Թեժ գիծ +37410 511 211

Մանուկ

Ավանդ "Մանուկ"

"ՄԱՆՈՒԿ" ավանդատեսակը երեխաների անունով կուտակային բանկային ավանդ է

Ավանդի հաշվիչ

Ներգրավման պայմաններ`

"Մանուկ" ավանդը ընդունվում է ֆիզիկական անձանցից` երեխաների անունով կուտակային ավանդ ներդնելու պայմանով:

Ավանդի արժույթը ՀՀ դրամ և ԱՄՆ դոլար
Սկզբնական ներդրվող նվազագույն գումարը 10,000 ՀՀ դրամ կամ 100 ԱՄՆ դոլար
Ավանդի ժամկետը Նվազագույնը՝ 5 տարի, բայց ոչ պակաս քան մինչև ավանդատուի 14 տարեկանը լրանալու օրվան հաջորդող օրըև ոչ ավել, քան մինչև ավանդատուի 18 տարեկանը լրանալու օրվան հաջորդող օրը
Տարեկան տոկոսադրույքը

ՀՀ դրամ՝ ԿԲՀՏ1-0.25%

ԱՄՆ դոլար՝ ԿԲՀՏ1-1%

Տոկոսների վճարումը Եռամսյակը մեկ անգամ հաշվարկված տոկոսները հաշվեգրվում են ավանդի մնացորդի վրա
Բոնուսային տոկոս ավանդի մարման ժամանակ Ավանդի փաստացի օրերի քանակ՝ բաժանած 365, բազմապատկած ավանդի միջին օրական մնացորդ, բազմապատկած 5 տոկոսային կետով

 1ԿԲՀՏ - "Կոնվերս բանկի" հաշվարկային տոկոսադրույք

Ավանդը ներդնելու համար անհրաժեշտ է բանկ ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

  • ավանդատուի անձը հաստատող փաստաթուղթը և հանրային ծառայությունների համարանիշը
  • ավանդ ներդնող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթը

Տեղեկատվական ամփոփագիր և հաշվարկի օրինակ

Ֆինանսներ բոլորի համար

Ուշադրություն

Ավանդատուի հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ է հնարավոր ստանալ, եթե ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդրվեն ավանդի տեսքով: Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը և օրինակը կարող եք գտնել ներքոնշյալ հղումում.
Ավանդի տոկոսների հաշվարկման, վճարման կարգը և օրինակը /համաձայն "Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը" ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 8/02-ի/