Թեժ գիծ +37410 511 211

Հայտարարություններ

Ծանուցագիր

"ÎáÝí»ñë ´³ÝÏ" ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ արտահերթ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíի մասին

Հայտարարված է` 28.07.2016

Ծանուցագիր

"Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի մասին

Հայտարարված է` 07.06.2016

Փոփոխություններ §Կոնվերս բանկ¦ ՓԲԸ սակագներ և դրույքներում

Սկսած 2016թ.-ի ապրիլի 25-ից Իրավաբանական անձ և Անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդները Բանկի տարածքում տպված հաշիվների քաղվածքները և գործարքների հիմքեր կարող են ստանալ միայն ամսական 2000 ՀՀ դրամ միջնորդավճարի վճարման դեպքում:

Հայտարարված է` 20.04.2016