Թեժ գիծ +37410 511 211

Ավտովարկ/լիզինգ "Ֆորա Պրեմիում"

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ/լիզինգի տրամադրում "Ֆորա Պրեմիում" ՍՊԸ-ից

Ակցիայի ժամկետն է 2019թ. փետրվարի 18-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց* և/կամ անհատ ձեռնարկատերերին*` "Ֆորա Պրեմիում" ՍՊԸ-ից ավտոմեքենա գնելու համար

Վարկի արժույթը, նվազագույն և առավելագույն գումարը 10,000,001 - 100,000,000 ՀՀ դրամ, ընդ որում վարկի գումարը չի կարող գերազանցել Ավտոսրահի կողմից տրամադրված հաշիվ-ապրանքագրում կամ այլ համապատասխան փաստաթղթում ներկայացված արժեքի 90%-ը:
Ժամկետը  36 ամիս
Նվազագույն կանխավճար  10%
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք  3%
Վարկի տրամադրման միանվագ վճար  0.5%, նվազագույնը՝ 190,000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի սպասարկման վճար  3,000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության միանվագ վճար  10,000 ՀՀ դրամ
 Ապահովում  Վարկի ապահովվածություն է հանդիսանում ձեռք բերվող Ավտոմեքենան, առանձին դեպքերում կարող է լրացուցիչ գրավադրվել անշարժ գույք/բանկի համար այլ ընդունելի գրավ
Լրացուցիչ ապահովում  Որպես լրացուցիչ ապահովում Բանկը կարող է պահանջել նաև ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն, այլ անշարժ գույք

* Առնվազն 1 օրացուցային տարի գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր:

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

Վարկային հայտի ներկայացման պահին, համաձայն Աքռա հարցման, ինչպես նաև Բանկի նախաձեռնությամբ այլ տեղեկությունների հիման վրա

 •  Վարկառուն, և/կամ երաշխավորը, չպետք է ունենան գործող ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ/ երաշխավորություններ,
 •  Վերջին մեկ տարվա ընթացքում վարկառուն, և/կամ երաշխավորը, չպետք է ունենան հսկվող դասից բարձր դասակարգված վարկային պարտավորություն/ներ/ և բոլոր վարկերի գծով հանրագումարային 30 օր և ավելի ուշացումներ /բացառությամբ երաշխավորությունների/,

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

 • Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)
 • Զսպանակաձև (վարկի գումարը վճարվում է հավասարաչափ, տոկոսագումարը նվազում է` հաշվարկվելով մնացորդի նկատմամբ, վարկի գումարի և տոկոսագումարի մարումները կատարվում են ամսական պարբերականությամբ)

Գրավադրվող գույքի գնահատում

Տրանսպորտային միջոցի գնահատում չի իրականացվում: Որպես գրավադրման արժեք հիմք է ընդունվում Ավտոսրահի կողմից հաճախորդին տրված փաստաթղթում նշված արժեքը:

Ապահովագրություն

Հաճախորդի կողմից կատարվում է գույքի Կասկո ապահովագրություն Բանկի հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների միջոցով:

Տույժ

 •  Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար՝ ժամկետանց վարկի և ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13 տոկոսի չափով:
 •  Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում չի կիրառվում տուգանք/միջնորդավճար:

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար

 1.  Ընկերության կանոնադրություն, պետական ռեգիստրի վկայական բոլոր ներդիրներով և ՀՎՀՀ,
 2.  Ընկերության տնօրենի (այլ լիազրված անձանց) անձնագրի, սոց քարտի պատճենը,
 3.  Ըկերության հիմնադիրների անձնագրի, սոց քարտի պատճեններ , իրական շահառուի անձնագիր սոց քարտ,
 4.  Բոլոր հիմնադիրների, տնօրենի, Վարկառու կազմակերպության և փոխկապակցված կազմակերպության ACRA հարցման համաձայնություն ,
 5.  Ընկերության բոլոր բանկերի և բոլոր արժույթներով հաշիվների քաղվածքները վերջին 1 տարվա համար,
 6.  Ընկերության ԱԱՀ, Շահութահարկ, Եկամտահարկի հաշվետվություններ վերջին 1 տարվա համար,
 7.  Քաղվածք հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ,
 8.  Գործող վարկային և գրավի պայմանագրերի պատճեններ,
 9.  Գործունեության ծավալման վայրի սեփականության վկայականները,
 10.  Այլ տեղեկատվություն գործունեության վերաբերյալ, ըստ անհրաժեշտության

Դրամական հոսքերի, եկամուտ-ծախսերի, հաշվեկշռի վերաբերյալ

 •  2018 (12 ամսվա), 2019 (ընթացիկ) ամսական դրամական մուտքեր /իրական/,
 •  2018 (12 ամսվա), 2019 (ընթացիկ) ամսական ապրանքների ձեռքբերման ծախսեր /իրական/,
 •  2018 (12 ամսվա), 2019 (ընթացիկ) գործառնական ծախսեր,
 •  2018 (12 ամսվա), 2019 (ընթացիկ) ֆինանսական ծախսեր / փոխառություն, վարկ/,
 •  2018 (12 ամսվա), 2019 (ընթացիկ) ներդրումային ծախսեր / եկամուտներ,
 •  2018 (12 ամսվա), 2019 (ընթացիկ) դիվիդենտների վճարներ

Հաշվեկշռի վերաբերյալ

 •  2018 (դեկտեմբեր դրությամբ), 2019(վերջին ամսվա/ընթացիկ) հիմնական միջոցներ,
 •  2018 (դեկտեմբեր դրությամբ), 2019 (վերջին ամսվա/ընթացիկ) դեբիտորներ, այլ ակտիվներ,
 •  2018(դեկտեմբեր դրությամբ), 2019 (վերջին ամսվա/ընթացիկ) պաշարներ,
 •  2018 (դեկտեմբեր դրությամբ), 2019 (վերջին ամսվա/ընթացիկ) պարտավորություներ,
 •  2018 (դեկտեմբեր դրությամբ), 2019 (վերջին ամսվա/ընթացիկ) կրեդիտորներ:

Տեղեկատվական ամփոփագիր