Թեժ գիծ +37410 511 211

Ներդրումային ծառայություններ

Ակտիվների կառավարում

Ֆինանսական շուկաների ներկայիս զարգացման պայմաններում կապիտալի և ակտիվների ներդրման ավանդական մեթոդներին փոխարինման են եկել ակտիվների պահպանման, ներդրման ու բազմապատկման նոր առավել արդյունավետ մեթոդներ: Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ակտիվների արժեթղթերի փաթեթի ծառայություն, որն այլ կերպ կոչվում է հավատարմագրային կառավարում:
Հավատարմագրային կառավարում իրականացնելիս հաճախորդը (կառավարման հիմնադիրը) Բանկին է տրամադրում արժեթղթեր, արժեթղթերում ներդրում կատարելու համար նախատեսված դրամական միջոցներ, հավատարմագրային կառավարման հետևանքով ստացված դրամական միջոցներ` հաճախորդի օգտին կամ նրա կողմից նշված երրորդ անձանց օգտին դրանք կառավարելու համար՝ շահույթ ստանալու նպատակով:

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում ծառայության միջոցով ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների համար Բանկն իրականացնում է ակտիվների (համապատասխան խնայողությունների) կառավարում՝ ըստ նրանց յուրահատուկ ներդրումային պահանջների:

Հավատարմագրային կառավարման շրջանակներում վստահելով Ձեր ակտիվները մեզ Դուք ստանում եք՝

 • Հուսալի և վստահելի մասնագիտական աջակցություն փորձառու խորհրդատուների կողմից;
 • Ներդրումային լուծումների մեծ ընտրություն, ինչը հնարավորություն է տալիս ստեղծել հաճախորդի կարիքներին համապատասխանեցված պորտֆել;
 • ֆինանսական միջոցների տեղաբաշխում տարբեր դասի ակտիվներում;
 • Հաճախորդների հաշիվների հետևողական սպասարկում;
 • Պարբերաբար կատարվող շուկայական կանխատեսումներ;
 • Անհատական խորհրդատվություն, պորտֆելի վերանայում և զարգացում;
 • Պորտֆելների դիվերսիֆիկացում,
 • Սպասվող ռիսկի և եկամտի մակարդակների ուսումնասիրություն,
 • Կառավարվող պորտֆելի եկամտաբերության պարբերական գնահատում, ինչպես նաև ռիսկով ճշգրտված եկամտաբերության գնահատում,
 • Սեփական և հաճախորդների ակտիվների լիակատար տարանջատում:

Հավատարմագրային կառավարման ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է հաշվի բացում:

Ակտիվների հավատարմագրային կառավարման պայմանագիր

Բրոքերային ծառայություններ

Բանկի բրոքերային ծառայությունները ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար

Բանկի բրոքերային ծառայությունները ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար ուղղված են տեղական և արտասահմանյան արժեթղթերի առևտուրը սպասարկելուն և համապատասխան օժանդակող ծառայություններ մատուցելուն:
Արտասահմանյան արժեթղթերի առևտուրը կատարվում է թղթակից բանկերի և գործընկերների միջոցով: Ռազմավարությունն ուղղված է պատվերների կատարման որակի, համապատասխան հաշվետվությունների արագ տրամադրման և առևտրի առարկա արժեթղթերի տեսականու ընդլայնմանը:


Բանկի բրոքերային ծառայությունները ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար

Բանկի բրոքերային ծառայությունները ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար ուղղված են տեղական և տարածաշրջանային արժեթղթերի առևտուրը սպասարկելուն և համապատասխան օժանդակող ծառայություններ մատուցելուն:
Ի լրումն նախորդ կետի, ռազմավարությունն այս պարագայում ներառում է նաև բարձրորակ շուկայական հետազոտությունների պատշաճ կազմակերպում և տրամադրում հաճախորդներին:

Բրոքերային ծառայության ոլորտում Բանկն իրականացնում է`

 • հաճախորդների բրոքերային հաշվի բացում,
 • հաճախորդի անունից և հաճախորդի հաշվին գործարքների իրականացում ՀՀ կարգավորվող և չկարգավորվող, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսական շուկաներում,
 • մարժային գնման և կարճ վաճառքների իրականացում,
 • բրոքերային հայտերի կազմում,
 • հաճախորդների կողմից ներդրումային ռիսկերը կրելու ցանկության և կարողության աստիճանը պարզելու նպատակով հաճախորդներից տեղեկությունների պահանջում,
 • խորհրդատվության տրամադրում հաճախորդներին՝ որոշակի դասի արժեթղթերի ձեռքբերման կամ վաճառքի վերաբերյալ,
 • կորպորատիվ արժեթղթերի առք և վաճառք, այդ թվում` մասնավոր բաժնեմասնակցային ներդրումներ,
 • պետական արժեթղթերով առք ու վաճառք,
 • փոխառության տրամադրում հաճախորդներին` արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար,

          Միջազգային շուկաներում բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ և դրույքներ

Պայմանների տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսական գործիքներով բրոքերային ծառայությունների մատուցման մասին պայմանագիր

Շահերի բախման սահմանափակման հրահանգ

Ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքներ

Ֆիզիկական անձանց հետ ռեպո/հակադաձ ռեպո գործարքներ չեն կնքվում: