Թեժ գիծ +37410 511 211

Լիզինգ

Բժշկական և ինժեներական սարքավորումների ձեռքբերման լիզինգային ֆինանսավորում

Ֆինանսավորման տրամադրման պայմաններ՝

Ընկերություններ "ԳԵՈ-ՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ" ՍՊԸ  և  "ՕՊՏՈ ԼԱՎ" ՍՊԸ
Լիզինգի առարկան Ընկերություններից բժշկական և ինժեներական սարքավորումների ձեռքբերում:
 Տարեկան տոկոսադրույք և ժամկետ՝  
 Ժամկետ  ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ և ԵՎՐՈ  ՀՀ ԴՐԱՄ
 12 ամիս  4%  9%
 24 ամիս  5%  10%
 36 ամիս  6%  11%
 Լիզինգի գումար  ձեռք բերվող սարքավորման արժեքի 70%-ը 
 Լիզինգի հայտի ուսումնասիրման և տրամադրման միջնորդավճար  0    

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Լիզինգային ֆինանսավորում

Կոնվերս բանկն առաջարկում է օտարերկրյա և տեղական շուկաներից ձեռք բերվող նոր և օգտագործված սարքավորումների, տեխնիկայի և տրանսպորտային միջոցների լիզինգային ֆինանսավորում:

Ովքե՞ր կարող են օգտվել Բանկի լիզինգային ֆինանսավորումից

Բանկի լիզինգային ֆինանսավորումից կարող է օգտվել բանկի հաշվետեր հանդիսացող ցանկացած իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որի գործունեության ֆինանսավորումն արգելված չէ բանկի վարկային քաղաքականությամբ, իսկ ագրոլիզինգավորման դեպքում նաև` ֆիզիկական անձ, ինչպես նաև ֆիզիկական անձանց խմբավորում, որի կողմից բանկում հանդես է գալիս լիազորված համապատասխան խմբի անդամը:

Ի՞նչ է լիզինգային ֆինանսավորումը և ինչպե՞ս է այն իրականացվում:

Լիզինգային ֆինանսավորումը միջին ժամկետայնության ֆինանսական գործիք է մեքենաների, սարքավորումների, ավտոմեքենաների և գույքի գնման համար։ Բանկը, որպես կանոն, գնում է վարձակալի կողմից ընտրված սարքավորումները և նրան է հանձնում որոշակի հաստատված ժամկետով` որպես վարձակալություն։ Վարձակալության ընթացքում վարձակալը պարբերական վճարում է վարձավճար` փոխհամաձայնեցված տոկոսադրույքով։ Վարձակալության ժամկետի ավարտին սարքավորումները կա’մ փոխանցվում են վարձակալին` սեփականության իրավունքով, կա’մ վերադարձվում են վարձատուին, դուրս գրվում, կա’մ օտարվում երրորդ կողմի։

Լիզինգային ֆինանսավորման համար սահմանվում են հետևյալ սահմանափակումները՝

Ժամկետ Մեքենա, սարքավորումների համար` առավելագույնը` 5 տարի, անշարժ գույքի համար` առավելագույնը 10 տարի:
Նշված ժամկետներից շեղումները համապատասխան ընդունելի հիմնավորումների դեպքում ենթակա են հաստատման Գլխավոր Վարկային Կոմիտեի կողմից
Կանխավճար Նվազագույնը 20 %, իսկ ՀՀ ոչ ռեզիդենտների կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց դեպքում դեպքում` 40%:
Եթե լիզինգի առարկայի ձեռքբերումն իրականացվում է արտերկրից, ապա կանխավճարի չափը պետք է հաշվարկվի այնպես, որ այն գերազանցի գույքի ներկրման հետ կապված Բանկի բոլոր ծախսերը (եթե այդ ծախսերը ենթակա են վճարման բանկի հաշվին), ներառյալ` ներկրման, տեղափոխման, ապահովագրման, մաքսազերծման, հարկման և բոլոր այլ ծախսերի հանրագումարը:
Տոկոսադրույք

Շարժական գույքի սարքավորումների լիզինգ` ՀՀ դրամ` Ծրագրային/սեփական միջոցներ` 14%/20%, ԱՄՆ դոլար 14%, ԵՎՐՈ` 12%
Անշարժ գույքի լիզինգ` ՀՀ դրամ` Ծրագրային/սեփական միջոցներ 14%/20%, ԱՄՆ դոլար` 14%

Լիզինգի այտի դիտարկման վճար 10,000 ՀՀ դրամ, որը գանձվում է Հայտը ներկայացնելիս
Լիզինգի տրամադրման վճար Նվազագույնը`
Իրավաբանական անձանց համար 50 հազ ՀՀ դրամ,
Ֆիզիկական անձանց համար 30 հազ ՀՀ դրամ:
Ավելի բարձր վճար սահմանվում է` կախված գործարքի յուրահատկությունից, լիզինգի առարկայի ձեռքբերման պայմաններից:
Վճարներ Լիզինգի առարկայի գնահատման, ապահովագրության, գրանցման, լիզինգային իրավունքի գրանցման, ինչպես նաև հետագա օգտագործման ընթացքում Բանկի կողմից կատարվելիք բոլոր ծախսերը (օրինակ՝ ավտոմեքենայի տեխ. զննության, և բնապահպանական վճարներ, գույքահարկ և այլն) ենթակա են փոխհատուցման Հաճախորդի կողմից առաջին իսկ պահանջի դեպքում կամ ենթակա են կատարման Հաճախորդի կողմից Բանկի անունից` հօգուտ Բանկի։
Մարումներ Լիզինգավճարի տեսքով, որպես կանոն, ամսական պարբերականությամբ:
Անկախ լիզինգավճարի հաշվարկվող արժույթից, լիզինգավճարը ենթակա է վճարման ՀՀ դրամով:
Հաճախորդը կարող է կատարել վաղաժամկետ մարում` Բանկին վճարելով պայմանագրով սահմանված վճարներն ամբողջությամբ:
Ապահովում Հաճախորդի կողմից ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով Բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ ապահովում, այդ թվում` երաշխավորություններ:
Ապահովագրություն Ավտոմեքենաների ապահովագրությունը պարտադիր է, եթե այլ բան նախատեսված չէ ֆինանսավորման հաստատման արձանագրությունում:
Սարքավորումների, գյուղ տեխնիկաի, այլ շարժական գույքի ապահովագրության պահանջ կարող է ներկայացվել` կախված այդ գույքի կիրառման ոլորտից և պայմաններից, որը պետք է արտացոլվի համապատասխան արձանագրությունում, հակառակ դեպքում գույքը ենթակա չէ ապահովագրման:
Անշարժ գույքը, որպես կանոն, ենթակա չէ ապահովագրման, եթե այլ բան նախատեսված չէ հաստատման արձանագրությամբ:
Ապահովագրությունը իրականացվում է Բանկի հետ համագործակցող ընկերություններում, որպես Բանկի գույքի ապահովագրություն սահմանելով այլ լիազորված օգտագործող:
Ենթալիզինգի/ենթավարձակալության թույլտվություն Բանկի նախնական գրավոր համաձայնությամբ:  

Ամսական վճարվող գումարի հաշվարկման, վճարման կարգը և օրինակը:

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունը կարող է ազդեցություն ունենալ արտարժույթով տրամադրված վարկերը /լիզինգը/ այլ արժույթով մարելու դեպքում:

Պայմանագրով Վարձատուի հանդեպ Վարձակալի ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովվելու նպատակով, Վարձատուն կարող է վարձակալից պահանջել պարտավորությունների կատարումն ապահովող գրավներ, երաշխավորություններ և Վարձատուի կողմից ընդունելի այլ միջոցներ` կնքելով համապատասխան պայմանագրեր:

"Վարկ հարաբերած գրավի իրացվելի արժեք" առավելագույն ցուցանիշը որոշվում է յուրաքանչյուր լիզինգային ֆինանսավորման համար առանձին:

Հաճախորդը պետք է փոխհատուցի գնվող ակտիվի գնահատման, ապահովագրության և գրանցման, ինչպես նաև լիզինգային իրավունքի գրանցման հետ կապված ծախսերը։ Եթե լիզինգային ֆինանսավորմամբ ձեռք բերվող սարքավորումը կամ մեքենան ենթակա են հարկման գույքահարկի գծով, ապա վարձակալը պատասխանատու է այդ պարտավորությունների վճարման համար։ Հաճախորդը պետք է կատարի նաև օրենսդրությամբ նախատեսված այլ վճարները (օրինակ՝ ավտոմեքենայի համար տեխսպասարկման և բնապահպանական վճար):

Օժանդակ ծառայություններից օգտվելու դեպքում ծառայությունների գինը /գնի միջակայքը/ սահմանում է ծառայությունը մատուցող կազմակերպությունը:

Վարձավճարի յուրաքանչյուր մարում սահմանված ժամկետում չկատարելու դեպքում Վարձակալը Վարձատուին վճարում է տույժ` ժամկետանց վարձավճարի 0.3 տոկոսի չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Վարձակալի կողմից կանոնավոր վճարումների ձախողումները բացասաբար կանդրադառնան իր վարկային պատմության և ապագայում նոր լիզինգային ֆինանսավորում կամ վարկ ստանալու հնարավորության վրա, և կարող են հիմք հանդիսանալ բանկի կողմից վարձակալման տրամադրված լիզինգավորման առարկայի վերադարձի համար:

Հաճախորդի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերը պատշաճ կերպով ներկայացնելիս լիզինգի հայտի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 օրվա ընթացքում:

Բանկի կողմից լիզինգային ֆինանսավորման որոշման կամ մերժման հիմնական գործոններից են.

  • Հաճախորդի ֆինանսական վիճակը
  • Հաճախորդի վարկային պատմությունը
  • Հախախորդի գործունեության հետ կապված այլ գործոններ

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք դիմել բանկի Գլխամասային գրասենյակ
Հանրապետության հրապարակ
Վազգեն Սարգսյան 26/1
Հեռ.՝ +374 10 511250, +374 10 511233