Թեժ գիծ +37410 511 211

Լրացուցիչ ծառայություններ

 ԼՐԱՑՈՒՑՒՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

N ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿ ՍԱԿԱԳՆԵՐ և ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ
1 Հաշվի քաղվածք, հաշվի շրջանառության վերաբերյալ տեղեկատվություն, վարկի վերաբերյալ տեղեկանք՝ տպված ՀԾ գործառնական համակարգից1
 • Ֆիզիկական անձանց համար` 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությամբ /մեկ անգամ/` 0,

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությունից բացի հավելյալ քաղվածքի տրամադրում`

- մինչև 3 տարի վաղեմության՝ 1000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/,
- 3 տարի և ավելի վաղեմության (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)՝3000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/

 • Իրավաբանական անձանց համար
  - Մեկ անգամ /անկախ պարբերականությունից/՝ 0
  - Կրկնօրինակի դեպքում՝
     ա) Մինչև 1 ամիս վաղեմության` 1,800 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
     բ) Երկու ամսից մինչև 1 տարի վաղեմության՝ 3,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/ 
     գ) Մեկ տարուց ավելի մինչև 3 տարի վաղեմության՝ 12,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
     դ) 3 տարի և ավելի վաղեմության (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում) ՝ 24,000 ՀՀ դրամ/ներառյալ ԱԱՀ/
  Հաշվի/հաշիվների մնացորդի և/կամ շրջանառության մասին տեղեկանքի տրամադրում Բանկի ինտերնետային կայքի միջոցով ներկայացված հայտի հիման վրա 3,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
  Տարբեր հաստատություններ ներկայացնելու համար տեղեկանք՝ ընթացիկ, խնայողական, ավանդային, վարկային և քարտային հաշիվների վերաբերյալ1
 • մինչև մեկ ամսվա ընթացքում բացված հաշիվների դեպքում10.8 - 5 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
 • մեկ ամսից ավելի բացված հաշիվների դեպքում -  3 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
 • Սոցիալական փաթեթի հաշվի տեղեկանք` 0
 • Պետական աջակցության հաշվի տեղեկանք` 0
 • Վճարված տոկոսագումարի վերաբերյալ՝ ՀՀ ԿԱ Պետական Եկամուտների Կոմիտե ներկայացվող քաղվածք՝ 0 ՀՀ դրամ /տարեկամ 4 անգամ/
 • Կենսաթոշակային հաշվի բացման վերաբերյալ տեղեկանք` 0
  Տեղեկանքների/գրությունների տրամադրում
 • Ոչ հաշվետեր հաճախորդներին՝ կատարված գործարքների վերաբերյալ
  ա) Մինչև մեկ ամսվա վաղեմություն ունեցող գործարքների համար` 3,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
  բ) Մեկ ամսից ավելի վաղեմություն ունեցող գործարքների համար՝ 5,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
 • Բանկում գրավադրված գույքի՝ հաջորդող գրավի/օտարման համաձայնության վերաբերյալ գրություն՝ 6,000 ՀՀ դրամ գրավադրված յուրաքանչյուր գույքի համար /ներառյալ ԱԱՀ/
  Ընտանիքների անապահովության համակարգում հաշվառվողներին Բանկի կողմից տրամադրվող "Փարոս ծրագիր" տեսակի զեկույց/վարկային պատմություն չունենալու մասին տեղեկանք 0 ՀՀ դրամ
  Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում 3 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
  Կատարված փոխանցման SWIFT հաստատում /հեռակառավարման համակարգերով հայտը ուղարկելու դեպքում/ 2,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
  Արժեթղթերի շուկայի մասին փաստաթղթային տեղեկատվություն 3 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
  Փաստաթղթերի, գործարքի կատարման հիմքերի և այլ տեղեկատվության կրկնօրինակներ
(կիրառվում է ի հավելումն բնօրինակի տրամադրման սակագնին)
 
 • մինչև 1ամիս վաղեմություն ունեցող
  - 1 800 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
 • մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող
  - 3 000 ՀՀ դրամ`ներառյալ ԱԱՀ
 • մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող
  - 12 000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
 • Պետական աջակցության հաշվի դեպքում՝ 0
  Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում1 10 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
  Բանկի ֆիզիկական անձ հաճախորդի կողմից տրամադրվող Լիազորագրում ստորագրության հաստատում և ընդունում 3 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
2 Վարկի պայմանների վերանայում
  Առևտրային վարկեր 0.5%, նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
  Անհատական վարկեր2  
  Գրավով չապահովված վարկեր 0.5%, նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
  Գրավով ապահովված վարկեր 0.5%, նվազագույնը 12,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
  Գյուղատնտեսական վարկեր3 0.5%, նվազագույնը 6,000 ՀՀ դրամ /ներառյալ ԱԱՀ/
3 Վարկի վաղաժամկետ մարման միջնորդավճարներ5
  Անհատական վարկեր6 Վարկի սկզբնական գումարի 3%
  Առևտրային վարկեր7 Վաղաժամկետ մարվող գումարի 5%
4 Փաստաթղթերի, քաղվածքների առաքում 
(կիրառվում է ի հավելումն տրամադրման սակագնին)
 • ֆաքսային (մեկ էջ) - 1 800 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
 • տելեքս (մեկ հաղորդագրություն) - 1 700 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
 • փոստային - ֆիզիկական անձիք - 0, իրավաբանական անձիք - 500 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ
 • պատվիրակված առաքման ծառայության միջոցով /DHL և այլն/-ով - 30 000 ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ
Ֆինանսական ծառայությունների տրամադրման փաստաթղթերի ստորագրում Բանկի տարածքից դուրս
 •  Երևան քաղաքում, Ստեփանակերտում - 20 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
 • ՀՀ մարզերում - 15 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ + ճանապարհածախս
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի ձեռքբերման համար նախատեսված տուփ 6 000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ
Արժեթղթերի առք և վաճառք  
   ՊԿՊ` առք առաջնային շուկայից գործարքի գումարի 0.05%

1Նույն հաճախորդին տեղեկանքի և քաղվածքի միաժամանակյա տրամադրման և տեղեկանքի դիմաց գանձում նախատեսված լինելու դեպքում գանձումը կատարվում է միայն տեղեկանքի դիմաց

2 Մեկ գործարքի նվազագույն ծավալը ոչ պակաս քան 1 մլն ՀՀ դրամին համարժեք գումար:
3Այն դեպքում, երբ հաճախորդը բացի ավանդային հաշվից ունի նաև խնայողական և/կամ քարտային հաշիվ/ներ/, ապա տարբեր հաստատություններ ներկայացնելու համար միաժամանակ խնայողական և/կամ քարտային և ավանդային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրման համար գանձվում է խնայողական և/կամ քարտային հաշվի համար սահմանված սակագինը, բացառությամբ ֆիզիկական անձ ավանդատուներին ավանդի դիմաց անվճար տրամադրված քարտային հաշիվների, որի դեպքում կիրառվում է Տեղեկանքների/գրությունների տրամադրման համար սահմանված սակագինը:
4Մեկից ավելի գործող հաշիվ ունենալու պարագայում դիտարկվում է ավելի վաղ բացված հաշվի բացման ամսաթիվը՝ անկախ տեղեկանքում ներառվելու դրույթից:
5 Կիրառվում է Բանկի հայեցողությամբ՝ վարկի մարման ժամանակացույցով նախատեսվածից ավելի վարկի գումարից մարման կամ ամբողջական մարման դեպքերում: Պայմանագրով կարող են սահմանվել վաղաժամկետ մարման միջնորդավճարի այլ պայմաններ:
6 Բացառությամբ "Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքով և "Սպառողական կրեդիտավորման մասին"ՀՀ օրենքով սահմանվող վարկային պայմանագրերի:
Կիրառվում է վարկի գործողության առաջին 3 տարիների ընթացքում (վերավարկավորման դեպքում՝ նոր վարկի տրամադրման օրվանից հաշված) վարկի վաղաժամկետ ամբողջական մարման դեպքում:
7 Կիրառվում է մինչև վարկի գործողության ժամկետի կեսը (վերավարկավորման դեպքում՝ նոր վարկի տրամադրման օրվանից հաշված) վաղաժամ մարում կատարելու դեպքում:

Այլ ծառայություններ

Բանկի ֆիզիկական անձ հաճախորդի կողմից տրամադրվող լիազորագրում ստորագրության հաստատում և ընդունում

3,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Բանկի հաճախորդ չհանդիսանալու վերաբերյալ տեղեկանքի/գրության տրամադրում, բացառությամբ՝ սնանկ ճանաչված հաճախորդների

5,000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)

Գործարքի վերաբերյալ ավտոմատ տեղեկատվության ուղարկում

1 SMS արժեքը 12 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
Գանձումը կատարվում է խնայողական/ընթացիկ հաշվից

Հաշիվներից կոմունալ վարձավճարների ավտոմատ գանձում

100 ՀՀ դրամ (ամսական)

1 Նույն հաճախորդին տեղեկանքի և քաղվածքի միաժամանակյա տրամադրման և տեղեկանքի դիմաց գանձում նախատեսված լինելու դեպքում գանձումը կատարվում է միայն տեղեկանքի դիմաց:
2 Մեկից ավելի գործող հաշիվ ունենալու պարագայում դիտարկվում է ավելի վաղ բացված հաշվի բացման ամսաթիվը՝ անկախ տեղեկանքում ներառվելու դրույթից: