Թեժ գիծ +37410 511 211

Հաշիվների բացում և սպասարկում

Բանկը հաճախորդների համար բացում է դրամային և/կամ արտարժութային հաշիվ /հաշիվներ/, իրականացնում հաշվի /հաշիվների/ համալիր սպասարկում և, հաճախորդի հանձնարարությամբ, կատարում է բոլոր հաշվարկային և դրամարկղային այն գործառնությունները, որոնք ՀՀ իրավական ակտերով արգելված չեն ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց համար:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Մուտքագրում

 • կանխիկ` մուտքագրումը կատարվում է հաճախորդի կողմից միջոցների մուտքագրման պահին
 • անկանխիկ` վճարման հանձնարարականի ստացման պահին

Ելքագրում

 • կանխիկ
 • անկանխիկ

Հաշիվների քաղվածքները, տեղեկատվական ամփոփագիրը և հաշիվներին վերաբերող այլ տեղեկությունները կարող են տրամադրվել հաճախորդի կողմից նախընտրելի տարբերակով` առձեռն, փոստով կամ էլ. փոստով:

Հաշվի սպասարկման սակագներ և դրույքներ 

N ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ
/Ներկայացված է ՀՀ դրամով/
 
1 Հաշիվները բացվում են իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի և իրավաբանական անձ չհանդիսացող/իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող կազմակերպությունների համար հետևյալ արժույթներով. 
  ՀՀ դրամ  
  ԱՄՆ դոլար  
  Եվրո  
  ՌԴ ռուբլի  
  Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ /ոսկի 999.9/  
  Այլ արժույթով հաշիվներ կարող են բացվել հաճախորդի պահանջով, որոնց համար կարող են սահմանվել այլ սակագներ:  
1.1 Հաշիվների բացում1.1 
 
 • ֆիզիկական անձանց համար` ՀՀ դրամով
0  ՀՀ դրամ
 
 • ֆիզիկական անձանց` այլ արժույթով և առարկայազուրկ մետաղներով /ոսկով/
500 ՀՀ դրամ
 
 • իրավաբանական անձանց համար
1 000 ՀՀ դրամ /միանվագ/
1.2 Հաշիվների վարում1.2/1.3 
 
 • ֆիզիկական անձանց համար
1 200 ՀՀ դրամ /տարեկան/
 
 • իրավաբանական անձանց համար 
4 800 ՀՀ դրամ /տարեկան/
 
 • ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների դեպքում /ոսկով/1.4
0.1% նվազագույնը 5000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 10 000 ՀՀ դրամ
 
 • կենսաթոշակային հաշիվ
0  ՀՀ դրամ
 
 • սոցիալական փաթեթի հաշիվ
0  ՀՀ դրամ
 
 • պետական աջակցության հաշիվ
0  ՀՀ դրամ
 1.3  Հաշվի մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տոկոսներ1.5 
   - ընթացիկ  հաշիվներ  0%
   -  խնայողական  
 
 •  ՀՀ դրամով
 0.1% /տարեկան/
 
 •  ՀՀ դրամ կենսաթոշակային
 4.0% /տարեկան/
 
 • պետական աջակցության
7.5% /տարեկան/
 
 •  այլ արժույթներով
 0%
 
 •  առարկայազուրկ մետաղներով /ոսկի/
 0%
 
 •  սոցիալական փաթեթի հաշիվ
 3% /տարեկան/
   - ցպահանջ հաշիվներ  0.1% /տարեկան/
 1.4 Հաշվի նվազագույն մնացորդ 0  ՀՀ դրամ
 1.5  Հաշվի փակում1.6 
 
 •  ֆիզիկական անձանց դեպքում
 1 000 ՀՀ դրամ /միանվագ/
 
 •  կենսաթոշակային հաշվի դեպքում
 0  ՀՀ դրամ
 
 •  սոցիալական փաթեթի հաշվի դեպքում
 0  ՀՀ դրամ
 
 •  իրավաբանական անձանց դեպքում 
 2 000 ՀՀ դրամ /միանվագ/
 
 • պետական աջակցության հաշվի դեպքում
0  ՀՀ դրամ
 1.6  Հաճախորդի անհատական սպասարկում1.7  մինչև 25 000 ՀՀ դրամ ամսական /հաճախորդի իրավաբանական անձ լինելու դեպքում ներառում է տվյալ կազմակերպության ղեկավար անձանց սպասարկումը/
 1.7  Հաշիվների վարում հեռակառավարումով  
 
 •  ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ" ծրագրով /իրավաբանական անձանց համար/
սակագինը գործում է երկրորդ ամսվանից
               - ամսական 50 և ավելի գործարք կատարելու դեպքում 3 000 ՀՀ դրամ
               - ամսական մինչև 50 գործարք կատարելու դեպքում 6 000 ՀՀ դրամ 
 
 •  Իմ Կոնվերս /My Converse/ համակարգով քաղվածքների դիտում
0  ՀՀ դրամ
 
 •  ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ համակարգով
 
  - ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար առանց անվտանգության սարքի կիրառման սպասարկման վճար 0  ՀՀ դրամ
  - ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար անվտանգության սարքի1.8 սպասարկման վճար

0  ՀՀ դրամ

  - Անվտանգության սարքի արժեք1.8

8 000  ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/

  - իրավաբանական անձանց համար  
       ծրագրի սպասարկման վճար1.9      
 • 0 ՀՀ դրամ՝ եռամսյակի ընթացքում 45 և ավելի գործարք կատարելու դեպքում
 • 10 000 ՀՀ դրամ /եռամսյակային/` եռամսյակի ընթացքում մինչև 45 գործարք կատարելու դեպքում
       յուրաքանչյուր օգտագործողի վճար 600 ՀՀ դրամ /ամսական/ 
       անվտանգության սարքի1.8 արժեք 8 000 ՀՀ դրամ /միանվագ/ ներառյալ ԱԱՀ
       կրկնակի ապահովմամբ անվտանգության սարքի արժեք 12 000 ՀՀ դրամ /միանվագ/ ներառյալ ԱԱՀ
 
 • mConverse մոբայլ բանկ համակարգով   
 
       ֆիզիկական անձանց համար 0  ՀՀ դրամ
       իրավաբանական անձանց համար 10 000 ՀՀ դրամ /տարեկան/ ներառյալ ԱԱՀ

1.1 Ընթացիկ հաշիվը բացվում է միայն իրավաբանական անձանց համար, իսկ խնայողական հաշիվը բացվում է միայն ֆիզիկական անձանց համար:
1.2 Հաշվի վարման միջնորդավճարը գանձվում է հաճախորդի հաշվից՝ այդ հաշվի օգտագործման յուրաքանչյուր տարվա համար՝ միանվագ, ընդ որում հաշվի օգտագործման առաջին 12 ամիսների վճարը գանձվում է հաշվի բացման պահին, իսկ յուրաքանչյուր հաջորդող 12 ամիսների վճարը՝ այդ ժամանակահատվածի առաջին 5 բանկային օրվա ընթացքում: Միջնորդավճարը ենթակա չէ վերադարձման հաշվի փակման դեպքում:
1.3 Սակագներ և դրույքների 1.2 կետով նախատեսված միջնորդավճարը հաճախորդի հաշվին համապատասխան ժամանակահատվածին հաջորդող առաջին 3 ամսվա ընթացքում չապահովելու դեպքում հաշիվը ենթակա է փակման:
Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, պետական կառավարչական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պետական կառավարման մարմինների ՀՀ դրամով ընթացիկ հաշիվների վարման համար միջնորդավճար չի գանձվում:
Հաճախորդի ընթացիկ կամ խնայողական հաշիվներով /բոլոր/ 5 տարուց ավելի շարժ չկատարելու դեպքում կգանձվի ամսական 5000 ՀՀ դրամ, ընդ որում՝ միջնորդավճարների գանձումները և մնացորդի դիմաց տոկոսների հաշվեգրումները հաշվի շարժ չեն համարվում:
1.4 Գանձումը կատարվում է հաշվի բացման օրվանից սկսված` տարին մեկ անգամ` տարեկան միջին մնացորդից, ընդ որում, եթե հաշիվը փակվում է տարվա ընթացքում, գանձումն իրականացվում է փակման պահին` տվյալ ժամանակահատվածի միջին մնացորդից:
1.5 Բացառությամբ թղթակցային հաշիվների, հատուկ տարանցիկ և նպատակային հաշիվների, որոնց վրա տոկոսները հաշվարկվում և վճարվում են համաձայն պայմանագրերի, մնացած դեպքերում տոկոսների վճարումը կատարվում է եռամսյակին հաջորդող առաջին հինգ բանկային օրվա ընթացքում:
1.6 Կիրառվում է այն դեպքերում, երբ փակվում է հաճախորդի բոլոր հաշիվները:
1.7 Սակագնի որոշման չափանիշները սահմանվում են Բանկի Գործադիր տնօրենի հրամանով:
1.8 Անվտանգության սարք՝ մեկանգամյա ունիկալ կոդ գեներացնող սարքավորում:
1.9 Վճարները հաշվարկվում են ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ համակարգից օգտվելու ամսվան հաջորդող եռամսյակի համար, իսկ գանձումն իրականացվում է եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 15-ը:

1.10 Ընթացիկ, խնայողական և քարտային հաշիվներ ունեցող հաճախորդները համարվում են հաշվետեր հաճախորդներ:

Հաշվի բացման պայմանները` ֆիզիկական անձանց համար

Կոնվերս Բանկը ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց առաջարկում է Բանկում բացել խնայողական, կենսաթոշակային կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ և օգտվել Բանկի բոլոր ծառայություններից: Հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ է Բանկ ներկայացնել ներքոնշյալ փաստաթղթերը.

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող`

 • անձը և քաղաքացիությունը հաստատող փաստաթուղթ /անձնագիր կամ զինվորական գրքույկ/,
 • ՀԾՀ կամ դրա բացակայությունը հաստատող փաստաթուղթ /միայն ՀՀ ռեզիդենտների դեպքում/,
 • կենսաթոշակային հաշիվների դեպքում` նաև թոշակառու լինելու հանգամանքը հավաստող փաստաթուղթ /կենսաթոշակ, պատվովճար, դրամական օգնություն, սոցիալական ապահովության այլ ծրագրերով նախատեսված դրամական վճարների գումար/:

Բանկի կողմից տրամադրված ձևաթղթերով`

 • հաշվի բացման դիմում /ֆիզիկական անձանց համար/
 • կենսաթոշակային հաշվի դեպքում` "Կենսաթոշակային հաշվի բացման դիմում" 

"Հաշվի բացման դիմում" փաստաթուղթը կարող եք նաև նախապես ուղարկել Բանկ` ինտերնետային կայքի միջոցով, որի հիման վրա Բանկում կռեզերվացվի հաշիվ: Այս դեպքում անհրաժեշտ է 7 օրվա ընթացքում Բանկ ուղարկել վերոհիշյալ փաստաթղթերը: Պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացումից հետո Կոնվերս Բանկի և հաճախորդի միջև կնքվում է նաև "Բանկային հաշվի/հաշիվների բացման և վարման մասին պայմանագիր":

Եթե քաղվածքների տրամադրման համար նշել եք "ինտերնետով" տարբերակը, ապա անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի հետ պետք է ուղարկել նաև "Էլեկտրոնային եղանակով ընթացիկ հաշիվների քաղվածքներ դիտելու հայտը":

Դուք հնարավորություն ունեք նաև Ձեր հաշվի քաղվածքները դիտել անմիջապես Բանկի ինտերնետային կայքից` գրանցվելով "Իմ Կոնվերս" համակարգում:

Կոնվերս Բանկում կարող են բացվել նաև համատեղ հաշիվներ. նման դեպքում, եթե հաշվի կառավարման իրավունք է տրվում հաշվետերերին առանձին, ապա ներկայացվում է մյուսների կողմից գրավոր թույլտվություն` վավերացված նոտարական կարգով:

Կոնվերս Բանկ անհրաժեշտ է ներկայացնել պահանջվող փաստաթղթերի բնօրինակները կամ նոտարական կարգով վավերացված պատճենները, բացառությամբ այն փաստաթղթերի, որոնք տրվում են Բանկի կողմից:

Բանկը ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար կարող է բացել առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ` համաձայն առարկայազուրկ մետաղական հաշվի /հաշիվների/ բացման և վարման պայմանագրի:

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները նախատեսված են ոսկու հաշվառման համար: Ոսկու հաշվառման համար հիմք են հանդիսանում միայն ոսկու հարգը և կշիռը: Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներում հաշվառվող ոսկին չափվում է գրամներով: Մետաղական հաշիվները ոսկու համար կարող են բացվել միայն 999.9 հարգի ոսկով:

Մետաղական հաշիվները չեն երաշխավորվում ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:  

Սնանկության հաշիվների բացում և վարում

Սնանկության հաշիվների բացման դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող`

 • դատարանի վճիռ պարտապանին սնանկ ճանաչելու մասին,
 • դատարանի որոշում` "Սնանկության կառավարիչ նշանակելու մասին"

Բանկի կողմից տրամադրված ձևաթղթերով`

 • հաշվի բացման դիմում /իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների/ համար:

Նպատակային հաշիվների բացման դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

Նպատակային հաշիվ կարող է բացվել միայն Բանկի հաճախորդների համար, որոնք արդեն ունեն հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը`

 • դիմում նպատակային հաշվի բացման համար` նշելով հաշվի բացման նպատակը:

Հաճախորդի կողմից ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի մասով ներկայացվում են փաստաթղթերի բնօրինակները կամ նոտարական կարգով վավերացված պատճենները:

Բնօրինակների ներկայացման դեպքում Բանկի կողմից լիազորություն ունեցող անձը պատճենահանված փաստաթղթերի բոլոր էջերի վրա դնում է "Իսկականի հետ ճիշտ է" դրոշմ և ստորագրում է, որից հետո պատճենի բոլոր էջերի վրա իրավաբանական անձանց դեպքում ընկերության լիազորված անձի կողմից դրվում է կլոր կնիքը, իսկ ֆիզիկական անձանց դեպքում` ստորագրություն, իսկ բնօրինակները հետ են վերադարձվում հաճախորդին:

Էսքրոու հաշիվների բացում և վարում

Գումարը ստանալու նպատակով շահառուն բանկին ներկայացնում է գործարքի պայմանագրով և պայմանագրով սահմանված հետաձգող պայմանի տեղի ունենալու փաստը հիմնավորող փաստաթղթերի բնօրինակները, մասնավորապես.

1. Անշարժ գույքի Գործարքի դեպքում.

 • Նոտարական կարգով վավերացված Գործարքի պայմանագիրը,
 • Գույքի նկատմամբ գնորդի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականը,
 • Պայմանագրով սահմանված դեպքերում այլ փաստաթղթեր:

2. Ավտոմեքենայի Գործարքի դեպքում.

 • Նոտարական կարգով վավերացված Գործարքի պայմանագիրը (առկայության դեպքում),
 • Տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայականը կամ դրան փոխարինող այլ փաստաթուղթ (վերջինիս դեպքում անհրաժեշտ է ԻՎ եզրակացությունը),
 • Պայմանագրով սահմանված դեպքերում այլ փաստաթղթեր:

3. Այլ գործարքների դեպքում.

 • Գործարքը ավարտվելու կամ Պայմանագրով սահմանված հետաձգող պայմանի տեղի ունենալու փաստը հավաստող փաստաթուղթ,
 • Պայմանագրով սահմանված դեպքերում այլ փաստաթղթեր:

Նոտարի դեպոզիտ հաշիվների բացում և վարում

Նոտարի դեպոզիտ հաշիվների բացման դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

 1. Նոտարի պաշտոնավարումը հավաստող վավեր փաստաթուղթ (վկայական, հավաստագիր կամ այլ):
 2. Բանկի կողմից տրամադրվող ձևաթղթերով՝
 • Հաշվի բացման դիմում ֆիզիկական անձ/իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար

Կառուցապատողի հատուկ հաշիվների բացում և վարում

Կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացման դեպում ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերի բնօրինակները՝

 1. Անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր:
 2. Կառուցապատողի և գնորդի միջև դրամական միջոցների գրավի պայմանագիր:
 3. Կառուցվող շենքի շինարարության ավարտը կամ սեփականության իրավունքի փոխանցումը կամ շենքի շահագործման թույլտվության ստացումը հիմնավորող փաստաթղթեր, եթե գումարները փոխանվելու են կառուցապատողին մինչև Գործարքի ավարտը:
 4. Գործարքի պայմաններով նախատեսված դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր:

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևաթղթերով՝

 • Հաշվի բացման դիմում ֆիզիկական անձ/իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար

Սոցիալական փաթեթ

Կոնվերս Բանկն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններում, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի, գիտության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպության աշխատակիցների հատուկ հաշիվների բացում և սպասարկում հետևյալ պայմաններով՝

Հաշվի բացում անվճար
Հաշվի սպասարկում անվճար 
Հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տոկոսադրույք 3% /տարեկան /
Փոխանցումների իրականացում անվճար 
Քաղվածքի /էլեկտրոնային կամ առձեռն/ տրամադրում անվճար 
Հաշվի փակում անվճար 

Հաշվի վարումն իրականացվում է միայն անկախիկ եղանակով հետևյալ ծառայություններից օգտվելու համար՝

 1. Սոցիալական փաթեթի շահառուի առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների նվազագույն փաթեթի և/կամ սոցիալական փաթեթի շահառուի ընտանիքի անդամի առողջության ապահովագրության նվազագույն բազային փաթեթի ձեռքբերում
 2. հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում
 3. ուսման վճար
 4. հանգստի ապահովում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանգստյան տներում

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Աշխատողներ /սոցիալական փաթեթի շահառուներ/` ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի №1691-Ն որոշմամբ սահմանված սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունք ունեցող անձինք:

Աշխատողի անմիջական ընտանիքի անդամ` աշխատողի ամուսինը, մինչև 27 տարեկան զավակ/ներ/ը:
սոցիալական փաթեթի համար հատկացվող գումար՝ անկանխիկ գումար, որը փոխանցվում է աշխատողի անվամբ` հատուկ այդ նպատակով Բանկում բացված հաշվին` սոցիալական փաթեթի հաշվին: Այդ հաշվի դրամական միջոցները կանխիկացման ենթակա չեն /բացառությամբ կարգում նշված դեպքերի/, սակայն թույլատրվում է կատարել կանխիկ մուտքագրումներ կամ այլ միջոցներից փոխանցումներ:
սոցիալական փաթեթի հաշիվ` Բանկում բացվող հատուկ հաշիվ, որին փոխանցվում են աշխատողին հատկացվող սոցիալական փաթեթի գումարները:

Լիազոր մարմին՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:

Առողջապահական փաթեթ` սոցիալական փաթեթի բաղադրամաս, որի նպատակը սոցիալական փաթեթի շահառուի բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպումն ու ֆինանսավորումն է, որի համար տվյալ բյուջետային տարում նախատեսված ընդհանուր գումարը ՀՀ պետական բյուջեից ուղղակիորեն տրամադրվում է ՀՀ առողջապահության նախարարությանը:

Պարտադիր կանխարգելիչ բժշկական քննություն` առողջապահական փաթեթի բաղադրամաս, որի շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունների ցանկը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 375-Ն որոշմամբ։

Բյուջետային տարի՝ տվյալ տարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ընդգրկող ժամանակահատվածը:

Հանգստի ապահովում ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում.

 • սոցիալական փաթեթի հանգստի ապահովման ծառայության մեջ ընդգրկվում են ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում գրանցված՝ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից` սահմանված կարգով հաշվառված զբոսաշրջային օպերատորները, որոնց ցանկը հրապարակված է ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պաշտոնական ինտերնետային կայքում:
 • Այս ծառայությունից կարող են օգտվել Հաճախորդը և նրա անմիջական ընտանիքի անդամ/ներ/ը:

Հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում.

 • սոցիալական փաթեթի տվյալ ծառայությունն ընտրած Հաճախորդն իրավունք ունի օգտվելու հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման ծառայությունից, եթե Հաճախորդի հիփոթեքային վարկի պայմանները համապատասխանում են ""Բնակարան երիտասարդներին" վերաֆինանսավորող վարկային կազմակերպություն" ՓԲԸ կամ ""Ազգային հիփոթեքային ընկերություն" վերաֆինանսավորող վարկային կազմակերպություն" ՓԲԸ կամ "Արցախի ներդրումային հիմնադրամ"-ի կողմից վերաֆինանսավորվող հիփոթեքային վարկերի ընդհանուր պայմաններին, ընդ որում, պարտադիր չէ հիփոթեքային վարկը վերաֆինանսավորված կամ տրամադրված լինի վերջիններիս ֆինանսական միջոցներից:
 • Հաճախորդն իրավունք ունի օգտվելու հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման ծառայությունից նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա կամ նրա անմիջական ընտանիքի անդամը հիփոթեքային վարկը ստացել է նախքան ՀՀ 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի №1691-Ն որոշումն ուժի մեջ մտնելը:
 • Այս ծառայությունից կարող են օգտվել Հաճախորդը և նրա անմիջական ընտանիքի անդամը:

Ուսման վճար.

 • սոցիալական փաթեթում ներառվում են ՀՀ և ԼՂՀ պետական և հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները, վերջիններիս ցանկը հրապարակված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կայքում:
 • Այս ծառայությունից կարող են օգտվել Հաճախորդը և նրա անմիջական ընտանիքի անդամ/ներ/ը:

Սոցիալական փաթեթի շահառուի առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների նվազագույն փաթեթի և/կամ սոցիալական փաթեթի շահառուի ընտանիքի անդամի առողջության ապահովագրության նվազագույն բազային փաթեթի ձեռքբերում.

 • սոցիալական փաթեթում ներառված` սոցիալական փաթեթի շահառուի կամ նրա ընտանիքի անդամի առողջության ապահովագրության փաթեթներից օգտվելու համար սոցիալական փաթեթի շահառուն հնարավորություն ունի իր ցանկությամբ ընտրելու ցանկացած ապահովագրական ընկերություն, որը ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից ստացել է պետական գրանցում և առողջության ապահովագրության դասի գործունեության իրականացման լիցենզիա:
 • սոցիալական փաթեթի շահառուն կարող է ընտրել ապահովագրական ընկերությունների կողմից առաջարկվող առողջության ապահովագրության ցանկացած փաթեթ, որի պայմաններն առնվազն պետք է բավարարեն ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշմամբ սահմանված փաթեթների պահանջները` անհրաժեշտության դեպքում լրավճարելով տարբերությունը:
 • Ապահովագրական ընկերությունների ցանկը, ինչպես նաև այդ ընկերությունների կողմից առաջարկվող առողջության ապահովագրության փաթեթների օրինակելի ձևերը` ՀՀ առողջապահության նախարարության դրական եզրակացությամբ հաստատվելուց հետո հրապարակվում են ՀՀ առողջապահության նախարարության կայքում:
 • Բացի վերոնշյալ սոցիալական փաթեթի ծառայության տեսակներից՝ Հաճախորդն իր սոցիալական փաթեթի գումարները կարող է ուղղել սոցիալական փաթեթի հաշվի հիման վրա սոցիալական փաթեթի ծառայությունների շրջանակներում փոխանցումներ կատարելու համար Հաճախորդին տրամադրված վարկի/վարկային գծի մարման նպատակով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 • անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ,
 • հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ վերջինս չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտ, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը վերջինս չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը).
Հաճախորդի սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցում.
 • Աշխատանքից ազատվելու դեպքում /կամ այլ պատճառով ՍՓ-ից օգտվելու իրավունքի դադարեցման դեպքում/ սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցման ամիս է համարվում աշխատանքից ազատվելու ամսվան հաջորդող ամիսը, եթե Հաճախորդը չի օգտվել սոցիալական փաթեթի ծառայություններից կամ օգտվել է, սակայն չունի որևէ պարտավորություն: Այս դեպքում սոցիալական փաթեթի գումարը դադարում է փոխանցվել Հաճախորդի սոցիալական փաթեթի հաշվին աշխատանքից ազատվելու /կամ այլ պատճառով սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցման/ ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվանից: Իսկ այն դեպքում, երբ Հաճախորդն օգտվել է սոցիալական փաթեթի ծառայություն/ներ/ից և աշխատանքից ազատվելու օրվա դրությամբ կամ այլ պատճառով ՍՓ-ից օգտվելու իրավունքի դադարեցման դեպքում ունի փոխանցման ենթակա պարտավորություններ կամ սոցիալական փաթեթի հաշվի հիման վրա սոցիալական փաթեթի ծառայությունների շրջանակներում փոխանցումներ կատարելու համար Հաճախորդին տրամադրված վարկի/վարկային գծի մարման պարտավորություն, ապա անկախ աշխատանքից ազատվելու /կամ այլ պատճառով սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցման/ հանգամանքի` սոցիալական փաթեթի գումարները միանվագ փոխանցվում են Հաճախորդի սոցիալական փաթեթի հաշվին` պարտավորությունների մարման նպատակով, բայց ոչ ավելի, քան ընթացիկ տարվա առաջին գումարի փոխանցման ամսվանից հաշված մեկ օրացուցային տարին /12 ամիսը/ լրանալը:
 • Հաճախորդի աշխատանքից ազատվելու կամ այլ պատճառով սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցման դեպքում Հաճախորդի գործատուն մինչև աշխատանքից ազատման հրաման արձակելը պարտավոր է դրա մասին 10-օրյա ժամկետում տեղեկացնել Բանկին: Բանկը Հաճախորդի և/կամ գործատուի պահանջի դեպքում տրամադրում է Հաճախորդի պարտավորություններ ունենալու կամ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք:
 • Աշխատանքից ազատվելու դեպքում սոցիալական փաթեթի հաշվում մնացած /կուտակված/ գումարի օգտագործման ուղղությունները մնում են նույնը:

Սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա ազատ դրամական միջոցները (ազատ են համարվում այն դրամական միջոցները, որոնք ենթակա չեն ուղղման սոցիալական փաթեթի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումների (այդ թվում՝ սոցիալական փաթեթի որևէ ծառայությունից օգտվելու դեպքում աշխատողի կողմից վճարման հանձնարարագրի հիման վրա պարբերական վճարումների) կամ սոցիալական փաթեթի շրջանակներում տրամադրված վարկերի մասով մարումների) հնարավոր է կանխիկացնել միայն հետևյալ դեպքերում՝

 • Հաճախորդի՝ կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունենալու և սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունքի դադարեցման ժամանակ (երբ դադարում է նրա` սոցիալական փաթեթ ստանալու իրավունքը և նրա սոցիալական փաթեթի հաշվին առնվազն երեք ամիս սոցիալական փաթեթի գումարների փոխանցումներ չեն կատարվել):
 • Այս դեպքում սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա դրամական միջոցները կանխիկացնելու համար Հաճախորդը Բանկ է ներկայացնում իր կենսաթոշակի վկայականը, որի պատճենը պահվում է Բանկում:
 • Հաճախորդի մահվան դեպքում ժառանգի կողմից՝ սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա միջոցներն օրենքին համապատասխան ժառանգաբար նրան անցնելու ժամանակ, որի դեպքում ժառանգը Բանկ է ներկայացնում ժառանգության իրավունքի վկայագիր, որի պատճենը պահվում է Բանկում:
 • Համաձայն "Կուտակային կենսաթոշակների մասին" ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասի ՝ սոցիալական փաթեթի հաշվում ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ առկա մնացորդը, բայց ոչ ավելի, քան նախորդ տարվա ընթացքում ստացման ենթակա աշխատավարձից և ձեռնարկատիրական եկամուտներից հաշվարկված ու փոխանցված սոցիալական վճարների չափը, հնարավոր է կանխիկացնել որպես կատարված սոցիալական վճարների փոխհատուցում: Այս դեպքում Հաճախորդը, յուրաքանչյուր տարվա ավարտից հետո, իր սոցիալական փաթեթի հաշվում առկա համապատասխան չափով դրամական միջոցները կանխիկացնելու համար Բանկ է ներկայացնում դիմում նախորդ տարվա ընթացքում իր կողմից ստացման ենթակա աշխատավարձից և ձեռնարկատիրական եկամուտներից հաշվարկված ու փաստացի մասնակիցների ռեեստր վարողին փոխանցված սոցիալական վճարների չափի մասին հարկային մարմնից տեղեկատվություն ստանալու մասին: Բանկը հարկային մարմնից համապատասխան տեղեկատվությունը ստանում է առցանց եղանակով կատարված հարցման միջոցով: Բանկը սույն հարցման պատասխանի հիման վրա Հաճախորդի` նախորդ տարիների ընթացքում կուտակված սոցիալական փաթեթի գումարները կանխիկ վճարում է Հաճախորդին, բայց ոչ ավելի, քան տեղեկանքում նշված` հաշվարկված և փոխանցված սոցիալական վճարների չափը:

Սոցիալական փաթեթի հաշվի փակում.

 • սոցիալական փաթեթի հաշվի տեղափոխություն.
 • Հաճախորդը մեկ բյուջետային տարվա համար բացում է 1 սոցիալական փաթեթի հաշիվ, որը չի կարող փոխվել տվյալ բյուջետային տարվա ընթացքում:
 • Եթե Հաճախորդը ցանկանում է սոցիալական փաթեթի հաշիվը այլ բանկից տեղափոխել Բանկ, ապա դա կարող է անել միայն նոր բյուջետային տարում` նախքան սոցիալական փաթեթի ընթացիկ տարվա առաջին գումարի փոխանցումը:
 • սոցիալական փաթեթի հաշիվը փոխելու դեպքում Հաճախորդը Բանկում բացում է սոցիալական փաթեթի հաշիվ և Բանկի կողմից տրված Սոցիալական փաթեթի հաշվի մասին տեղեկանքը /Հավելված 2/ ներկայացնում է սպասարկող նախկին բանկ՝ իր հաշվին առկա դրամական միջոցները Բանկի սոցիալական փաթեթի հաշվին փոխանցելու համար:

Սոցիալական փաթեթի հաշվի բացման դիմում

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Պետական աջակցության հաշիվ

Կոնվերս Բանկում երեխայի անվամբ բացված հատուկ հաշիվ, որին փոխանցվում է երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը, և որում առկա միջոցները տնօրինումը սահմանափակված է ՀՀ օրենսդրությամբ:

 • Հաշվի տեսակը՝ խնայողական:
 • Հաշվի արժույթը՝ ՀՀ դրամ:

Սակագներ

Հաշվի բացում

0 ՀՀ դրամ

Հաշվի տեղեկանքի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի սպասարկում 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք 7.5% տարեկան (մուտքագրվում է հաշվին եռամսյակը մեկ)
Փոխանցումների իրականացում 0 ՀՀ դրամ
Քաղվածքի / քաղվածքի կրկնօրինակի (փոստային, էլեկտրոնային կամ առձեռն) տրամադրում 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի նվազագույն մնացորդ 0 ՀՀ դրամ
Հաշվի փակում 0 ՀՀ դրամ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Խնդրում ենք առավել ուշադրությամբ կարդալ ներքոնշյալը.

Հաճախորդի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ է հնարավոր ստանալ, եթե ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդրվեն ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել ներքոնշյալ հղումում.

Հաշվի մնացորդի նկատմամբ տոկոսների հաշվարկման, հաշվեգրման կարգը և օրինակը

Բանկն իրավունք ունի լուծել հաճախորդի հետ կնքված պայմանագիրը, եթե.

 • հաճախորդի կողմից խախտվել է Պայմանագրով նախատեսված կետերից որևէ մեկը,
 • առկա են ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերով դրա համար նախատեսված այլ հիմքեր:

Բոլոր բանկային (խնայողական, ավանդային, կենսաթոշակային և այլ) հաշիվները և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաճախորդի իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա:

Առանց հաճախորդի կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձումը կարող է իրականացվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների և հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման վրա: Դրանք արտացոլվում են հաճախորդի բանկային հաշիվների քաղվածքներում, որոնք Բանկի և հաճախորդի միջև համաձայնեցված կարգով տրամադրվում են հաճախորդին:
     Ծանուցում ավանդների երաշխավորման չափերի վերաբերյալ (ուժի մեջ է մտնում 2015թ. նոյեմբերի 28-ից)


     Ծանուցում ֆինանսական հաշտարարի վերաբերյալՖինանսներ բոլորի համար

Հարգելի հաճախորդներ,

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել բանկի Գլխավոր գրասենյակ` Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան 26/1 հասցով կամ զանգահարել 511 211 հեռախոսահամարներով, ինչպես նաև բանկի բոլոր մասնաճյուղերին` հետևյալ հասցեներով և հեռախոսահամարներով: