Թեժ գիծ +37410 511 211

Բարեկեցիկ ապագա

Ավանդ "Բարեկեցիկ ապագա"

Ավանդատեսակը գումար ներդնելու հարմար տարբերակ է բոլոր այն անձանց համար, որոնք ցանկանում են արդեն իսկ այսօր կառուցել իրենց ֆինանսապես անհոգ և ապահով ապագան:

Ավանդի հաշվիչ

Ընդհանուր տեղեկատվություն
Արժույթ՝ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Ժամկետներ՝ առնվազն 10 տարի
Տոկոսադրույք՝
ՀՀ դրամ՝ ԿԲՀՏ1+2%
ԱՄՆ դոլար՝ ԿԲՀՏ1+0.25%

Ներգրավման պայմաններ`

Ձեզ հարկավոր է ընդամենը`

  • կատարել առաջին ներդրումը
  • սահմանված պարբերականությամբ Ձեր ավանդին ավելացնել գումար:

Ավանդի ժամկետը բաղկացած է կուտակման ժամկետից և բաշխման ժամկետից: Կուտակման ժամկետը պետք է լինի առնվազն 10 տարի, որի ընթացքում ավանդատուն կատարում է գումարի ավելացում: Կուտակման ժամկետի ավարտին ավանդատուն իր ցանկությամբ կարող է ստանալ ամբողջ գումարը միանգամից, որի դեպքում պայմանագիրը համարվում է ավարտված, կամ սահմանել բաշխման ժամկետ և կուտակված գումարը ստանալ հավասարաչափ բաշխմամբ, իր կողմից նախընտրելի ժամանակացույցով, ընդ որում` բաշխման ժամկետի ընթացքում մնացորդային արժեքի վրա շարունակվում է տոկոսների հաշվարկը: 

Ավանդի արժույթը ՀՀ դրամ կամ ԱՄՆ դոլար
Սկզբնական ներդրվողնվազագույն գումարը 50 000 ՀՀ դրամ կամ 200 ԱՄՆ դոլար
Սկզբնական ներդրվող առավելագույն գումարը 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ 30,000 ԱՄՆ դոլար
Ամսական կուտակման առավելագույն գումարը 100 000 ՀՀ դրամ կամ 300 ԱՄՆ դոլար
Ավանդի ժամկետը Ավանդի կուտակման ժամկետ գումարած ավանդի վերադարձման (բաշխման) ժամկետ
Ավանդի կուտակման ժամկետը Առնվազն 10 տարի
Կուտակման ժամկետի համար  գործող տոկոսադրույքը 

ՀՀ դրամի դեպքում՝ ԿԲՀՏ1+2%

ԱՄՆ դոլարի դեպքում՝ ԿԲՀՏ1+0.25%

Տոկոսների հաշվեգրումը Տարին մեկ անգամ հաշվարկված տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդի մնացորդի վրա
Գումարի վերադարձը Ավանդի կուտակման ժամկետից հետո հաճախորդի կողմից նախընտրելի ձևով /միանգամից կամ հավասարաչափ վճարումներով/
Գումարի վերադարձման (բաշխման) ժամկետը Ավանդի կուտակման ժամկետից հետո մինչև մարումն ընկած ժամանակահատվածը առավելագույնը10 տարի
Բաշխման ժամկետի համար տոկոսադրույքը  Տվյալ պահի դրությամբ սույն ավանդատեսակի համար սահմանված տոկոսադրույք
Կուտակման ժամկետի երկարաձգում Նվազագույնը 5, առավելագույնը 10 տարի ժամկետով տվյալ պահին սույն ավանդատեսակի համար սահմանված տոկոսադրույքով

 1ԿԲՀՏ - "Կոնվերս բանկի" հաշվարկային տոկոսադրույք

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր և հաշվարկի օրինակ

Ֆինանսներ բոլորի համար

Ուշադրություն

Ավանդատուի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ է հնարավոր ստանալ, եթե ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդրվեն ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել ներքոնշյալ հղումում.
Ավանդի տոկոսների հաշվարկման, վճարման կարգը և օրինակը /համաձայն "Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը" ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/02-ի/