Անձնական տվյալներ


+374


Տրամադրվող ծառայություն / Հաշվի բացման նպատակ
Հայտարարություն

Սույնով ես ամբողջ պատասխանատվությամբ հաստատում եմ, որ բոլոր ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվել են կամ կփոխանցվեն «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ում բացված իմ հաշիվներին, ստացված են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործողությունների հետ:

Հաստատում եմ իմ կողմից տրված տեղեկությունների արժանահավատությունը և պարտավորվում եմ ժամանակին տեղեկացնել «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ին տրամադրված տվյալների ցանկացած փոփոխությունների մասին:

Ստորագրելով սույն դիմում-պայմանագիրը` Հաճախորդը հավաստիացնում է, որ էլեկտրոնային եղականով վերջինիս համար հասանելի են դարձվել ներքոնշյալ փաստաթղթերը, որոնք հանդիսանում են սույն դիմում-պայմանագրի անբաժանելի մասը, որոնց Հաճախորդը ծանոթացել է, ընդունում է և պարտավորվում է կատարել դրանցով սահմանված պարտավորությունները.

☐  «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ հաշվի/հաշիվների բացման հիմնական պայմանները
☐  Քարտի տրամադրման և օգտագործման կանոնները
☐  Տեղեկատվական ամփոփագիրը
☐  Սակագներ և դրույքները
☐  «Ի՞նչ անել, եթե բողոք ունեք» ձևաթուղթը
☐  Ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգի մասին ծանուցում