Թեժ գիծ +37410 511 211

Visa Business

Հնարավորություն է ընձեռում շուրջօրյա կառավարել Ձեր ֆինանսական հոսքերը, ինչպես նաև բանկից ստանալ վարկային սահմանաչափ` արտոնյալ պայմաններով:
 
Տրամադրման և սպասարկման սակագներ՝

N Ծառայության տեսակը Visa Business Debit Visa Business Debit+Credit
1 Քարտի տրամադրում 0 0
2  Հավելյալ*/կից** քարտի տրամադրում 0 0
3  Տարեկան վճար4 24 000 ՀՀ դրամ 24 000 ՀՀ դրամ
4  Գործարքներ առևտրային կետերում8 0 0
5  Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 0.5% 1%
6  Կանխիկի տրամադրում ԱՐՔԱ համակարգի այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում1 1% 1%
7  Կանխիկի տրամադրում ԱՐՔԱ համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում8 1%, նվազագույնը` 1 500 ՀՀ դրամ 1%, նվազագույնը` 1 500 ՀՀ դրամ
8 ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի բանկոմատներում կանխիկի մուտքագրում քարտային հաշվին 0.6% 0.6%
 9  Կանխիկացման գործարքի օրական առավելագույն սահմանաչափ 1 000 000 ՀՀ դրամ, 3 000 ԱՄՆ դոլար, 2 000 Եվրո  1 000 000 ՀՀ դրամ, 3 000 ԱՄՆ դոլար, 2 000 Եվրո 
 10  Կանխիկացման գործարքների օրական առավելագույն քանակ 10 10
  Հավելյալ*/Կից** քարտի տրամադրում 0 0
 11  Քարտային հաշվի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող % /տարեկան/5 0
 12  Քարտային հաշվից ամսական քաղվածքի տրամադրում 0 0
13  Քարտային հաշվից լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում 1 000 ՀՀ դրամ 1 000 ՀՀ դրամ
 14  Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ Օրական 0.13%  Օրական 0.13%
 15  Կորցրած /գողացված/ վնասված քարտի և ծածկագրի կրկնօրինակի տրամադրում 2 000 ՀՀ դրամ 2 000 ՀՀ դրամ
 16 Նոր քարտի դիմում-հայտի կամ գործող քարտի վերաթողարկման դիմումի դեպքում քարտի և ծածկագրի տրամադրում նույն օրվա ընթացքում 10 000 ՀՀ դրամ 10 000 ՀՀ դրամ
 17  Արտերկրում քարտի կորստի դեպքում քարտային հաշվից կանխիկ դրամի տրամադրում գումարի 5% գումարի 5%
 18  Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում  5 000 ՀՀ դրամ  5 000 ՀՀ դրամ
 19 Քարտից քարտ փոխանցումներ 0.5% 1%
  VISA քարտերով բանկոմատների միջոցով քարտից քարտ փոխանցումներ7 1.5%, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ 1.5%, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ
  Մեկ փոխանցման համար առավելագույն սահմանաչափ 1,000 ԱՄՆ դոլար կամ այլ արժույթի դեպքում համարժեք գումար 1,000 ԱՄՆ դոլար կամ այլ արժույթի դեպքում համարժեք գումար
  Մեկ օրվա ընթացքում կատարված փոխանցումների առավելագույն քանակ 5 5
  Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների առավելագույն սահմանաչափ 5,000 ԱՄՆ դոլար կամ այլ արժույթի դեպքում համարժեք գումար 5,000 ԱՄՆ դոլար կամ այլ արժույթի դեպքում համարժեք գումար
  Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում կատարված փոխանցումների առավելագույն քանակ 15 15
 20  Նվազագույն վճարը չկատարելու դեպքում ժամկետանց գումարի վրա հաշվարկվող տուգանք - 0,15 %-ի չափով՝ կետանցի յուրաք. օրվա համար
 21  Արտոնյալ ժամկետի ավարտին պարտադիր նվազագույն վճար

-

Վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի 10%
 22  Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում
Գումարների մեջ ներառված են ԱԱՀ-ն
20 ՀՀ դրամ` ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
40 ՀՀ դրամ` արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
20 ՀՀ դրամ` ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
40 ՀՀ դրամ` արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
 23  Քարտի ապաբլոկավորման վճար 500 ՀՀ դրամ 500 ՀՀ դրամ
 24  Քարտի սահմանաչափի նվազեցում հաճախորդի դիմումի համաձայն - 0
 25  Քարտի սահմանաչափի ավելացում հաճախորդի դիմումի համաձայն - 5 000 ՀՀ դրամ
 26  Արտասահմանյան ուղևորությունների ընթացքում բժշկական ապահովագրության տրամադրում ըստ ապահովագրական ընկերության սակագների ըստ ապահովագրական ընկերության սակագների
 27  Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում` երկու շաբաթվա համար 15 000 ՀՀ դրամ 15 000 ՀՀ դրամ
 • Բանկի Վիզա քարտատեսակների հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:

1 «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի հետ VISA վճարային քարտերի սպասարկման գծով համագործակցող «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ի բանկոմատներում կատարված VISA քարտերով գործարքները դիտվում են որպես Բանկի սեփական կետերում կատարված գործարքներ, որի դեպքում կիրառվում են 12.4 կետում նշված սակագները:
2 Տրամադրվում են նաև չվերականգնվող սահմանաչափով, գրավով ապահովված վարկային քարտերի դեպքում` կանխիկացումը կատարելով քարտի տրամադրման պահին 0.3% միջնորդավճարով:
3 Հաճախորդին տրվում է հնարավորություն ընտրելու քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճարի վճարման եղանակը` ամսական կամ տարեկան կտրվածքով: Համապատասխան նշումը կատարվում է քարտի բացման հայտում, իսկ գործող քարտերի դեպքում` դիմումի միջոցով: Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում սպասարկման վճարը ենթակա չէ վերադարձման:
4 Սպասարկման վճարը կրեդիտ /debit+credit/ քարտերի դեպքում գանձվում է քարտի տրամադրման պահին` ամբողջ տարվա համար: Պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծելու դեպքում սպասարկման վճարը ենթակա չէ վերադարձման:
5 Տոկոսը հաշվարկվում է օրվա վերջին դրական մնացորդի նկատմամբ և վճարվում եռամսյակային կտրվածքով՝ յուրաքանչյուր հաշվետու եռամսյակի ավարտից հետո` 5 /հինգ/ բանկային օրվա ընթացքում:
6 Սակագինը կիրառվում է երկրորդ դեպքից սկսած:
7 Սակագինը գործում է ԱրՔա համակարգից դուրս թողարկված VISA քարտերին փոխանցումներ կատարելիս:
8 Բանկի Վիզա քարտատեսակների հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱրՔա համակարգից դուրս գործող կանխիկացման կետերում, բանկոմատներում, առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 2% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:

* Հավելյալ քարտ - նույն քարտային հաշվի ներքո բացված, նույն վճարահաշվարկային համակարգի ներքո տրամադրված լրացուցիչ քարտ /VISA-VISA, ARCA-ARCA, MasterCard-MasterCard/
** Կից քարտ - նույն քարտային հաշվի ներքո բացված, տարբեր վճարահաշվարկային համակարգերի ներքո տրամադրված լրացուցիչ քարտ /VISA - ARCA, MasterCard; ARCA - VISA, MasterCard; MasterCard - VISA, ARCA/
*** Դեբետային քարտերը աղյուսակում ունեն «Debit» նշումը, իսկ հաշվարկային քարտերը՝ "Debit+Credit":

Քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով գործառնության/գործարքի հավաստագրման պահին գործառնության/գործարքի հավաստագրման և փաստացի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվող փոխարժեքները կարող են տարբերվել: Հավաստագրման ժամանակ կիրառվում են ARCA/VISA/MasterCard վճարահաշվարկային համակարգերի կողմից սահմանված փոխարժեքները, իսկ գործառնության/գործարքի հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվանը նախորդող բանկային օրվա վերջի համար սահմանված ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը: Բացառություն են կազմում Visa վճարահաշվարկային համակարգի քարտերով Եվրոյով կատարված գործառնությունները/գործարքները, որոնց հաշվեգրման ժամանակ կիրառվում է Բանկի կողմից գործառնության/գործարքի հաշվեգրման օրվանը նախորդող բանկային օրվա վերջի համար սահմանված Եվրոյի փոխարժեքը: Փոխարժեքների տարբերության հետ կապված արժութային և այլ ռիսկերի համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:


Visa BUSINESS քարտի նկարագիրըՃկունություն

 

 • Ֆինանսական հոսքերի ճկուն կառավարում
 • Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսերի պլանավորում և վերահսկում
 • Քարտային հաշվին առկա միջոցների սպառման դեպքում քարտային հաշվի արագ համալրում ընկերության բանկային տարբեր հաշիվներից
 • Ընկերության ընթացիկ հաշվին կապակցելու հնարավորություն
 • Քարտի վրա ընկերության անվան տպագրման հնարավորություն

Շահավետություն

 • Վարկային սահմանաչափի տրամադրման հնարավորություն 100 000 և ավել ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթի չափով
 • Քարտի տրամադրում ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար և Եվրո արժույթներով
 • Քարտային հաշվի ներքո հավելյալ քարտի տրամադրում ընկերության լիազոր անձանց
 • Ի տարբերություն կանխիկ գումարով առևտրային կետերում կատարված գնումների` վճարային քարտերով գնումներ կատարելիս Ձեզ կտրամադրվեն 3-30% զեղչեր թվով 250 տեղական առևտրային կետերում, ինչպես նաև մինչև 75% զեղչ 50 000-ից ավել արտերկրյա հյուրանոցներում

Հոգածություն

 • ՀՀ սահմաններից դուրս քարտը կորցնելու դեպքում քարտապանի քարտային հաշվին առկա գումարի փոխանցում

Հասանելիություն

 • Ընդունվում է Visa նշանի առկայությամբ աշխարհի ցանկացած առևտրի սպասարկման և կանխիկացման կետերում` ընձեռելով բարձրակարգ սպասարկման հաճույքի վայելում

Հարմարավետություն

 • Ինտերնետային միջավայրում վիրտուալ առևտրի, կոմունալ վճարումների իրականացման հնարավորություն
 • Քարտից քարտ գումարների արագ փոխանցում
 • Քարտապանի նախընտրած եղանակով քաղվածքի անվճար տրամադրում
 • Գործարքի պահին գործարքի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում քարտապաններին
 • Աշխատավարձի փոխանցում անմիջապես քարտային հաշվին
 • Բանկի LAN HELLO (+37410) 511 200, 545514 /շուրջօրյա/ հեռախոսային տեղեկատվական համակարգի, ինչպես նաև ArCa վճարային համակարգի (+37410) 59 22 22 հեռախոսահամարի միջոցով շուրջօրյա անվճար տեղեկատվության տրամադրում` Ձեր քարտային հաշվի մնացորդի վերաբերյալ

Անվտանգություն

 • Քարտի վրա չիպի առկայություն, որը ցանկացած գործարքի ժամանակ/, բացառությամբ ինտերնետ գործարքների/, ապահովում է պին ծածկագրի նույնականացում:
 • Լուսանկարի և ստորագրության միջոցով քարտապանի արագ նույնականացման հնարավորություն
 • Քարտապանի անձնական տվյալների և քարտային շարժի, մնացորդի գաղտնիության և անվտանգության ապահովում

 

Visa BUSINESS Debit+CREDIT քարտի վարկային գծի պայմաններ

Կարող է տրամադրվել միայն իրավաբանական անձանց կողմից լիազորված անձանց

Արժույթը

 • ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկային սահմանաչափի գումարը

 • 100 000 և ավելի ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Ժամկետը

 • 36 ամիս

Վարկային սահմանաչափի տրամադրման ժամկետ

 • Մինչև հաճախորդի կողմից քարտի փակման դիմումի ներկայացումը կամ Բանկի հիմնավոր կարծիքով սահմանաչափի փակումը

Պատրաստման և տրամադրման ժամկետը

 • Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր

Տոկոսադրույքը

 • Հաստատվում է Վարչության կողմից

Սահմանաչափի սահմանումը

 • Սահմանաչափը որոշվում է` ելնելով կազմակերպության վարկունակությունից

Մարման և տոկոսի հաշվարկման կարգ

 • Յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում հաճախորդի կատարած գործարքներն արտացոլվում են ամսական քաղվածքում:Քաղվածքի ձևավորման օր է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 1-ը,10 կամ 25-ը /ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում հաջորդող աշխատանքային օրը/:
 • Աշխատավարձային քարտերի դեպքում քաղվածքի ձևավորման օր է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 25-ը կամ 10-ը` կախված հաճախորդի ցանկությունից: /ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում հաջորդող աշխատանքային օրը/
 • Վարկային սահմանաչափը կարող է մարվել 2 տարբերակով՝

       Տարբերակ 1. Արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային քարտեր

 • Հաճախորդին տրամադրվում է 15 օր տևողությամբ արտոնյալ ժամկետ` քաղվածքի ձևավորման օրվանից սկսած, որի ընթացքում վարկային սահմանաչափի օգտագործած մասը ամբողջությամբ մարելու դեպքում տոկոսային վճար չի գանձվում
 • Հաճախորդը պարտավոր է մինչև արտոնյալ ժամկետի ավարտը մարել քաղվածքով նշված պարտքը Բանկի Սակագներ և դրույքներով սահմանված չափով
 • Հաճախորդի օգտագործած վարկային սահմանաչափը վերականգնվում է մարված գումարների չափով
 • Արտոնյալ ժամկետի ավարտին ձևավորված պարտավորությունը ամբողջապես չմարելու դեպքում հաշվարկվում են տոկոսներ` ըստ տվյալ պահին Բանկի սակագներով սահմանված տոկոսադրույքների: Հաճախորդը պարտավոր է քաղվածքը ձևավորվելուց հետո մուտքագրել հաշվին վարկային սահմանաչափի օգտագործած մասի առնվազն 10 % գումար գումարած տվյալ ամսվա համար հաշվարկված տոկոսները, որից նվազեցվելու են յուրաքանչյուր ամսվա համար հաշվարկված տոկոսները ,իսկ մուտքագրված գումարի մնացած մասով վերականգնվելու է հաճախորդի օգտագործված վարկային սահմանաչափը: Վարկային սահմանաչափի համար նախատեսված 10% նվազագույն վճարը չկատարելու դեպքում օգտագործված սահմանաչափը այդքան մասով համարվում է ժամկետանց, և հաշվարկվում է ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0.13%-ի չափով:

       Տարբերակ 2. Առանց արտոնյալ ժամանակահատվածի վարկային քարտեր

 • Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է առանց մարման արտոնյալ ժամանակահատվածի, տոկոսների հաշվեգրումը կատարվում է օգտագործված վարկային սահմանաչափի վրա օրական կտրվածքով
 • Հաճախորդը պարտավորվում է յուրաքանչյուր ամսվա իր նախընտրած օրը կատարել վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի վրա տվյալ օրվա դրությամբ կուտակված տոկոսների / և /կամ տուժանքի /մարում: Տվյալ ժամկետում տոկոսների չվճարման դեպքում հաշվարկվում է տույժ՝ ժամկետանց տոկոսագումարի 0.4 տոկոսի չափով
 • Հաճախորդին տրվում է հնարավորություն նախօրոք՝ տոկոսների մարման ժամկետից 15 օր առաջ, կատարել կուտակված տոկոսների մարում
 • Հաշվարկված տոկոսը գործարքը հաշվեգրվելու օրվանից մինչև այդ գործարքի գումարի մարման օրը ընկած ժամանակահատվածի համար առանձին գործարքների գծով կուտակված տոկոսների հանրագումարն է
 • Հաճախորդի կողմից կատարված պարբերական մուտքագրումները հաշիվներին ուղղվում են օգտագործված սահմանաչափի մարմանը, որից հետո սահմանաչափը վերականգնվում է նույն գումարի չափով

 Տուգանքներ

 • Առանձին դեպքերում կախված Քարտի օգտագործման վայրից և գործարքի բնույթից քարտի վարկային սահմանաչափը մեկ կամ մի քանի գործարքների արդյունքում կարող է գերազանցվել, որի դեպքում հաշվարկվում է տուգանք Բանկի Սակագներ և դրույքներով սահմանված չափով

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 • Դիմում- հայտ
 • Անձնագիր
 • հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
 • Գործատուի ձևաթղթի վրա` տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ պետք է նշված լինի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքի ստաժը և զուտ աշխատավարձի չափը: Հաճախորդից կարող է պահանջվել նաև տվյալ հաճախորդի գործատուի կողմից հաճախորդի համար ՀՀ Սոց. ապ. հիմնադրամ ներկայացվող վերջինի հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը (սույն փաստաթղթերի ցանկը չի վերաբերվում դրամական միջոցներով ապահովված կամ կորպորատիվ վարկային քարտերին)
 • Անհատ Ձեռնարկատերերին վարկային քարտերի տրամադրման դեպքում՝
 • ԱՁ վկայական
 • ՀՎՀՀ
 • ԱՖՎ կողմից հաստատված բիզնես վերլուծության արդյունքները համաձայն "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Անհատական վարկերի տրամադրման կարգի
 • Այլ եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր 
 • Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության

* աշխատավարձի տեղեկանքի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը:

Քարտի օգտագործման կանոններ

          Ֆինանսներ բոլորի համար

Տեղեկատվական ամփոփագիր