Թեժ գիծ +37410 511 211

Այլ հատուկ հաշիվներ

Նոտարի դեպոզիտ հաշիվներ

Նոտարի դեպոզիտ հաշիվների բացման դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը`

  1. Նոտարի պաշտոնավարումը հավաստող վավեր փաստաթուղթ (վկայական, հավաստագիր կամ այլ):
  2. Բանկի կողմից տրամադրվող ձևաթղթերով՝
  • Հաշվի բացման դիմում ֆիզիկական անձ/իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար

Կառուցապատողի հատուկ հաշիվների բացում և վարում

Կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացման դեպում ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերի բնօրինակները՝

  1. Անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր:
  2. Կառուցապատողի և գնորդի միջև դրամական միջոցների գրավի պայմանագիր:
  3. Կառուցվող շենքի շինարարության ավարտը կամ սեփականության իրավունքի փոխանցումը կամ շենքի շահագործման թույլտվության ստացումը հիմնավորող փաստաթղթեր, եթե գումարները փոխանվելու են կառուցապատողին մինչև Գործարքի ավարտը:
  4. Գործարքի պայմաններով նախատեսված դեպքում՝ այլ փաստաթղթեր:

Բանկի կողմից տրամադրվող ձևաթղթերով՝

  • Հաշվի բացման դիմում ֆիզիկական անձ/իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների համար