Թեժ գիծ +37410 511 211

Mastercard Gold

Mastercard Gold

Mastercard Gold քարտի շնորհիվ կարող եք ստանալ սպասարկման անհատական մոտեցում աշխարհի ցանկացած առևտրի և սպասարկման ամենահեղինակավոր կետերում, ֆինանսական հաստատություններում:

Տրամադրման և սպասարկման սակագներ`

1 Քարտի տեսակը  Mastercard Gold (դեբետային)
2 Քարտի տրամադրում  0
3 Հավելյալ*/Կից** քարտի տրամադրում1  0
4 Քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վճար2  24,000 ՀՀ դրամ

 

5

 

Քարտային հաշվի փակում

 Փակված քարտի հաշվի մնացորդը երեք ամսվա ընթացքում չօգտագործելու դեպքում գանձվում է 1,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր տարվա համար /եթե մնացորդը փոքր է 1,000 ՀՀ դրամ գումարից, ապա գանձվում է ամբողջ մնացորդային գումարը և հաշիվը փակվում է/
6  Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում
 • Դեբետային քարտի դեպքում` 0.5%,
 • Հաշվարկային քարտի դեպքում` 0.9%
7  Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում  1%
8  Կանխիկի տրամադրում ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում3  1%, նվազագույնը 1,500 ՀՀ դրամ
 Կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 
9  Բանկի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին  0.2%
10  ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին  0.6%
11 Վճարային տերմինալով հաշվետիրոջ ընթացիկ/խնայողական/քարտային հաշվին գումարի մուտքագրում
 •  101-50,000 ՀՀ դրամ՝ 100 ՀՀ դրամ
 •  50,001-200,000 ՀՀ դրամ՝ 200 ՀՀ դրամ
12 Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ
 • 1,500,000 ՀՀ դրամ
 • 4,000 ԱՄՆ դոլար
 • 3,000 ԵՎՐՈ
13  Կանխիկացման մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափ միայն Բանկոմատներից  500,000 ՀՀ դրամ
14  Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ  10
15  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոս /տարեկան/4  0
16  Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությամբ քաղվածքի տրամադրում /մեկ անգամ/  0
17  Քարտային հաշվից ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությունից բացի հավելյալ քաղվածքի տրամադրում
 • Մինչև 3 տարի վաղեմության դեպքում՝ 1,000 ՀՀ դրամ,
 • 3 տարի և ավելի վաղեմության (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)՝ 3,000 ՀՀ դրամ
18  Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ  Գերազանցող գումարի 0.13%-ի չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
19  Կորցրած/գողացված/վնասված քարտի, քարտի տեսակի փոփոխության դեպքում նոր քարտի և ծածկագրի տրամադրում  2,000 ՀՀ դրամ
20  Նոր քարտի դիմում-հայտի կամ գործող քարտի՝ տարբեր պատճառներով վերաթողարկելու դեպքում քարտի և ծածկագրի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում  10,000 ՀՀ դրամ
21  Արտերկրում քարտի կորստի դեպքում քարտային հաշվից կանխիկ դրամի տրամադրման միջնորդավճար  գումարի 5%
22 Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում5  5,000 ՀՀ դրամ
 Քարտից քարտ, քարտային հաշվից այլ հաշիվ փոխանցումներ 
23  Քարտից քարտ փոխանցումներ
 • Դեբետային քարտի դեպքում` 0.5%
 • Հաշվարկային քարտի դեպքում` 1%
24  Արտոնյալ ժամկետի ավարտին պարտադիր նվազագույն վճար  Վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի 10%
25  Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում, USSD ծառայության հարցման հիման վրա SMS հաղորդագրության ուղարկում: Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն  0
26  Քարտի ապաբլոկավորման վճար /3 անգամ սխալ մուտքագրված ՊԻՆ ծածկագրի դեպքում/  500 ՀՀ դրամ
27  Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում /երկու շաբաթվա համար  15,000 ՀՀ դրամ
28  Արտասահմանյան ուղևորությունների ընթացքում բժշկական ապահովագրության տրամադրում  Ըստ ապահովագրական ընկերության սակագների

Մեկ պրեմիում դասի /Visa/Master Card Gold, Visa Platinum, Visa Infinite/ հիմնական քարտին անվճար կարող է տրամադրվել միայն մեկ պրեմիում դասի հավելյալ/կից քարտ, յուրաքանչյուր հաջորդ հավելյալ/կից քարտի տրամադրման համար միանվագ գանձվում է տվյալ քարտատեսակի համար սահմանված տարեկան սպասարկման վճարի չափով գումար:
Սպասարկման վճարը գանձվում է քարտի տրամադրման պահին` ամբողջ տարվա համար: Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում սպասարկման վճարը ենթակա չէ վերադարձման:
Բանկի Վիզա քարտատեսակների հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:
Տոկոսը հաշվարկվում է օրվա վերջին դրական մնացորդի նկատմամբ և վճարվում եռամսյակային կտրվածքով՝ յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակի ավարտից հետո` 5 բանկային օրվա ընթացքում: 
5 Անհիմն է համարվում հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված հայտը, որի մեջ նշված տեղեկություն/ներ/ը իրականությանը չի/են/ համապատասխանում:

6 Նշված սակագինը կգանձվի ցանկացած քարտից քարտ փոխանցման դեպքում: ԱՐՔԱ համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին կատարվող փոխանցումների ժամանակ այս միջնորդավճարից բացի կգանձվի տվյալ գործարքի համար սահմանված միջնորդավճարը: Հնարավոր է նաև սպասարկող բանկի կողմից կիրառվեն լրացուցիչ միջնորդավճարներ:
7 Այս դեպքում ապահովագրությունը կարող է կատարվել մեկ տարվա ընթացքում առավելագույնը 30 օր տևողությամբ:

* Հավելյալ քարտ - նույն քարտային հաշվի ներքո բացված, նույն վճարահաշվարկային համակարգի ներքո տրամադրված լրացուցիչ քարտ /VISA - VISA, ARCA - ARCA, Mastercard-Mastercard/
** Կից քարտ - նույն քարտային հաշվի ներքո բացված, տարբեր վճարահաշվարկային համակարգերի ներքո տրամադրված լրացուցիչ քարտ /VISA - ARCA, Mastercard; ARCA - VISA, Mastercard; Mastercard - VISA, ARCA/

Քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով գործառնության/գործարքի հավաստագրման պահին գործառնության/գործարքի հավաստագրման և փաստացի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքները կարող են տարբերվել: Հավաստագրման ժամանակ կիրառվում են ARCA/VISA/Mastercard վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից սահմանված փոխարժեքները, իսկ գործառնության/գործարքի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվանը նախորդող բանկային օրվա վերջի համար սահմանված ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը: Բացառություն են կազմում Visa վճարահաշվարկային համակարգի քարտերով Եվրոյով կատարված գործառնությունները/գործարքները, որոնց հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվանը նախորդող բանկային օրվա վերջի համար սահմանված Եվրոյի փոխարժեքը: Փոխարժեքների տարբերության հետ կապված արժութային և այլ ռիսկերի համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

Նախատեսված վճարները գանձվում են ՀՀ դրամով հաշիվներից, իսկ դրանց բացակայության դեպքում գանձումները կատարվում են այլ արժույթով հաշիվներից` գանձման օրվա դրությամբ Բանկի համապատասխան արժույթի համար նախատեսված առքի փոխարժեքով առքի անկանխիկ փոխարժեքով: 

Mastercard Gold դեբետային քարտի նկարագիրը

Սպասարկման առանձնահատուկ մակարդակ 
 • Սպասարկման անհատական մոտեցում աշխարհի ցանկացած առևտրի և սպասարկման ամենահեղինակավոր կետերում, ֆինանսական հաստատություններում

Շահավետություն

 • Վարկային սահմանաչափի տրամադրման հնարավորություն 1 000 000 և ավելի ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթի չափով
 • Քարտի տրամադրում ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և Եվրո արժույթներով
 • Քարտային հաշվի ներքո հավելյալ քարտի տրամադրում ընտանիքի անդամներին
 • Ի տարբերություն կանխիկ գումարով առևտրային կետերում կատարված գնումների` վճարային քարտերով գնումներ կատարելիս Ձեզ կտրամադրվեն 3-30% զեղչեր ավելի քան 40 տեղական առևտրային կետերում:

Հոգածություն

 • ՀՀ սահմաններից դուրս քարտը կորցնելու դեպքում քարտապանի քարտային հաշվին առկա գումարի փոխանցում

Հասանելիություն

 • Առանց սահմանափակման ընդունվում է Mastercard նշանի առկայությամբ աշխարհի ցանկացած առևտրի սպասարկման և կանխիկացման կետերում` ապահովելով անհատական մոտեցում և զեղչերի հնարավորություն

Հարմարավետություն

 • Ինտերնետային միջավայրում վիրտուալ առևտրի, վճարումների իրականացման հնարավորություն, կոմունալ վճարումների իրականացման հնարավորություն
 • Քարտից քարտ գումարների արագ փոխանցում
 • Քարտապանի նախընտրած եղանակով քաղվածքի անվճար տրամադրում
 • Գործարքի պահին գործարքի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում քարտապաններին
 • Աշխատավարձի փոխանցում անմիջապես քարտային հաշվին
 • Շուրջօրյա անվճար տեղեկատվության տրամադրում Ձեր քարտային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ` Բանկի LAN HELLO (+37410) 511 200, 545 514 /24 ժամյա/ հեռախոսային տեղեկատվական համակարգի, ինչպես նաև ArCa վճարային համակարգի (+37410) 59 22 22 հեռախոսահամարի միջոցով

Անվտանգություն

 • Քարտի վրա չիպի առկայություն, որը ցանկացած գործարքի ժամանակ/, բացառությամբ ինտերնետ գործարքների/, ապահովում է պին ծածկագրի նույնականացում
 • Վիրտուալ /ինտերնետ/ միջավայրում միջազգային չափանիշներին համահունչ անվտանգության 3D Secure արդի համակարգի ապահովում 

Մուտքի հնարավորություն "Արմենիա" միջազգային օդանավակայանների Բիզնես Սրահ

Ինչպե՞ս պատվիրել

 • Քարտը կարող եք պատվիրել առցանց այստեղ և պետք է միայն մեկ անգամ այցելեք Բանկ՝ ներկայացնելով անձնագիր և ՀԾՀ:

Պատրաստման և տրամադրման ենթակա լինելու ժամկետը

 • Երևան քաղաքում գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում առավելագույնը 5 աշխատանքային օր,
 • Երևան քաղաքից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում՝ առավելագույնը 10 աշխատանքային օր

Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար