Թեժ գիծ +37410 511 211

Պահառուական ծառայություններ

Պահառուական ծառայությունների սակագներ և դրույքներ

  Ծառայության անվանումը Միավորը Սակագինը
2.1 Հաշվետերերին մատուցվող հիմնական ծառայություններ  
2.1.1. Գրանցված սեփականատերերի արժեթղթերի հաշիվների պահպանման հետ կապված ծառայություններ  
2.1.1.1. Արժեթղթերի (փայերի) հաշվի բացում, փոփոխություն, պահպանում և փակում  
ա Արժեթղթերի հաշվի բացում Արժեթղթերի հաշիվ  Անվճար
բ Արժեթղթերի հաշվում ներառված տեղեկությունների փոփոխության գրանցում Անվճար
գ Արժեթղթերի (բացառությամբ ՀՀ ԿՇ-ում առևտրի թույլատրված, ինչպես նաև պետական կամ hամայնքային սեփականություն հանդիսացող կամ ՀՀ Կենտրոնական բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող արժեթղթերի) հաշվի պահպանում Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հաշվետիրոջ հաշվում առկա արժեթղթերի մնացորդների անվանական արժեք/ամսական 0.00075 % նվազագույնը 500 դրամ
դ Արժեթղթերի հաշվի փակում   Անվճար
2.1.2. ԿՇ-ից դուրս արժեթղթերի փոխանցմամբ պայմանավորված ծառայություններ
2.1.2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) փոխանցում ցանկացած հիմքով, ներառյալ "Ազատ առաքում" սկզբունքով2
ա Բաժնետոմսերի (փայերի) (FOP) փոխանցում Գործարքի առարկա հանդիսացող արժեթղթերի (փայերի) ընդհանուր անվանական արժեք/վճարում է փոխանցող կողմը մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը /
1 000 ՀՀ դրամ
1 000 000-3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.075%
3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 2 250 000 ՀՀ դրամ
 2.1.2.2.  Պարտատոմսերի փոխանցում ցանկացած հիմքով ներառյալ «Ազատ առաքում» սկզբունքով3
ա  Պարտատոմսերի (FOP) փոխանցում  Գործարքի առարկահանդիսացողպարտատոմսերի ընդհանուրանվանական արժեք/վճարումէ փոխանցող կողմը  մինչև 2 000 000 ՀՀ դրամը /
1 000 ՀՀ դրամ
 2 000 000-4 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.0075%
 4 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 300 000 ՀՀ դրամ
 2.1.2.3.  Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում մեկ հաշվից մյուսին
ա  Ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքների կնքման արդյունքում արժեթղթերի փոխանցում  Հանձնարարագիր/վճարումը
իրականցնում է յուրաքանչյուր
կողմը (եթե երկու կողմերն էլ Բանկում ունեն բացված արժեթղթերի հաշիվ)
 5 000 ՀՀ դրամ
 2.1.2.4.  Պորտֆելի փոխանցում՝ մեկ ՀՕ-ի մոտ բացված հաշվետիրոջ հաշվից այլ ՀՕ-ի մոտ բացված տվյալ հաշվետիրոջ հաշվին՝ արժեթղթերի հաշվում առկա ամբողջ մնացորդի փոխանցում
ա  Պորտֆելի փոխանցում  Հանձնարարագիր/վճարումը
իրականցնում է փոխանցող
կողմը
 6 000 ՀՀ դրամ
 2.1.2.5.  Բաժնետոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով
ա  Բաժնետոմսերի DVP փոխանցում  Գործարքի առարկահանդիսացող արժեթղթերիընդհանուր անվանականարժեք/վճարումըիրականցնում է յուրաքանչյուրկողմը Մինչև 1 000 000 ՀՀ դրամը/ 2 000 ՀՀ դրամ
 1 000 000-2 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.15%
 2 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 3 000 000 ՀՀ դրամ
 2.1.2.6.  Պարտատոմսերի փոխանցում "Առաքում վճարման դիմաց" սկզբունքով ցանկացած հիմքով  
ա  Պարտատոմսերի DVP փոխանցում  Գործարքի առարկահանդիսացողպարտատոմսերի ընդհանուրանվանական արժեք/վճարումըիրականցնում է յուրաքանչյուրկողմը  Մինչև 10 000 000 ՀՀ դրամը / 2 000 ՀՀ դրամ
 10 000 000-2 000 000 000
ՀՀ դրամը / 0.015%
 2 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 300 000 ՀՀ դրամ
 2.1.2.7.  Արժեթղթերի գրավի արտադատական կարգով իրացում  
ա  Արժեթղթերի գրավիարտադատական կարգով իրացում  Իրացվող արժեթղթերիընդհանուր անվանականարժեք/վճարումը իրականացնում է գրավառուն Մինչև 140 000 000 ՀՀ դրամը /
0.20 % ՀՀ դրամ
140 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 280 000 ՀՀ դրամ
 2.1.3.  Արժեթղթերի գրավադրման, սառեցման, առևտրային արգելադրման, ինչպես նաև ձայնի իրավունքի սահմանափակման գրանցման հետ կապված ծառայություններ    
 2.1.3.1.  Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարագրով տվյալ հաշվետիրոջ անձնական հաշվում արժեթղթերի գրավադրում    
ա  Բաժնետոմսերի գրավադրում  Գրավի առարկա արժեթղթերի(փայերի) ընդհանուրանվանական արժեք/վճարումըիրականացնում է գրավատուն  մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.075%
 3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 2 250 000 ՀՀ դրամ
բ  Պարտատոմսերի գրավադրում  Գրավի առարկա հանդիսացող պարտատոմսերի ընդհանուր
անվանական արժեք/վճարումը իրականացնում է գրավատուն
 մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.015%
 3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 450 000 ՀՀ դրամ
 2.1.3.2.  Հաշվետիրոջ կամ նրա լիազորված ներկայացուցչի հանձնարարականի հիման վրա արժեթղթերի կամ արժեթղթերի հաշվի սառեցում    
ա  Սառեցում  Սառեցված արժեթղթերի(փայերի) ընդհանուրանվանական արժեք/վճարումըիրականացնում է հաշվետերը  մինչև 3 000 000 000 ՀՀ դրամը / 0.075%
 3 000 000 000 ՀՀ դրամից ավելի դեպքում / 2 250 000 ՀՀ դրամ
 2.1.3.3.  ԿՇ-ում կնքված գործարքների արդյունքում արժեթղթերի առևտրային արգելադրում    
ա  Առևտրային արգելադրում    անվճար
 2.1.3.4.  Բաժնետիրական ընկերության ընդհանուր ժողովում քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում արգելադրված բաժնետոմսերի համար    
ա  Քվեարկելու իրավունքի ժամանակավոր սահմանափակում  Քվեարկելու իրավունքը սահմանափակված արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեք  0.5 %
 2.1.3.5.  Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում    
ա  Գրավի, սառեցման, առևտրային արգելադրման և այլ սահմանափակումների դադարեցում    անվճար
 2.1.4.  Հաշվետիրոջը տեղեկությունների տրամադրում    
 2.1.4.1.  Արժեթղթերի հաշվից (այդ թվում՝ ռեեստրից) քաղվածքի կամ արժեթղթերի հաշվով կատարված գործառնությունների (այդ թվում՝արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի տրամադրում    
ա  Արժեթղթերի հաշվից քաղվածքի տրամադրում (այդ թվում՝ ըստ յուրաքանչյուր դասի (ռեեստրից քաղվածք))  Քաղվածք  1 000 ՀՀ դրամ
բ  Արժեթղթերի հաշվով կատարված Գործառնությունների (այդ թվում՝ արժեթղթերի շարժի) մասին տեղեկանքի տրամադրում  Տեղեկանք  2 000 ՀՀ դրամ
 2.1.4.2.  Հաշվետիրոջ հարցման հիման վրա այլ տեղեկությունների (բացառությամբ գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունների հարցումների) վերաբերյալ ռեեստրից կամ արժեթղթերի հաշվից տեղեկանքի հիմքերով տրամադրում    
ա  Էլեկտրոնային եղանակով 1 տեղեկանքը  5 000 ՀՀ դրամ
բ  առձեռն  10 000 ՀՀ դրամ
       

1Այս ծառայության դիմաց սակագնի հաշվարկումը սկսվում է ՀՕ-ի կողմից հաշվետիրոջ հաշվի վերաբացման կամ բացման պահից և հաշվարկվում է մինչև տվյալ հաշվի փակման օրը ներառյալ:

2Ներառում է բաժնետոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, պետական սեփականություն հանդիսացող արժեթղթերի մասնավորեցման, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը ՀԿԴ-ն չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին:

3Ներառում է պարտատոմսերով առուվաճառքի, նվիրատվության, ժառանգության, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի կամ վճռի հիման վրա (երբ տվյալ վճռով պարտապանը ՀԿԴ-ն չէ), ինչպես նաև ցանկացած այլ հիմքով արժեթղթերի փոխանցում մեկ անձնական հաշվից մյուսին: 

Օտարերկրյա պահառուի միջոցով հաշվառվող արժեթղթերի պահպանման և այդ արժեթղթերով գործարքների սպասարկման ծառայություններ

  Ծառայությոան անվանումը Միավորը Սակագինը
3.1. Արժեթղթերի պահպանման ծառայություն    
3.1.1. Բաժնային արժեթղթերի (այդ թվում՝ ֆոնդի փայերի) պահպանում Սեփականատիրոջ (անվանատիրոջ) հաշվում առկա արժեթղթերի ընդհանուր ծավալ/ամսական (արժեթղթերի մնացորդի օրական հաշվարկով) Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 30% հավելագին  
3.1.2. Պարտքային արժեթղթերի պահպանում (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի)
3.1.3. Հայաստանի Հանրապետության անունից թողարկված եվրոպարտատոմսերի պահպանում  0.0015%
       
 3.2.  Արժեթղթերով վերջնահաշվարկի կատարման ծառայություններ4    
 3.2.1.  Պարտքային, բաժնային արժեթղթերով և ֆոնդի փայերով վերջնահաշվարկի հանձնարարականի կատարում  Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի  Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմիցհրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 30% հավելագին
 3.2.2.  Սխալ ֆորմատավորված կամ ժամկետից ուշ ներկայացված հանձնարարականի մշակում  Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի
 3.2.3.  Արժեթղթերի ֆիզիկական առաքման կամ ստացման հետ կապված ծախսեր (ներառյալ ապահովագրությունը)  Ըստ յուրաքանչյուր դեպքի
 3.2.4.  Վերջնահաշվարկի խմբային հանձնարարականի (group matching) կատարում  Ըստ յուրաքանչյուր գործարքի
 3.3.  Դրամական միջոցներով վերջնահաշվարկի կատարման ծառայություններ    
 3.3.1.  Դրամական միջոցների մուտքագրման և ելքագրման հանձնարարականի կատարում (ներառյալ՝ preadvice հանձնարարականները)  Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի  Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմիցհրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 30% հավելագին
 3.3.2.  Դրամական միջոցներով գործառնություններ առանց հանձնարարականի  Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի
 3.3.3.  Սխալ ֆորմատավորված կամ ժամկետից ուշ ներկայացված հանձնարարականի մշակում  Ըստ յուրաքանչյուր հանձնարարականի
 3.4.  Հաշվետվությունների տրամադրում    
 3.4.1.   Ամսական ստացվելիք տոկոսագումարների տեղեկանք Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի  Կենտրոնական դեպոզիտարիային օտարերկրյա պահառու կողմից հրապարակված սակագին (ներառյալ հարկերը) + 30% հավելագին
 3.4.2.  Հաշվում առկա արժեթղթերի վերաբերյալ հաշվետվություն Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության
 3.4.3. Դրամական միջոցների մնացորդի վերաբերյալ հաշվետվություն  Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության
 3.4.4.  Դրամական միջոցների վերաբերյալ հաշվետվություն  Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության
 3.4.5.   Գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանք  Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի
 3.4.6.  Սպասվող գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկանք   Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի
 3.4.7. Վերջնահաշվարկի հաստատման հաշվետվություն  Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության
 3.4.8.  Արժեթղթերով վարկավորման հաշվետվություն Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության
 3.4.9.  Հաշվում առկա արժեթղթերի բացվածքի տրամադրում ըստ շուկաների   Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության
 3.4.10.  Հաշվետվությունների ուղարկում փոստով կամ էլ.փոստով  Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության
 3.4.11.  Հանձնարարականի հաստատման տեղեկանք  Ըստ յուրաքանչյուր տեղեկանքի
 3.4.12.  Վերջնահաշվարկի հանձնարարականի կարգավիճակի հաշվետվություն Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության
3.4.13.  Հաշվից ելքագրման կամ հաշվին մուտքագրման հաստատման տեղեկանք  Ըստ յուրաքանչյուր հաշվետվության
     
     

4Վերջնահաշվարկի ենթակա, սակայն դեռևս չկատարված հանձնարարականները հանձնարականի մուտքագրումից հետո 45-րդ օրը ենթակա են ավտոմատ չեղարկման, որի համար գանձվում է վերջնահաշվարկի կատարման վճարի չափով գումար:

Պետական պարտատոմսերի գրանցված սեփականատերերին (անվանատերերին) մատուցվող պահառության ծառայությունների սակագներ

 

  Ծառայության տեսակ Սակագին
1 Անձնական հաշվի բացում  
1.1. Ֆիզիկական անձի համար անվճար
1.2. Իրավաբանական անձի համար անվճար
1.3. Դեպո հաշվի սպասարկում 5000 ՀՀ դրամ տարեկան, գանձվում է
եռամսյակը մեկ անգամ` 1250 ՀՀ դրամ
1.4. Բանկի ներդրումային ծառայություններից օգտվող հաճախորդների դեպո հաշվի սպասարկում Անվճար
2. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին  
2.1. Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո
հաշվին
Անվճար
3. Արժեթղթերի փոխանցում  
3.1. Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցումներ 200 ՀՀ դրամ
3.2. Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցումներ 1000 ՀՀ դրամ
3.3. Որակավորված ներդրողներին պատկանող արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական փոխանցումներ* Անվճար
3.4. Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքում Անվճար
4. Արժեթղթերի արգելադրում և գրավադրում  
4.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 2000 ՀՀ դրամ
4.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրում և/կամ գրավադրում 5000 ՀՀ դրամ
4.3. Առևտրային արգելադրում 1000 ՀՀ դրամ
4.4. Որակավորված ներդրողներին պատկանող արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրում ( գրավադրում) և/կամ առևտրային արգելադրում Անվճար
4.5. Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրում, առևտրային արգելադրում և/կամ գրավադրում Բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործարքի արդյունքում Անվճար
5. Արժեթղթերի արգելադրման և գրավադրման դադարեցում  
5.1. Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 500 ՀՀ դրամ
5.2. Արժեթղթերի միջպահառուական արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում 1000 ՀՀ դրամ
5.3. Առևտրային արգելադրման դադարեցում 500 ՀՀ դրամ
5.4. Որակավորված ներդրողներին պատկանող արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրման ( գրավադրման) և/կամ առևտրային արգելադրման դադարեցում Անվճար
5.5. Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական արգելադրման, առևտրային արգելադրման և/կամ գրավադրման դադարեցում Բանկի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործարքի կնքման արդյունքում (նպատակով) Անվճար
6 Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում Անվճար 

 

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ Հաշվի օպերատորի և կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակներով իրականացվող ծառայությունների մատուցման կարգը

Հաշվի օպերատորի և Կարգավորվող շուկայի հաշվարկային համակարգի անդամի կարգավիճակներով իրականացվող ծառայությունների սակագներ և դրույքներ

 Պահառության գործունեության կարգ /ընդհանուր պայմաններ/