե շինարարական աշխատանքները կատարվելու են կառուցապատողի կողմից, ապա վարկի գումարը Բանկը կարող է փոխանցել անմիջապես կառուցապատողի հաշվին։ Եթե վարկը տրամադրվում է վարկառուին, ապա վարկը ԱՀԸ վերաֆինանսավորման ներկայացնելու պահին Բանկը Կազմակերպությանը պետք է ներկայացնի ապացույցներ, որ վարկի գումարը ամբողջությամբ վարկառուն փոխանցել է կառուցապատողին։

Այլ պահանջներ

 • Կառուցապատման աշխատանքները պետք է ամբողջությամբ ավարտված լինեն վարկի վերջին մասնաբաժնի տրամադրումից 1 տարի հետո:

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար