Թեժ գիծ +37410 511 211

Գյուղատնտեսական վարկեր

Գյուղատնտեսական վարկ

Վարկառու  ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ անձինք (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերեր)  
Վարկի արժույթ Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով:

 

 

 

 

 

Ապահովվածություն

 • Պարտավորությունները մինչև 1.5 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի դեպքում գրավ կամ երկու երաշխավորի առկայություն

Ֆիզիկական անձ երաշխավորը՝

- Վարկի տրամադրման պահին սեփականության/համասեփականության իրավունքով պետք է ունենա անշարժ և/կամ պետական գրանցման ենթակա շարժական գույք և/կամ կայուն հիմնավորված եկամուտ,
- Վարկի տրամադրման պահին կարող է ունենալ առավելագույնը 3 գործող երաշխավորություն` տրամադրված այլ անձանց պարտավորությունների դիմաց, որոնց պարտավորությունները ժամկետանց չեն,
- Երաշխավորի վերաբերյալ պարտադիր է վարկային զեկույցի առկայությունը ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից, ընդ որում, պարտադիր պայման է հանդիսանում վերջին 12 ամիսների ընթացքում 30 և ավելի օր ժամկետանց պարտավորությունների և վարկի տրամադրման պահին դասակարգված պարտավորությունների բացակայությունը:

 • Պարտավորությունները 1.5 մլն ՀՀ դրամը կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցելու դեպքում գրավ (թույլատրվում են նաև ապրանքանյութական պաշարներ, բայց ոչ ավելի քան գրավի գնահատված իրացվելի արժեքի գումարի 50%-ը) և, անհրաժեշտության դեպքում, լրացուցիչ երաշխավորություն/ներ/

 

 

Տոկոսադրույքը

Արժույթ Ծրագրային/սեփական Մինչև 1 տարի 1-3 տարի 3-5 տարի

 

ՀՀ դրամ

Ծրագրային 14% 14% 14%
Սեփական 20% 21% 22%
ԱՄՆ դոլար Սեփական 12%  13%  14% 
Եվրո    11%  11%  12% 
Վարկային դիմումի ուսումնասիրության վճար, որը գանձվում է հաճախորդից հայտը Բանկ ներկայացնելիս

 

5,000 ՀՀ դրամ

 

 

Ժամկետ, վարկի և տոկոսների մարման կարգ

Վարկի ժամկետը`

Մինչև 1.5 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի ֆինանսավորումների դեպքում առավելագույնը 36 ամիս, իսկ 1.5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ֆինանսավորումների դեպքում առավելագույնը 60 ամիս:

Վարկի և տոկոսների մարման կարգը

 • անուիտետային
 • զսպանակաձև
 • ճկուն
Միջնորդավճարներ Բանկի կողմից կարող են սահմանվել այլ վճարներ 

Վարկի տրամադրման միջնորդավճարներ

Վարկի համարժեք գումար Ժամկետ Վարկի տրամադրման միջնորդավճար
Մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ
գումարի առանց գրավի
ֆինանսավորում
Մինչև 1 տարի  3.0%, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի  3.5%, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի  -
3-5 տարի  -
Մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ
գրավով
Մինչև 1 տարի  0.5%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի  0.75%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի  1%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
3-5 տարի  1.5%, նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
10,000,001-25,000,000 ՀՀ դրամ Մինչև 1 տարի  0.25%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի  0.5%, նվազագույնը 25,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի  0.75%, նվազագույնը 40,000 ՀՀ դրամ
3-5 տարի  1.0%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
25,000,001- մլն-ից 100,000,000 ՀՀ դրամ Մինչև 1 տարի  0.2%, նվազագույնը 30,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի  0.3%, նվազագույնը 40,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի  0.4%, նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ
3-5 տարի  0.5%, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
100,000,001 ՀՀ դրամից ավելի Մինչև 1 տարի  0.15%, նվազագույնը 75,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը 750,000 ՀՀ դրամ
1-2 տարի 0.25%, նվազագույնը 125,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը 1,250,000 ՀՀ դրամ
2-3 տարի 0.35%, նվազագույնը 175,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը 1,750,000 ՀՀ դրամ
3-5 տարի 0.4%, նվազագույնը 200,000 ՀՀ դրամ,
առավելագույնը 2,000,000 ՀՀ դրամ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Ընդհանրական թերթիկ (մինչև 1.5 մլն ՀՀ դրամ)

Ընդհանրական թերթի (1.5 մլն ՀՀ դրամ և ավելի)

Գյուղատնտեսական վարկ ոսկու գրավադրմամբ

Վարկառու
ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ անձինք (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերեր)

 

 

Վարկի արժույթը և գումարը

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով:

Վարկի գումարը տրամադրվում է գրավի գնահատված արժեքի`

 • 100%-ի չափով, եթե վարկի տրամադրման ժամկետը չի գերազանցում 6 ամիսը,
 • 95%-ի չափով, եթե վարկի տրամադրման ժամկետը 6 ամսից ավելի է:

Վարկի տրամադրման համար պարտադիր չեն երրորդ անձանց երաշխավորությունները:

 

Ժամկետը, վարկի և տոկոսների մարման կարգը

 Վարկի ժամկետը`

 • անուիտետային մարման տարբերակով` մինչև 24 ամիս
 • ժամկետի վերջում մարման տարբերակով` մինչև 12 ամիս

ՀՀ դրամով վարկի դեպքում` վարկի մայր գումարի և տոկոսների վճարման համար սահմանվում է արտոնյալ ժամկետ մինչև 6 ամիս ժամանակահատվածով, որի ընթացքում Հաճախորդը կարող է մարումներ չկատարել:

 

Տոկոսադրույքը

 Արժույթ  Ծրագրային/սեփական  Մինչև 1 տարի  1-3 տարի  3-5 տարի

 

ՀՀ դրամ

 Ծրագրային 14% 14% 14%
Սեփական 20% 21% 22%
 ԱՄՆ դոլար Սեփական 12% 13% 14%
   Եվրո   11% 11% 12%

Այլ դրույթներ և պայմաններ

Վարկային հաշվի սպասարկման վճար

Գանձվում է Հաճախորդի հաշվից միանվագ` վարկը տրամադրելիս` ըստ հետևյալ սանդղակի.

Վարկի գումար (ՀՀ դրամին համարժեք գումար) Սպասարկման վճար (ՀՀ դրամ)
30,000-250,000 1,000
250,001-500,000 2,000
500,001-1,000,000 3,000
1,000,001-2,000,000 4,000
2,000,001-3,000,000 6,000
3,000,0001 և ավելի 10,000

Որոշ դեպքերում Բանկի կողմից կարող են սահմանվել տարածքային հատուկ սակագներ:

Բանկի կողմից կարող են կիրառվել նաև այլ վճարներ:

Քարտային հաշվի սպասարկման վճար

Վարկի տրամադրման պահին` միանվագ 1,500 ՀՀ դրամ

Քարտի պատրաստման և տրամադրման ժամկետը

2-4 աշխատանքային օր

Տույժեր և տուգանքներ

Բանկի հայեցողությամբ կարող են կիրառվել հետևյալ տույժերն ու տուգանքները.

 • ժամկետանց վարկի 0,15 տոկոսի չափով կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար, իսկ 5 (հինգ) աշխատանքային օր անընդմեջ ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք` ժամկետանց վարկի 2 տոկոսի չափով, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ:
 • ժամկետանց տոկոսագումարի 0,4 տոկոսի չափով յուրաքանչյուր ուշացված օրացուցային օրվա համար, իսկ 5 (հինգ) աշխատանքային օր անընդմեջ ժամկետանց պարտավորության առկայության դեպքում` նաև տուգանք ժամկետանց տոկոսագումարի 5 տոկոսի չափով, նվազագույնը 5,000 ՀՀ դրամ:
 • վարկի տրամադրման համար սահմանված նախապայմանների յուրաքանչյուրը խախտման դեպքում` միանվագ տուգանք 50.000-ից մինչև 100.000 ՀՀ դրամի չափով:
 • գրավադրվող գույքի ապահովագրության պահանջի դեպքում ապահովագրական պոլիսի (վկայագրի) օրինակը Բանկին սահմանված ժամկետում տրամադրելու պարտավորությունը չիրականացնելու դեպքում` միանվագ տուգանք 50.000 ՀՀ դրամի չափով:

Հաճախորդի կողմից վարկի մարման ուշացումների կամ այլ պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման համարԲանկի կողմից կարող են առանձին կոնկրետ վարկերի համար սահմանվել այլ տուժանքներ և անբարենպաստ հետևանքներ` ներառյալ գործող տոկոսադրույքի փոփոխություն:

Տուժանքի մասին դրությաները և չափերը սահմանվում են Հաճախորդի հետ կնքվող պայմանագրերով/համաձայնագրերով:

Տույժեր և տուգանքներ

Գրավադրվող ոսկյա իրեր

Այլ պայմաններ

ՀՀ դրամով վարկերը կարող են տրամադրվել նաև քարտերով, ընդ որում` ՀՀ դրամով վարկերը ARCA Classic, Visa Electron, Cirrus/Maestro քարտերի միջոցով տրամադրելու դեպքում քարտի սպասարկման վճար չի գանձվում:

ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով վարկերը տրամադրվում են Visa Electron կամ Cirrus/Maestro քարտերի միջոցով, իսկ սպասարկման վճար չի գանձվում:
Հաճախորդի նախընտրությամբ վարկն այլ քարտերով ստանալու դեպքում կիրառվում են տվյալ քարտի սպասարկման Բանկում գործող սակագները:

Կանխիկացում`

ՀՀ դրամի դեպքում` 0.5%
ԱՄՆ դոլարի դեպքում` 0.3%

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 • Վարկային դիմում` Բանկում գործող ձևին համապատասխան
 • Անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ
 • Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ
 • Հաճախորդին պատկանող գյուղատնտեսական նշանակության անշարժ գույքերի սեփականության վկայականներ կամ դրանց վարձակալության պայմանագրի պատճենները (վարելահող, խոտհարք, անասնագոմ)
 • Տեղեկանք գյուղապետարանից/թաղապետարանից
 • Լրացուցիչ փաստաթղթեր կարող են պահանջվել ըստ անհրաժեշտության

Ընդհանրական թեթրիկ

Ուշադրություն

Վարկային պարտավորությունները պայմանագրով սահմանված կարգով չկատարելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի առանց դատարան դիմելու բռնագանձել և իրացնել գրավադրված գույքը և գրավի առարկայի իրացումից ստացված միջոցների հաշվին մարել Հաճախորդի վարկային պարտավորությունները: