Թեժ գիծ +37410 511 211

Վարկային քարտեր

Չվերականգնվող սահմանաչափով, գրավով ապահովված վարկային քարտեր

Ոսկյա իրերի գրավով ապահովված վարկային քարտ (ՈԳԴ)

Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում (ԳԳԴ)

Ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում (ԱԳԴ)

Դրամական միջոցների և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների գրավադրման դեպքում (ԴՄԳ)

Առանց գրավի ապահովման չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտեր

Ուշադրություն

 • Չվերականգնվող սահմանաչափով, առանց գրավի ապահովված վարկային քարտերը կարող են օգտագործվել միայն բանկի կողմից տրամադրված վարկային սահմանաչափի սահմաններում:

Ծառայության տեսակը Առանց գրավի ապահովման վարկային քարտ
Քարտի տեսակը ԱՐՔԱ
Սահմանափակումներ Քարտի վարկային սահմանաչափը կարող է օգտագործվել մեկ ամսվա ընթացքում
Քարտի արժույթը ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Վարկային սահմանաչափի գումարը 300 000 և ավելի ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ
Քարտի ժամկետը 36 ամիս
Վարկային սահմանաչափի մարման ժամկետ 18 ամիս
Քարտի տրամադրում 0

Կանխիկի տրամադրում Բանկի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում

3%
Կանխիկի տրամադրում այլ բանկերի կանխիկացման կետերում և բանկոմատներում 4%
Քարտից քարտ, քարտային հաշվից այլ հաշիվ փոխանցումներ, քարտային հաշվից կանխիկացում 3%
Գործարքներ առևտրային կետերում 0
Քարտային հաշվի սպասարկման վճար 3 000 ՀՀ դրամ
Քարտի պատրաստման և տրամադրման ժամկետը  Առավելագույնը 5 աշխատանքային օր
Տոկոսադրույքը 16% ԱՄՆ դոլար
14% Եվրո

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Պատրաստման և տրամադրման ժամկետ

Առավելագույնը` 5 աշխատանքային օր

Սահմանաչափի սահմանումը

"Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ-ի հաշվետեր և ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար առավելագույնը զուտ աշխատավարձի կամ միջին ամսական եկամուտների /ձեռնարկատիրական գործունեությունից, թոշակներից, վարձակալությունից և այլ փաստաթղթային հիմնավորված եկամուտների/ մինչև եռապատիկը՝ կախված հաճախորդի վարկունակությունից:

Այլ դեպքեր կարող են սահմանվել Բանկի կողմից:

Մարման և տոկոսների հաշվարկման կարգ

Մարումը սկսվում է օգտագործման ժամկետի ավարտից հետո՝ հաճախորդի կողմից վերջինիս հետ կնքված պայմանագրում նշված մարման նախընտրելի մոտակա օրվանից, անուիտետային /հավասարաչափ մարման/ եղանակով:

Տուգանքներ

 

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 •  Դիմում-հայտ,
 •  Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 •  Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք
 •  Գործատուի ձևաթղթի վրա` տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ պետք է նշված լինի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքի ստաժը և զուտ աշխատավարձի չափը: Աշխատավարձի տեղեկանքի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը:
 •  Հաճախորդից կարող է պահանջվել նաև տվյալ հաճախորդի գործատուի կողմից հաճախորդի համար ներկայացվող վերջինի հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը: (սույն փաստաթղթերի ցանկը չի վերաբերվում դրամական միջոցներով ապահովված կամ կորպորատիվ վարկային քարտերին):
 •  Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության:

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերի տրամադրման դեպքում՝

 • ԱՁ վկայական,
 • ՀՎՀՀ,
 • Բանկի կողմից հաստատված բիզնես վերլուծության արդյունքները՝ համաձայն "Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ Անհատական վարկերի տրամադրման կարգի
 •  Այլ եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր:

* աշխատավարձի տեղեկանքի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը:

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

Ուշադրություն՝
Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք համապատասխանում են "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո և նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ վարկի պայմանների և Ձեր կողմից տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա:

Ֆինանսներ բոլորի համար