Թեժ գիծ +37410 511 211

Հայտարարություններ

Կոնվերս Բանկի բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր Ժողով

̲Üàôò²¶Æð

гٳӳÛÝ` 15.12.2023é "ÎáÝí»ñë ´³ÝÏ" ö´À ÊáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ý (N 39 ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝ)« 2024é-Ç հունվարի 08-ÇÝ,  Å³ÙÁ 18:00-ÇÝ "ÎáÝí»ñë ´³ÝÏ" ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ïÝí»Éáõ í³ÛñáõÙ` ÐЫ ù© ºñ¨³Ý« ì©ê³ñ·ëÛ³Ý ÷áÕáó 26/1 ѳëó»áõÙ ï»ÕÇ Ïáõݻݳ §ÎáÝí»ñë ´³ÝϦ ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ արտահերթ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÁ:

                                                                                   "ÎàÜìºðê ´²ÜÎ" ö´À

Հայտարարված է` 18.12.2023← Վերադառնալ ցուցակին