Թեժ գիծ +37410 511 211

Հատուկ հաշիվներ

Հատուկ հաշիվներ

Կոնվերս Բանկում բացվում են հետևյալ հատուկ հաշիվները՝

  • Էսքրոու հաշիվներ,
  • Սնանկության հաշիվներ,
  • Սոցիալական փաթեթների հաշիվներ,
  • Պետական աջակցության հաշիվներ,
  • Նոտարի դեպոզիտ հաշիվներ,
  • Կառուցապատողի հատուկ հաշիվներ:,
  • Անվանատիրոջ հաշիվներ,
  • Միանվագ դրամական վճարների հաշիվներ,
  • Սոցիալական ապահովության հաշիվներ:

Նպատակային հաշիվ կարող է բացվել միայն Բանկի հաճախորդների համար, որոնք արդեն ունեն հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

  • դիմում նպատակային հաշվի բացման համար` նշելով հաշվի բացման նպատակը:

Հաճախորդի կողմից ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի մասով ներկայացվում են փաստաթղթերի բնօրինակները կամ նոտարական կարգով վավերացված պատճենները:

Բնօրինակների ներկայացման դեպքում Բանկի կողմից լիազորություն ունեցող անձը պատճենահանված փաստաթղթերի բոլոր էջերի վրա դնում է "Իսկականի հետ ճիշտ է" դրոշմ և ստորագրում է, որից հետո պատճենի բոլոր էջերի վրա իրավաբանական անձանց դեպքում ընկերության լիազորված անձի կողմից դրվում է կլոր կնիքը, իսկ ֆիզիկական անձանց դեպքում` ստորագրություն, իսկ բնօրինակները հետ են վերադարձվում հաճախորդին: