Թեժ գիծ +37410 511 211

Գյուղատնտեսական վարկեր

Գյուղատնտեսական վարկերի ակցիա

Ակցիան գործում է 2017 թ.-ի հուլիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք ԱՄՆ դոլար՝ սկսած 9.5%-ից,
Եվրո՝ սկսած 8 %-ից, 
ՀՀ դրամ՝ սկսած 12%-ից
Վարկի ժամկետ մինչև 60 ամիս՝ հիմնական միջոցների ձեռքբերման և կրեդիտորական պարտքի մարման համար,
մինչև 24 ամիս՝ շրջանառու միջոցների ձեռքբերման համար
Վարկի գումար մինչև 20.0 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Վարկի տրամադրման միջնորդավճար 1% վարկի գումարից
Վարկի ապահովություն անշարժ գույք, շարժական գույք և սարքավորումներ
Վարկի և տոկոսների մարման կարգը ճկուն՝ արտոնյալ ժամանակահատվածի կիրառման հնարավորությամբ՝ և՛ մայր գումարի, և՛ տոկոսագումարների մասով
Ակցիայի ընթացքում վարկային հայտի ուսումնասիրման վճար 0 ՀՀ դրամ  

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Հիմնական, շրջանառու միջոցների ձեռքբերման և կրեդիտորական պարտքի մարման ֆինանսավորման ակցիա

Ակցիան գործում է 2016 թ.-ի օգոստոսի 22-ից մինչև 2017թ.-ի օգոստոսի 31-ը:

Վարկի տարեկան տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլար՝ սկսած 10%-ից,

ԵՎՐՈ՝ սկսած 8%-ից

Վարկի ժամկետ

Մինչև 84 ամիս՝ հիմնական միջոցների ձեռքբերման և կրեդիտորական պարտքի մարման համար,

Մինչև 60 ամիս՝ շրջանառու միջոցների ձեռքբերման համար:

Վարկային հայտի ուսումնասիրման 0  
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
25.000 ՀՀ դրամ՝ մինչև 10.000.000 ՀՀ դրամ վարկերի համար,
50.000 ՀՀ դրամ՝ 10.000.001 ՀՀ դրամից ավել վարկերի համար

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Գյուղատնտեսական վարկ

Վարկառու  ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ անձինք (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերեր)  
Վարկի արժույթ Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով:

 

 

 

 

 

Ապահովվածություն

 • Պարտավորությունները մինչև 1.5 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի դեպքում գրավ կամ երկու երաշխավորի առկայություն

Ֆիզիկական անձ երաշխավորը՝

- Վարկի տրամադրման պահին սեփականության/համասեփականության իրավունքով պետք է ունենա անշարժ և/կամ պետական գրանցման ենթակա շարժական գույք և/կամ կայուն հիմնավորված եկամուտ,
- Վարկի տրամադրման պահին կարող է ունենալ առավելագույնը 3 գործող երաշխավորություն` տրամադրված այլ անձանց պարտավորությունների դիմաց, որոնց պարտավորությունները ժամկետանց չեն,
- Երաշխավորի վերաբերյալ պարտադիր է վարկային զեկույցի առկայությունը ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից, ընդ որում, պարտադիր պայման է հանդիսանում վերջին 12 ամիսների ընթացքում 30 և ավելի օր ժամկետանց պարտավորությունների և վարկի տրամադրման պահին դասակարգված պարտավորությունների բացակայությունը:

 • Պարտավորությունները 1.5 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցելու դեպքում գրավ (թույլատրվում են նաև ապրանքանյութական պաշարներ, բայց ոչ ավելի քան գրավի գնահատված իրացվելի արժեքի գումարի 50%-ը) և, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ երաշխավորություն/ներ/

 

 

Տոկոսադրույքը

Արժույթ Ծրագրային/սեփական Մինչև 1 տարի 1-3 տարի 3-5 տարի

 

ՀՀ դրամ

Ծրագրային 14% 14% 14%
Սեփական 20% 21% 22%
ԱՄՆ դոլար Սեփական 12%  13%  14% 
Եվրո    11%  11%  12% 
Վարկային դիմումի ուսումնասիրության վճար, որը գանձվում է հաճախորդից հայտը Բանկ ներկայացնելիս

 

5,000 ՀՀ դրամ

 

 

Ժամկետ, վարկի և տոկոսների մարման կարգ

Վարկի ժամկետը`

Մինչև 1.5 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի ֆինանսավորումների դեպքում առավելագույնը 36 ամիս, իսկ 1.5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ֆինանսավորումների դեպքում առավելագույնը 60 ամիս:

Վարկի և տոկոսների մարման կարգը

 • անուիտետային
 • զսպանակաձև
 • ճկուն
Միջնորդավճարներ Բանկի կողմից կարող են սահմանվել այլ վճարներ 

Վարկի տրամադրման միջնորդավճարներ

Վարկի համարժեք գումար Ժամկետ Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ
գումարի առանց գրավի
ֆինանսավորում
Մինչև 1 տարի  3.0%, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի  3.5%, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի  -
3-5 տարի  -
Մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ
գրավով
Մինչև 1 տարի  0.5%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի  0.75%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի  1%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
3-5 տարի  1.5%, նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
10,000,001-25,000,000 ՀՀ դրամ Մինչև 1 տարի  0.25%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի  0.5%, նվազագույնը 25,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի  0.75%, նվազագույնը 40,000 ՀՀ դրամ
3-5 տարի  1.0%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
25,000,001- մլն-ից 100,000,000 ՀՀ դրամ Մինչև 1 տարի  0.2%, նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի  0.3%, նվազագույնը 40,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի  0.4%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
3-5 տարի  0.5%, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
100,000,001 ՀՀ դրամից ավելի Մինչև 1 տարի  0.15%, նվազագույնը 75,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը 750,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի 0.25%, նվազագույնը 125,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը 1,250,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի 0.35%, նվազագույնը 175,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը 1,750,000 ՀՀ դրամ
3-5 տարի 0.4%, նվազագույնը 200,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը 2,000,000 ՀՀ դրամ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Ընդհանրական թերթիկ (մինչև 1.5 մլն ՀՀ դրամ)

Ընդհանրական թերթի (1.5 մլն ՀՀ դրամ և ավելի)

Գյուղատնտեսական վարկ ոսկու գրավադրմամբ

Վարկառու
ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ անձինք (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերեր)

 

 

Վարկի արժույթը և գումարը

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով:

Վարկի գումարը տրամադրվում է գրավի գնահատված արժեքի`

 • 100%-ի չափով, եթե վարկի տրամադրման ժամկետը չի գերազանցում 6 ամիսը,
 • 95%-ի չափով, եթե վարկի տրամադրման ժամկետը 6 ամսից ավելի է:

Վարկի տրամադրման համար պարտադիր չեն երրորդ անձանց երաշխավորությունները:

 

Ժամկետը, վարկի և տոկոսների մարման կարգը

 Վարկի ժամկետը`

 • անուիտետային մարման տարբերակով` մինչև 24 ամիս
 • ժամկետի վերջում մարման տարբերակով` մինչև 12 ամիս

ՀՀ դրամով վարկի դեպքում` վարկի մայր գումարի և տոկոսների վճարման համար սահմանվում է արտոնյալ ժամկետ մինչև 6 ամիս ժամանակահատվածով, որի ընթացքում Հաճախորդը կարող է մարումներ չկատարել:

 

Տոկոսադրույքը

 Արժույթ  Ծրագրային/սեփական  Մինչև 1 տարի  1-3 տարի  3-5 տարի

 

ՀՀ դրամ

 Ծրագրային 14% 14% 14%
Սեփական 20% 21% 22%
 ԱՄՆ դոլար Սեփական 12% 13% 14%
   Եվրո   11% 11% 12%

Այլ դրույթներ և պայմաններ

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար

Գանձվում է Հաճախորդի հաշվից միանվագ` վարկը տրամադրելիս` ըստ հետևյալ սանդղակի.

Վարկի գումար (ՀՀ դրամին համարժեք գումար) Սպասարկման վճար (ՀՀ դրամ)
30,000-250,000 1,000
250,001-500,000 2,000
500,001-1,000,000 3,000
1,000,001-2,000,000 4,000
2,000,001-3,000,000 6,000
3,000,0001 և ավելի 10,000

Որոշ դեպքերում Բանկի կողմից կարող են սահմանվել տարածքային հատուկ սակագներ:

Բանկի կողմից կարող են կիրառվել նաև այլ վճարներ:

Քարտային հաշվի սպասարկման վճար

Վարկի տրամադրման պահին` միանվագ 1,500 ՀՀ դրամ

Քարտի պատրաստման և տրամադրման ժամկետը

2-4 աշխատանքային օր

Տույժեր և տուգանքներ

Բանկի հայեցողությամբ կարող են կիրառվել հետևյալ տույժերն ու տուգանքները.

 • ժամկետանց վարկի 0,15 տոկոսի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար, իսկ 5 (հինգ) աշխատանքային օր անընդմեջ ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք` ժամկետանց վարկի 2 տոկոսի չափով, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ:
 • ժամկետանց տոկոսագումարի 0,4 տոկոսի չափով յուրաքանչյուր ուշացված օրացուցային օրվա համար, իսկ 5 (հինգ) աշխատանքային օր անընդմեջ ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք ժամկետանց տոկոսագումարի 5 տոկոսի չափով, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ:
 • վարկի տրամադրման համար սահմանված նախապայմանների յուրաքանչյուրը խախտման դեպքում` միանվագ տուգանք 50.000-ից մինչև 100.000 ՀՀ դրամի չափով:
 • գրավադրվող գույքի ապահովագրության պահանջի դեպքում ապահովագրական պոլիսի (վկայագրի) օրինակը Բանկին սահմանված ժամկետում տրամադրելու պարտավորությունը չիրականացնելու դեպքում` միանվագ տուգանք 50.000 ՀՀ դրամի չափով:

Հաճախորդի կողմից վարկի մարման ուշացումների կամ այլ պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման համարԲանկի կողմից կարող են առանձին կոնկրետ վարկերի համար սահմանվել այլ տուժանքներ և անբարենպաստ հետևանքներ` ներառյալ գործող տոկոսադրույքի փոփոխություն:

Տուժանքի մասին դրությաները և չափերը սահմանվում են Հաճախորդի հետ կնքվող պայմանագրերով/համաձայնագրերով:

Տույժեր և տուգանքներ

Գրավադրվող ոսկյա իրեր

Այլ պայմաններ

ՀՀ դրամով վարկերը կարող են տրամադրվել նաև քարտերով, ընդ որում` ՀՀ դրամով վարկերը ARCA Classic, Visa Electron, Cirrus/Maestro քարտերի միջոցով տրամադրելու դեպքում քարտի սպասարկման վճար չի գանձվում:

ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով վարկերը տրամադրվում են Visa Electron կամ Cirrus/Maestro քարտերի միջոցով, իսկ սպասարկման վճար չի գանձվում:
Հաճախորդի նախընտրությամբ վարկն այլ քարտերով ստանալու դեպքում կիրառվում են տվյալ քարտի սպասարկման Բանկում գործող սակագները:

Կանխիկացում`

ՀՀ դրամի դեպքում` 0.5%
ԱՄՆ դոլարի դեպքում` 0.3%

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 • Վարկային դիմում` Բանկում գործող ձևին համապատասխան
 • Անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ
 • Հաճախորդին պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույքերի սեփականության վկայականներ կամ դրանց վարձակալության պայմանագրի պատճենները (վարելահող, խոտհարք, անասնագոմ)
 • Տեղեկանք գյուղապետարանից/թաղապետարանից
 • Լրացուցիչ փաստաթղթեր կարող են պահանջվել ըստ անհրաժեշտության

Ընդհանրական թեթրիկ

Ուշադրություն

Վարկային պարտավորությունները պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի առանց դատարան դիմելու բռնագանձել և իրացնել գրավադրված գույքը և գրավի առարկայի իրացումից ստացված միջոցների հաշվին մարել Հաճախորդի վարկային պարտավորությունները: