Թեժ գիծ +37410 511 211

Պետական

 Պետական ուսանողական վարկ

Ինչո՞վ է առանձնահատուկ Պետական ուսանողական վարկը:
Տվյալ վարկը Բնակարան Երիտասարդներին վարկային կազմակերպության (Ծրագիր) կողմից Վերաֆինանսավորվող Ուսանողական վարկ է:

Այն տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացիներին՝ հաստատված ԲՈՒՀ-ում ուսման վարձը վճարելու համար:

Վարկի պայմանները`

Արժույթ Գումար Ժամկետ Տարեկան տոկոսադրույք Ապահովում
ՀՀ դրամ Վարկի առավելագույն գումարը կազմում է 1 800 000 ՀՀ դրամ

- Առավելագույն գումարը չի կարող գերազանցել ամբողջ ուսման վարձը:

- Վարկի մեկ մասնաբաժինը չի կարող գերազանցել 450 000 ՀՀ դրամը

Վարկը փոխանցվում է անմիջապես ուսումնական հաստատության հաշվի համարին յուրաքանչյուր տարին մեկ ըստ հաճախորդի կողմից տրված վճարման հանձնարարականի
Առավելագույն ժամկետը`

- 120 ամիս, մարման վերջնաժամկետը չպետք է գերազանցի ուսման ավարտից հետո 72-րդ ամիսը

Տրամադրում`

Առավելագույնը 4 մասնաբաժնով` սակայն ոչ ավելի քան 1 տարվա վարձը

12%, որից 2%, իսկ գերազանցության դեպքում 3%, սուբսիդավորվում է Ծրագրի կողմից - Վարկառուի ծնողների կամ խնամակալների անձնական երաշխավորություն,

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ
 • Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և երաշխավորի/ների, ամսական զուտ եկամտի, 50 %-ը
 • վարկի տրամադրման պահին առկա բոլոր վարկերի` այդ թվում նաև երաշխավորի/ների գծով, մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և երաշխավորի/ների ամսական զուտ եկամտի, 60%-ը

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Կատարվում է “Անուիտետային" եղանակով (հավասարաչափ ամսական մարում) սկսված ուսման ավարտին հաջորդող առաջին ամսվանից, որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները; մինչ այդ ժամկետը վարկառուին տրվում է արտոնյալ ժամանակահատված, որի ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս վճարվում են միայն տոկոսները:

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

Ապահովում

- Վարկառուի ծնողների /միայն մեկ ծնող ունենալու դեպքում՝ մեկի/  և/կամ ընտանիքի անդամ չհանդիսացող վարկունակ երրորդ անձի անձնական երաշխավորություն,
- Բանկի պահանջով` այլ գրավ

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 • Վարկային դիմում
 • Վարկառուի և երաշխավորների անձնագրերի և սոց. քարտերի բնօրինակը և պատճենը,
 • Երաշխավոր անձի/անձանց աշխատավայրից տեղեկանք, որի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը և աշխատանքային գրքույկի պատճեն:
 • Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում/օր. ներդրումային, գույքը վարձակալության տալու, ներդրումներ ավանդներում և այլն/,համապատասխան եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր,
 • Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող հաճախորդների դեպքում տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ/հավելված 9-ի/,
 • Երաշխավոր ծնողներին պատկանող գույքի/րի սեփականության վկայականների պատճենը
 • Տեղեկանք ուսանողի ուսումնական հաստատությունից, որում պետք է նշված լինի ուսանողի անուն ազգանունը, ֆակուլտետը և կուրսը, ուսանողի տարեկան վարձի չափը, ուսումնական հաստատության բանկային հաշվի ռեկվիզիտները: Տեղեկանքը տրամադրվում է ուսումնական հաստատության կնիքով, համապատասխան ֆակուլտետի դեկանի ստորագրությամբ:
 • Ուսումնական հաստատությունից Ուսանողի ուսման վարձի վճարումն իրականացնելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթուղթ (հաշիվ-ապրանքագիր, փոխանցման հաշիվ և այլն);
 • Գերազանց սովորելու դեպքում` առաջադիմությունը հավաստող փաստաթուղթ ;
 • Անձնագրում հաշվառման վայրի վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության դեպքում վարկառուն պետք է ներկայացնի տեղեկանք բնակության վայրից՝ 3րդ ձև:
 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր ըստ բանկի պահանջի:

Այլ պայմաններ

 • Ուսումնառությունը ընդհատելու դեպքում Բանկը իրավունք ունի պահանջել վարկի վաղաժամկետ մարում կամ վերանաել վարկի պայմանները, ներառյալ` տոկոսադրույքը, ժամկետը և մարման ժամանակացույցը:
 • Վարկի տրամադրման պահին թե վարկառուն և թե երաշխավորները չպետք է ունենան չաշխատող կամ այլ խնդրահարույց ֆինանսական պարտավորություն:
 • Վարկի հաստատումը և տրամադրումը իրականացվում է Ծրագրի կողմից վերաֆինասավորվող այլ վարկերի հաստատման գործնթացի օրինակով:
 • Վարկի հաստատման սահմանաչափերը նմանօրինակ են Ուսանողական վարկ գործիքի հաստատման սահմանաչափերին

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և  մասնաճյուղերում

Ընդհանրական թերթիկ

Ֆինանսներ բոլորի համար