Թեժ գիծ +37410 511 211

ՀՀ Կառավարության Արտադրական կարողությունների արդիականացման միջոցառում

ՀՀ Կառավարության Արտադրական կարողությունների արդիականացման միջոցառում

Միջոցառման նպատակն է տնտեսվարողների համար ստեղծել մատչելի ֆինանսական միջոցների հասանելիություն՝ արդիականացնելու արտադրական հնարավորությունները և խթանելու նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետություն: 

Տնտեսվարողների շրջանակը

Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գրանցված և փաստացի գործունեություն իրականացնող մասնավոր առևտրային կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը, որն ապահովում է ստորև թվարկված բոլոր չափանիշներին համապատասխանությունը՝

1) ունի բարվոք վարկային պատմություն, այսինքն, ըստ ԱՔՐԱ տեղեկատվության` վարկի համար դիմելու ամսաթվին նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի ունեցել գումարային 30 օր և ավելի ժամկետով ժամկետանց վարկային պարտավորություններ.

2) ունի բարվոք հարկային պատմություն, այսինքն, վարկի/լիզինգի հայտը ներկայացնելուն նախորդող օրվա դրությամբ առկա ժամկետանց հարկային պարտավորությունները չեն գերազանցել նախորդող տարվա ընթացքում միասնական գանձապետական հաշվից մարված հարկային պարտավորությունների, վճարված պետական տուրքի գումարների և նախորդող տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ միասնական գանձապետական հաշվի մնացորդի հանրագումարի 1 տոկոսը.

Նպատակը
Նոր (չօգտագործված) սարքերի և սարքավորումների գնում կամ ներմուծում, պայմանով, որ գնորդի և մատակարարի միջև պայմանագիրը կնքվել է 2021 թվականի փետրվարի 1-ից հետո, և տվյալ սարքերը և սարքավորումները պետք է օգտագործվեն ՀՀ-ում արտադրություն կազմակերպելու կամ արտադրությունն ընդլայնելու նպատակով:

  • Արժույթը՝ ՀՀ դրամ կամ արտարժույթ
  • Առավելագույն գումար` 1 մլրդ ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
  • Վարկի/Լիզինգի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված՝ մինչև 6 ամիս
  • Վարկի/Լիզինգի տրամադրման և սպասարկման ընթացքում միջնորդավճարներ, վաղաժամկետ մարման համար տույժեր/տուգանքներ կամ այլ վճարներ չեն կիրառվում

Ժամկետը

Տեսակը Տրամադրվող վարկի/լիզինգի գումարը Սուբսիդավորման ժամանակահատվածը Վարկի/Լիզինգի ժամկետը
Մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասեր
 
մինչև 200 մլն դրամին համարժեք գումար մինչև 42 ամիս մինչև 120 ամիս
ավելի քան 200 մլն դրամին համարժեք գումար մինչև 36 ամիս մինչև 120 ամիս

Սուբսիդավորման չափը

  Մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի վարկ
 

Մեքենասարքավորումներ և դրանց բաղկացուցիչ մասերի լիզինգ

ՀՀ դրամ 8%

10%

Արտարժույթ  6% 8%
 

 

Առավելագույն գումար ՝ 1 մլրդ ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ*
*Տնտեսվարողը , որի կանոնադրական կապիտալում 200 մլն դրամ և ավելի գումարի չափով ներդրում է կատարվել 2021թ. հունվարի 1-ից հետո՝ առավելագույն գումարը սահմանվում է կանոնադրական կապիտալում կատարված ներդրման հնգապատիկի չափով , բայց ոչ ավելի քան 10 մլրդ դրամ, իսկ արտարժույթով վարկավորման դեպքում՝ 5 մլրդ դրամին համարժեք:

Վարկ է համարվում նաև փաստաթղթային ակրեդիտիվը, որը սուբսիդավորվում է վարկի պայմաններով:

 

Սույն միջոցառումը գործելու է մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։