Թեժ գիծ +37410 511 211

Կոնվերս 25

Ավանդ "Կոնվերս 25"

Նոր "Կոնվերս 25" ժամկետային ավանդ, որը կարող եք ներդնել 2019թ. մարտի 25-ից հուլիսի 31-ը ներառյալ 

Ներդրեք "Կոնվերս 25" ավանդը նաև առցանց ՀԾ Ինտերնետ-Բանկ համակարգի միջոցով:

Արժույթ   ՀՀ դրամ
 ԱՄՆ դոլար 
Ավանդի տեսակ
 • Առանց գումարի ավելացման հնարավորության
 • Գումարի նվազեցման հնարավորությամբ, ընդ որում գումարի ելքագրման արդյունքում ավանդի մնացորդը պետք է կազմի ոչ պակաս, քան 250,000 ՀՀ դրամ կամ 500 ԱՄՆ դոլար
Ժամկետ   25 ամիս  
Ավանդի նվազագույն գումար 
 •  250,000 ՀՀ դրամ
 •  500 ԱՄՆ դոլար
Մեկ ավանդատուի անունով ներդրված Ավանդ(ներ)ի մնացորդ(ներ)ի առավելագույն (հանրա)գումար 
 •  50,000,000 ՀՀ դրամ
 •  100,000 ԱՄՆ դոլար 
  Մասնաճյուղում ներդնելու դեպքում
ՀԾ "Ինտերնետ Բանկ" համակարգով
ներդնելու դեպքում
Տարեկան տոկոսադրույք

 

ՀՀ դրամ

9.25%
Ավանդի գործողության երկրորդ տարվա
առաջին օրվանից սկսած՝

9.5%

9.5%
Ավանդի գործողության երկրորդ տարվա 
առաջին օրվանից սկսած՝

9.75%

 

 ԱՄՆ դոլար

4.75%
Ավանդի գործողության երկրորդ տարվա 
առաջին օրվանից սկսած՝

5.25%

5%
Ավանդի գործողության երկրորդ տարվա 
առաջին օրվանից սկսած՝

5.5%

 Տոկոսագումարի վճարում   Ժամկետի վերջում:
 Հաշվարկված տոկոսները Ավանդի գործողության երկրորդ տարվա առաջին օրը հաշվեգրվում են ավանդի մնացորդին 
 Ավանդի գումարի ելքագրումներ

Ավանդի գործողության առաջին տարվան հաջորդող ժամանակահատվածի ընթացքում Ավանդի վաղաժամկետ դադարեցման կամ Ավանդի գումարի մասնակի ելքագրման դեպքում կատարվում է տոկոսների վերահաշվարկ.

 •  ՀՀ դրամի դեպքում. տարեկան 9.25% հաշվարկով՝ մասնաճյուղում ներդրված ավանդների համար, և 9.5% հաշվարկով՝ ՀԾ "Ինտերնետ Բանկ" համակարգով ներդրված ավանդների համար
 •  ԱՄՆ դոլարի դեպքում. տարեկան 4.75% հաշվարկով՝ մասնաճյուղում ներդրված ավանդների համար, և 5% հաշվարկով՝ ՀԾ "Ինտերնետ Բանկ" համակարգով ներդրված ավանդների համար

Ակցիայի շրջանակներում՝

 1. Անկանխիկ մուտքագրված Ավանդի ժամկետի ավարտին կանխիկ վճարումը կատարվում է առանց կանխիկացման միջնորդավճարի գանձման
 2. Ավանդատուների վրա տարածվում են "Հատուկ առաջարկ ավանդատուներին" պայմանները:
 3. Ավանդի գործողության ընթացքում "Կիլիկիա", "Նոր Նորք", "Երիտասարդական" և "Գյումրի" մասնաճյուղերում անհատական պահատուփերի ծառայությունից օգտվելու դեպքում կիրառվում է գործող ստանդարտ սակագնից 50%-ով նվազեցված սակագին:

Ավանդատուի ցանկությամբ Ավանդի ժամկետի ավարտին Ավանդի պայմանագրի ժամկետի երկարաձգումը կկատարվի տվյալ պահին Բանկում գործող "Պրոգրես" կամ "Օրական" ավանդի պայմաններով:

Ավանդի ներդրման ուղեցույց

Տեղեկատվական ամփոփագիր