Անձնական տվյալներ+374

Տրամադրվող ծառայություն


Համաձայնություն


Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունն առ այն, որ

• «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) կողմից հարցումներ կատարվեն ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամին և վերջինիս խնդրում եմ Բանկին տրամադրել իմ վերաբերյալ տեղեկություններ, ֆինանսական տվյալներ, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնք կարող են առնչվել ինձ հետ վարկային (փոխառություն և այլն) և այլ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս, ինչպես նաև վարկային (փոխառության և այլն) և այլ պայմանագիր կնքելու դեպքում տվյալ պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում ցանկացած պահին վերջինս Բանկին տրամադրի իմ վերաբերյալ տեղեկություններ, ֆինանսական տվյալներ, ինչպես նաև այլ տվյալներ։

Բանկը ցանկացած պահին հարցումներ կատարի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հանրային բազաներին, և բանկային սպասարկման ոլորտում հաճախորդների վերաբերյալ տվյալներ մշակող այլ անձանց, և ստանա իմ վերաբերյալ տեղեկատվություն (այդ թվում՝ անձնական տվյալներ), իսկ վերոնշյալ իրավասու մարմիններին խնդրում եմ, հարցմանն ի պատասխան, ցանկացած հարցվող տվյալ (այդ թվում՝ անձնական) փոխանցել Բանկին, որոնք Բանկի կողմից մշակվելու են ինձ հասցեագրված ծանուցմամբ (այսուհետ՝ Ծանուցում) նկարագրված կարգով և ժամկետներում, որը հասանելի է Բանկի տարածքում և www.conversebank.am (https://www.conversebank.am/hy/customer-rights/) կայքում։

• Իմ անձնական տվյալները Բանկի կողմից փոխանցվեն ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Բանկի հետ համագործակցող այլ վարկային բյուրոների և բանկային սպասարկման ոլորտում հաճախորդների վերաբերյալ տվյալներ մշակող այլ անձանց:


Հավաստում եմ, որ կարդացել եմ համաձայնությունը, ծանոթացել եմ Ծանուցմանը, որոնք ինձ համար ամբողջությամբ հասկանալի են և ընդունելի։