Թեժ գիծ +37410 511 211

Ոսկու գրավով ապահովված վարկ

Ոսկու գրավով ապահովված վարկերի և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի տրամադրման ակցիա

Ակցիան գործում է 2019թ. օգոստոսի 1-ից մինչև 2019թ հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ

Ակցիայի շրջանակներում տրամադրվող ոսկու գրավով ապահովված վարկերի և չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտերի պայմաններ՝

Վարկի և տոկոսների մարման եղանակ Ժամկետ, ամիս Վարկ/
գրավ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք
Տրամադրման միանվագ վճար Առավելագույն գումար /ներառյալ/, ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ*
ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Անուիտետային մարում 6-36 ամիս Մինչև 110% 12% 9% 8%

 

 

 

 

0.9%

5,000,000
111-ից 130% ներառյալ 13% 10% 9% 3,000,000
131-ից 150% ներառյալ 15% 12% 11% 2,000,000
Վարկի տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում վճարելու պայմանով 3-6 ամիս մինչև 100% 14% 11% 10% 3,000,000

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է ՝ 8.94% - 21.57%

Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ`

ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, ով վարկի ստացման համար դիմելու պահին՝

  1.  Վարկի համար դիմելու պահին չպետք է ունենա ժամկետանց վարկ/եր/
  2.  131-150% վարկ / գրավ հարաբերակցությամբ տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ վարկի համար դիմելու օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չպետք է թույլ տված լինի սպասարկած վարկերի գծով հանրագումարային 10 և ավելի օր ուշացում և չպետք է ունենա "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգված վարկ/եր/
  3.  100-130% վարկ / գրավ հարաբերակցությամբ տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ վարկի համար դիմելու օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չպետք է թույլ տված լինի սպասարկած վարկերի գծով հանրագումարային 20 և ավելի օր ուշացում
  4.  տոկոսների ամենամսյա, իսկ մայր գումարը՝ ժամկետի վերջում վճարման տարբերակով տրամադրված վարկերի դեպքում (վարկ/գրավ 100% չգերազանցող դեպքերի համար) վարկի համար դիմելու օրվան նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չպետք է թույլ տված լինի սպասարկած վարկերի գծով հանրագումարային 30 և ավելի օր ուշացում

*Բանկի այն հաճախորդներն, ովքեր՝

  •  վերջին 4 տարվա ընթացքում "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ում առնվազն 3 ամսվա ընթացքում սպասարկել են որևէ տեսակի վարկ, և/կամ
  •  աշխատավարձային նախագծերի շրջանակներում առնվազն վերջին երեք ամիսների համար աշխատավարձը ստացել են "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ-ի միջոցով

Այլ պայման՝ Վարկի տրամադրման պահին հաճախորդի վերաբերյալ ԱՔՌԱ հարցման կատարումը պարտադիր է:

Վարկ ստանալու համար դիմելիս Կոնվերս Բանկը Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք Վարկի անհատական պայմանները:

1Սահմանափակումները չեն տարածվում երաշխավորությունների վրա

* նշված գումարը վերաբերվում է Ակցիայի ներքո 1 հաճախորդին տրամադրված վարկերի համախառն մնացորդին

** եթե ԱՔՌԱ հարցման արդյուքնում պարզվում է, որ հաճախորդը այլ բանկերում ունի վարկ/գրավը 100%-ը գերազանցող հարաբերակցությամբ գործող 5 վարկից ավելի, ապա չի կարող օգտվել այս ակցիայից:

*** Ակցիայի շրջանակներում մեկ հաճախորդի անունով տրամադրված վարկերի մնացորդների հանրագումարի առավելագույն մեծությունը կազմում է 5 մլն ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ, ընդ որում եթե Ակցիայի շրջանակներում վարկի համար դիմելու պահին վարկառուի անունով Բանկում առկա է ոսկու գրավով վարկ/եր/, որի/որոնց/ մնացորդ/ներ/ը վարկի համար դիմելու պահին գերազանցում են 100% (հիմք ընդունելով գրավ/ներ/ի արժեք/ներ/ը տվյալ վարկ/եր/ը տրամադրելու պահին), ապա նշված մեծությունը (5 մլն) նվազեցվում է դիմելու պահին այդ վարկ/եր/ի մնացորդ/ներ/ի /հանրա/գումարով:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ընդհանրական թերթիկ