Թեժ գիծ +37410 511 211

Գտնված երազ

Ավանդ "Գտնված երազ"

Ավանդ "Գտնված երազ"-ը նախատեսված է կենսաթոշակառուների/ծերության նպաստ ստացող անձանց համար: Կենսաթոշակառու/ծերության նպաստ ստացող են համարվում այն անձինք, ում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նշանակված է կենսաթոշակ /աշխատանքային, զինվորական/ կամ ծերության նպաստ:

"Գտնված երազ" ավանդատեսակն առաջարկում է բացառիկ հնարավորություն.
ավանդային պայմանագրի ցանկացած պահի դադարեցման դեպքում կատարվում է վերահաշվարկ` տարեկան 6% հաշվարկով:

Ներդրման պայմաններ`

Ավանդի արժույթը ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումարը 10 000 ՀՀ դրամ
Ամսական կուտակման առավելագույն գումարը Առաջին անգամ ներդրված գումարի հնգապատիկը
Ավանդի ժամկետը 1 տարի
Տարեկան տոկոսադրույքը 9.5%
Տոկոսների հաշվեգրումը կամ տրամադրումը Ամիսը մեկ անգամ հաշվարկված տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդի մնացորդին կամ տրամադրվում են հաճախորդին՝ վերջինիս կողմից նախընտրելի եղանակով  

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր և հաշվարկի օրինակ

Ֆինանսներ բոլորի համար

Ուշադրություն

Ավանդատուի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ է հնարավոր ստանալ, եթե ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդրվեն ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել ներքոնշյալ հղումում.
Ավանդի տոկոսների հաշվարկման, վճարման կարգը և օրինակը /համաձայն "Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը" ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/02-ի/