Թեժ գիծ +37410 511 211

Կոնվերս 25

Ավանդ "Կոնվերս 25"

Նոր "Կոնվերս 25" ժամկետային ավանդ,որը կարող եք ներդնել 2018թ. սեպտեմբերի 17-ից դեկտեմբերի 29-ը ներառյալ

Արժույթ   ՀՀ դրամ
 ԱՄՆ դոլար
Ժամկետ   25 ամիս
Ավանդի նվազագույն գումար   250,000 ՀՀ դրամ
 500 ԱՄՆ դոլար
Մեկ ավանդատուի անունով ներդրված Ավանդ(ներ)ի մնացորդ(ներ)ի առավելագույն (հանրա)գումար   50,000,000 ՀՀ դրամ
 100,000 ԱՄՆ դոլար 
Տարեկան տոկոսադրույք
 
 ՀՀ դրամ

 9.25%
Ավանդի գործողության երկրորդ տարվա առաջին օրվանից սկսած՝

9.5%

 ԱՄՆ դոլար

 4.75%
Ավանդի գործողության երկրորդ տարվա առաջին օրվանից սկսած`

5.25%

 Տոկոսագումարի վճարում   Ժամկետի վերջում:
 Հաշվարկված տոկոսները Ավանդի գործողության երկրորդ տարվա առաջին օրը հաշվեգրվում են ավանդի մնացորդին
 Ավանդի տեսակ   Առանց գումարի ավելացման հնարավորության
 Ավանդի գումարի ելքագրումներ 

 Ավանդի գործողության առաջին տարվան հաջորդող ժամանակահատվածի ընթացքում Ավանդի վաղաժամկետ դադարեցման կամ Ավանդի գումարի մասնակի ելքագրման դեպքում կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ.

  •  տարեկան 9.25% հաշվարկով՝ ՀՀ դրամի դեպքում
  •  տարեկան 4.75% հաշվարկով՝ ԱՄՆ դոլարի դեպքում

Ակցիայի շրջանակներում՝

  1. Անկանխիկ մուտքագրված Ավանդի ժամկետի ավարտին կանխիկ վճարումը կատարվում է առանց կանխիկացման միջնորդավճարի գանձման:
  2. Ավանդատուների վրա տարածվում են "Հատուկ առաջարկ ավանդատուներին" պայմանները:
  3. Ավանդի գործողության ընթացքում "Կիլիկիա", "Նոր Նորք", "Երիտասարդական" և "Գյումրի" մասնաճյուղերում անհատական պահատուփերի ծառայությունից օգտվելու դեպքում կիրառվում է գործող ստանդարտ սակագնից 50%-ով նվազեցված սակագին:

Ավանդատուի ցանկությամբ Ավանդի ժամկետի ավարտին Ավանդի պայմանագրի ժամկետի երկարաձգումը կկատարվի տվյալ պահին Բանկում գործող "Պրոգրես" կամ "Օրական" ավանդի պայմաններով:

Տեղեկատվական ամփոփագիր