Թեժ գիծ +37410 511 211

Փոխանցումներ

Արտարժույթով փոխանցումներ

Արտարժույթով փոխանցումները կատարվում են հետևյալ ռեժիմներով.

ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով մինչև 15:00-ն վճարման հանձնարարականները ներկայացնելու դեպքում փոխանցվում են նույն բանկային օրը, դրանից հետո ներկայացվածները` հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 17:00-ն ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:

RUB-ով մինչև 12:00-ն վճարման հանձնարարականները ներկայացնելու դեպքում` փոխանցվում են նույն բանկային օրը, դրանից հետո ներկայացվածները` հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 14:00-ն ներկայացնելու դեպքում` համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:

Այլ արժույթներով փոխանցումները կատարվում են 3 բանկային օրվա ընթացքում:

Արտարժույթով փոխանցումներ ստանալու վավերապայմաններ

 Սակագներ և այլ մանրամասներ 

 • Բանկն իրականացնում է դրամական փոխանցումներ ՀՀ սահմաններում և ՀՀ սահմաններից դուրս` ՀՀ դրամով և արտարժույթով՝ ինչպես հաշվետեր, այնպես էլ ոչ հաշվետեր /առանց հաշվի բացման/ հաճախորդների համար:
 • ՀՀ դրամով փոխանցումներ կարող են կատարվել հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից:
 • Հաշվետեր հաճախորդների կողմից ներկայացված փոխանցումները կատարվում են ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի հիման վրա /կախված գումարի չափից, փոխանցման բնույթից և նպատակից` կարող է պահանջվել նաև այլ հիմնավորող փաստթղթեր/:
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդների կողմից ՀՀ պետական բյուջե կատարվող փոխանցումները կատարվում են սոցիալական քարտի առկայության դեպքում, իսկ այլ փոխանցումների դեպքում բանկը կարող է պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև փոխանցումը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
 • ՀՀ դրամով փոխանցումները կատարվում են բանկի կողմից սահմանված ժամերի ընթացքում` համաձայն բանկի սակագների և դրույքների, որոնք ներկայացված են ներքոնշյալ "Սակագներ և դրույքներ"-ում:
 • Այլ արտարժույթով փոխանցումները /Միջազգային դրամական փոխանցումներ/ կարող են կատարվել հաշվետեր և ոչ հաշվետեր /առանց հաշվի բացման/ հաճախորդների կողմից` տարբեր արժույթներով` SWIFT համակարգով:
 • Հաշվետեր հաճախորդների փոխանցումները իրականացվում են վճարման հանձնարարականների հիման վրա:
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդների դեպքում բանկը պահանջում է անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև կարող է պահանջել փոխանցումը հիմնավորող այլ փաստաթղթեր:
 • SWIFT համակարգով կատարվող փոխանցումների պայմանները, արժույթը և սակագները ներկայացված են ներքոնշյալ "Սակագներում և դրույքներում":
 • Ինչպես նաև ոչ հաշվետեր հաճախորդները կարող են առանց հաշվի բացման փոխանցումներ կատարել արագ փոխանցումների համակարգերով, որոնց մանրամասները` պայմանները, գումարային սահմանաչափերը, արժույթը և սակագները, աշխարհագրական տվյալները և այլն ներկայացված են սույն էջի վերին հատվածում:
 • Ներկայացված վճարման հանձնարարագրերի սխալների ուղղումը, փնտրումը կամ չեղյալացումը կարող է կատարվել հաճախորդի կողմից ներկայացված հանձնարարականի հիման վրա` համաձայն ներքոնշյալ սակագների և դրույքների` փոխանցող և ստացող բանկերի հնարավորության սահմաններում և ժամկետներում:

Սակագներ և դրույքներ

 

Փոխանցումների 1,2,10  ընդհանուր սակագներ՝

N ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿ ՍԱԿԱԳՆԵՐ ԵՎ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ 
/Ներկայացված է ՀՀ դրամով/ 
1 ՀՀ դրամով
  1. Ներբանկային փոխանցումներ 
  - հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ հաշվետիրոջ կամ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին)3 0
  - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի ոչ-հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին) 0.1%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
  2. Փոխանցումներ այլ ՀՀ բանկեր, բացառությամբ տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման դիմաց իրականացվող փոխանցումների 
   -  հաշվետեր հաճախորդների համար 
  *  նույն բանկային օրը փոխանցման պայմանով ("Շտապ" պայմանով)4 0.1%, նվազագույնը` 500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 10 000 ՀՀ դրամ
  * հաջորդ բանկային օրը փոխանցման պայմանով 0
  - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար5
 • մինչև 50 000 ՀՀ դրամը` 100 դրամ
 •  50 001 - 100 000 ՀՀ դրամը` 200 դրամ
 • 100 001 և ավելի 0.1%, նվազագույնը 300 դրամ 
  3. Տեխնիկական զննության կտրոնների տրամադրման դիմաց իրականացվող փոխանցումներ (հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար/ 
  - Պետական տուրք  200 ՀՀ դրամ
  - Տեխնիկական զննության անցկացման վճար  200 ՀՀ դրամ
  - Բնապահպանական վճար  200 ՀՀ դրամ
  - Տրանսպորտային միջոցի գույքահարկ  200 ՀՀ դրամ
   4. Տեխնիկական զննության կտրոնի խոտանման կամ կորստի դեպքում կտրոնի կրկնօրինակի տրամադրում  2 000 ՀՀ դրամ
 2  Արտարժույթով և առարկայազուրկ մետաղներով2 
   1. Ներբանկային փոխանցումներ 
   - հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ հաշվետիրոջ կամ ոչ-հաշվետիրոջ օգտին/  0
   - ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար (բանկի ոչ հաշվետիրոջ կողմից բանկի այլ ոչ հաշվետիրոջ օգտին/  0.1%, նվազագույնը` 300 ՀՀ դրամ
   2. Վճարման հանձնարարականի կատարում` փոխանցող հաճախորդի հաշվին (OUR)4 
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում 
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո 0.14%, նվազագույնը` 7 500 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ
   - ՌԴ Ռուբլի 0.1%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 30 000 ՀՀ դրամ
   - Այլ արժույթով 6/7 0.15%, նվազագույնը` 15 000 ՀՀ դրամ, առավելագունը` 50 000 ՀՀ դրամ
   - Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներով (ոսկի)6 Գործարքը կատարելու պահի դրությամբ փոխանցվող մետաղի` ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված դրամային արժեքի 0.15%, բայց ոչ պակաս քան 15,000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից (ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ Բանկ-հաճախորդ) որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  0.1%, նվազագույնը 7 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45 000 ՀՀ դրամ
   - ՌԴ Ռուբլի  0.08%, նվազագույնը 4 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 25 000 ՀՀ դրամ
   - Այլ արժույթով 6/7  0.13%, նվազագույնը 12 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
   2.1 Guaranteed OUR /այս տարբերակը ընտրելու դեպքում գումարը շահառուին կհասնի ամբողջական  
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլարի դեպքում ի հավելումն կետ 2-ի գանձվում է  15 000 ՀՀ դրամ
   *մինչև 12 500 Եվրո գումարի դեպքում  12 000 ՀՀ դրամ
   *12 501 և ավելի Եվրո գումարի դեպքում  0.1% նվազագույնը 15 000 ՀՀ դրամ առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից /ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ"/ որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
    - ԱՄՆ դոլարի դեպքում ի հավելումն կետ 2-ի գանձվում է  15 000 ՀՀ դրամ 
   *մինչև 12 500 Եվրո գումարի դեպքում  10 000 ՀՀ դրամ
    *12 501 և ավելի Եվրո գումարի դեպքում  0.1%, նվազագույնը 13 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 50 000 ՀՀ դրամ
   3. Վճարման հանձնարարականի կատարում` ստացողի հաշվին (BEN)4  
   Հանձնարարականը թղթային տարբերակով ներկայացնելու դեպքում  
   - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  5 000 ՀՀ դրամ
  - Այլ արժույթ7  0.15%, նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50 000 ՀՀ դրամ
  Հանձնարարականը հեռակառավարման համակարգերից որևէ մեկով ներկայացնելու դեպքում  
  - ԱՄՆ դոլար, Եվրո  4 000 ՀՀ դրամ
  - Այլ արժույթ7  0.13%, նվազագույնը 4 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 45 000 ՀՀ դրամ
   "Շտապ" պայմանով փոխանցումների դեպքում ի հավելումն համապատասխան սակագնի գանձվում է4  10 000 ՀՀ դրամ
   ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ցանկում ընդգրկված օֆշորային տարածքներում գրանցված ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց կողմից/օգտին վճարման հանձնարարականի կատարում` փոխանցող հաճախորդի հաշվին /OUR/11,12  
   ԱՄՆ դոլար  0.3%, նվազագույնը 15,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 145,000 ՀՀ դրամ
 3 Փոխանցման փնտրման, պայմանների փոփոխման, hետ կանչման հանձնարարականի կատարում6,9  
   1. ՀՀ դրամ  2 000 ՀՀ դրամ
   2. ՌԴ ռուբլի  10 000 ՀՀ դրամ
   3. ԱՄՆ դոլար8  25 000 ՀՀ դրամ
   4. Այլ արժույթ և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ8  30 000 ՀՀ դրամ
   5. Ներբանկային փոխանցում /բոլոր արժույթներով/  1 000 ՀՀ դրամ
 4 Փոխանցման հետ վերադարձ թղթակից բանկի կողմից6  
   ՀՀ դրամ  0
   ՌԴ ռուբլի  10 000 ՀՀ դրամ
   Այլ արժույթ և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ  25 000 ՀՀ դրամ
 5 SWIFT հաստատում  
  Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում  3 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
   Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում /հեռակառավարման համակարգերով հայտը ուղարկելու դեպքում/  2 000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/

Ծանոթագրություններ

Փոխանցումները /այդ թվում՝ նաև մետաղական հաշվով/ կատարվում են Բանկում մուտքագրման պահից ոչ ուշ քան հաջորդ բանկային օրը և համարվում են կատարված, եթե առկա է Բանկի որևէ թղթակցային հաշվից նշված գումարի փաստացի դուրս գրման վավերացումը:
2 Բանկը՝ համաձայն Բանկում առկա տեղեկագրերի, կարող է ինքնուրույն, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության ընտրել միջոցների փոխանցման ճանապարհը /միջնորդ բանկին/ այն դեպքում, երբ փոխանցման ամբողջական ճանապարհը /միջնորդ բանկը/ նշված չէ հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում:
Սույն բաժնում "Հաշվետեր" հաճախորդի համար սահմանված սակագները գործում են նաև քարտային հաշիվների դեպքում:
ՀՀ դրամով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն վճարման հանձնարարականը ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ, ՀԾ "Բանկ-հաճախորդ" և ConverseMobile մոբայլ բանկ համակարգերից որևէ մեկով մինչև 15:00-ն, իսկ թղթային տարբերակով մինչև 14:00-ն ներկայացնելու դեպքում: Նշված ժամերից հետո ներկայացված հանձնարարականները կկատարվեն հաջորդ բանկային օրը: "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կարող են կատարվել նույն բանկային օրը միայն մինչև 15:00-ն ներկայացնելու դեպքում համապատասխան միջնորդավճարի գանձման դեպքում:
Ոչ հաշվետեր հաճախորդի կողմից փոխանցումը կատարվում է միայն հաջորդ բանկային օրը:
Տվյալ բաժիններում նշված ծառայությունների սակագները ներառում են Բանկի թղթակից բանկերի միջնորդավճարները: Երրորդ բանկերի ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են հաճախորդից լրացուցիչ:
Ոչ հաշվետեր հաճախորդների այլ արժույթով փոխանցումները կատարվում են միայն "BEN" տարբերակով:
Վեց ամսից ավելի վաղեմություն ունեցող փոխանցումների վերաբերյալ հարցումների դեպքում հաճախորդից լրացուցիչ կգանձվի 30,000 ՀՀ դրամ:
Բանկից անկախ պատճառներով հանձնարարականի կատարման արդյունքի անբավարարության դեպքում, վճարված միջնորդավճարի գումարը ենթակա չէ հետ վերադարձման:
10 Ընթացիկ, խնայողական և քարտային հաշիվներ ունեցող հաճախորդները համարվում են հաշվետեր հաճախորդներ, սակայն քարտային հաշիվներով փոխանցումների նշված սակագները գործում են, եթե տվյալ քարտի պայմաններով քարտային հաշիվներով փոխանցումների համար այլ սակագին սահմանված չէ:
11 Սակագինը ներառում է թղթակից բանկերի միջնորդավճարները, իսկ երրորդ բանկերի ծախսերը, առկայության դեպքում, գանձվում են լրացուցիչ՝ ըստ փաստացի մեծության:
12 Ուշադրություն՝ 2019 թվականի հունվարի 1-ից Արաբական Միացյալ Էմիրություններ ցանկացած արժույթով իրականացվող միջազգային վճարման հանձնարարականների մանրամասներում լրացվող տվյալներից բացի, ելնելով փոխանցման նպատակից՝ հաճախորդը պետք է նշի նաև փոխանցման նպատակին համապատասխան կոդ՝ ըստ ներկայացվող ցանկի։ Եթե հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարման հանձնարարականում բացակայում է համապատասխան կոդի նշումը, Բանկը կարող է ինքնուրույն և իր հայեցողությամբ, առանց հաճախորդի նախնական համաձայնության, ընտրել ցանկում ներկայացված կոդերից մեկը:

 50 մլն ՀՀ դրամ և ավելի գումարի փոխանցման դեպքում Բանկը կարող է չկատարել "Շտապ" պայմանով փոխանցումը: Ամսվա վերջին աշխատանքային օրը ներկայացված ՀՀ պետական բյուջե "Շտապ" պայմանով փոխանցումները կատարվում են առանց համապատասխան միջնորդավճարի գանձման: 

 Բանկը հաճախորդից կարող է պահանջել գործարքներին առնչվող անհրաժեշտ տեղեկություններ, այդ թվում՝ փաստաթղթեր: Հաճախորդի կողմից պահանջված տեղեկությունները չներկայացնելու կամ ՀՀ օրենսդրությամբ կամ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, ինչպես նաև միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների/թղթակից բանկերի պահանջներից ելնելով՝ Բանկը կարող է կասեցնել գործարքը կամ մերժել գործարքի կատարումը (այդ թվում՝ մերժել հաճախորդի հետ գործարար հարաբերություն հաստատելը):

 Բանկը կարող է գործող սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին Բանկը ծանուցում է հաճախորդներին` փոփոխությունների և լրացումների տեքստը Բանկի տարածքում կամ Բանկի ինտերնետային կայքում հասանելի դարձնելու միջոցով: Փոփոխությունները և լրացումներն ուժի մեջ են մտնում Բանկի կողմից սահմանված պահից, բայց դրանց մասին հաճախորդներին ծանուցելու օրվանից ոչ շուտ, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

Ստացված արտարժութային փոխանցումների սակագներ և դրույքներ

Հարգելի Հաճախորդ,

Բանկը պարտավոր է տրամադրել յուրաքանչյուր փոխանցման կատարումը հավաստող փաստաթուղթ, որտեղ նշված կլինի փոխանցման գումարը, արժույթը, վճարված միջնորդավճարի չափը և այլ մանրամասներ:

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Բանկի Գլխամասային գրասենյակ` 
Հանրապետության հրապարակ 
Վազգեն Սարգսյան 26/1 
Հեռ.՝ +374 10 511200, +374 10 511211 
Ինչպես նաև բանկի բոլոր մասնաճյուղեր