Թեժ գիծ +37410 511 211

Հաշվի գրավով ապահովված վարկ

Դրամական միջոցների, պետական և Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի գրավադրմամբ վարկեր

Վարկը տրամադրվում է "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ (այսուհետ՝ Բանկ) կողմից ֆիզիկական անձանց (այսուհետ՝ Հաճախորդ) հետևյալ պայմաններով.

Վարկի տրամադրման պայմանները.

Քարտի արժույթ

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Քարտի պատրաստման և տրամադրման ժամկետ

2 - 4 աշխատանքային օր

Վարկի ժամկետ

Վարկի և գրավի արժույթը նույնը լինելու դեպքում

Առավելագույնը 5 տարի

Վարկի և գրավի արժույթը տարբեր լինելու դեպքում

Առավելագույնը 1 տարի

Գրավը ժամկետային ավանդային հաշվին առկա դրամական միջոցներ, պետական կամ Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր լինելու դեպքում

Ոչ ավելի քան ժամկետային ավանդի պայմանագրի կամ պարտատոմսերի մարման վերջնաժամկետը

Գրավը խնայողական հաշվին կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշվին միջոցներ լինելու դեպքում

Գրավի պայմանագրով սահմանված ժամկետը

Վարկի տարեկան տոկոսադրույքն ըստ արժույթի և գրավի տեսակի

Վարկի արժույթ

Գրավի արժույթ

Անվանական

Փաստացի2

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ

Տվյալ պահին գործող ԱՄՆ դոլարի ԿԲՀՏ1 + 3%

≤24%

ԱՄՆ դոլար

ԱՄՆ դոլար

Միջոցների նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք + 3% կամ արժեկտրոնային տոկոսադրույք + 3%

≤24%

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Տվյալ պահին գործող ԱՄՆ դոլարի ԿԲՀՏ + 4%

≤24%

Եվրո

ՀՀ դրամ

Տվյալ պահին գործող Եվրոյի ԿԲՀՏ + 3%

≤24%

Եվրո

ԱՄՆ դոլար

Տվյալ պահին գործող Եվրոյի ԿԲՀՏ + 3%

≤24%

Եվրո

Եվրո

Միջոցների նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք + 3% կամ արժեկտրոնային տոկոսադրույք + 3%

≤24%

ԱՄՆ դոլար

Առարկայազուրկ մետաղական հաշվի գրավադրման դեպքում

15%

≤24%

Եվրո

13%

≤24%

ԱՄՆ դոլար

Պետական պարտատոմսերի գրավադրման դեպքում

9%

≤24%

Եվրո

8%

≤24%

1ԿԲՀՏ – "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ հաշվարկային տոկոսադրույք, որը կարող է փոփոխվել յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ: Ընդ որում՝ գործող վարկերի դեպքում փոփոխված ԿԲՀՏ-ն ուժի մեջ է մտնում ԿԲՀՏ-ի հաստատման ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ից: ԿԲՀՏ-ի մասին կարող եք տեղեկանալ www.conversebank.am ինտերնետային կայքից և Բանկում տեղադրված ցուցանակներից/սպասարկման սրահի էկրաններից:
2 Հաշվարկվել է` հիմք ընդունելով ամփոփագրի թարմացման ամսաթվի դրությամբ գործող ԿԲՀՏ մեծությունը
(ՀՀ դրամ՝ 11%, ԱՄՆ դոլար՝ 6.75%, Եվրո՝ 4.50%)

Վճարների ցանկ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

0

Վարկի տրամադրման վճար

0

Վարկի սպասարկման վճար

0

Կանխիկացման վճար

0.3%

Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման կարգ*

 

Մինչև 2 տարի ժամկետով վարկերի համար

Տոկոսագումարները՝ ամսական կամ վարկի ժամկետի վերջում,

Մայր գումարը՝ վարկի գործողության ընթացքում առանձին մասերով կամ ամբողջությամբ:

 

2 տարուց ավելի ժամկետով վարկերի համար

Տոկոսագումարները՝ ամսական,

Մայր գումարը՝ վարկի գործողության ընթացքում առանձին մասերով կամ ամբողջությամբ:

 

 

 

* Քարտի վարկային սահմանաչափը կարող է օգտագործվել տրամադրման օրվանից սկսած 1 ամսվա ընթացքում: Մարումը սկսվում է սահմանաչափի օգտագործման վերջնաժամկետի ավարտից հետո՝ հաճախորդի կողմից վերջինիս հետ կնքված պայմանագրում նշված մարման նախընտրելի մոտակա օրվանից:

Գրավի տեսակ

Ավանդային, ընթացիկ, խնայողական, ինչպես նաև առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներին առկա միջոցներ, պետական կամ Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր

 Որպես գրավ չեն կարող հանդես գալ հետևյալ հաշիվներում առկա դրամական միջոցները`

 • "Կուտակային կենսաթոշակային" ավանդատեսակի հաշիվ,
 • Պետական աջակցության հաշիվ,
 • Սոցիալական փաթեթի հաշիվ,
 • Ցպահանջ հաշիվ
 • Այլ հատուկ հաշիվներ

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

 

Վարկի և գրավի արժույթները նույնը լինելու դեպքում

Մինչև 95%

 

Վարկի և գրավի արժույթը տարբեր լինելու դեպքում

Մինչև 80%

 

Նախապես վճարված տոկոսներով ավանդային հաշիվների գրավադրման դեպքում

Վարկ/գրավ հարաբերակցության չափը սահմանվում է Բանկի կողմից

 

Գրավն առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ լինելու դեպքում

 

Պետական պարտատոմսերի գրավադրման դեպքում

Պարտատոմսերի գնահատումն իրակացվում է Բանկի կողմից

 

 Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

 Վաղաժամկետ մարում

Հաճախորդն իրավունք ունի առանց որևէ պատճառաբանության միակողմանիորեն լուծելու վարկային պայմանագիրը դրա կնքմանը հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե վարկային պայմանագրով ավելի երկար ժամկետ նախատեսված չէ (մտածելու ժամանակ): Այդ դեպքում հաճախորդը պարտավոր է վարկի գումարն օգտագործելու համար Բանկին վճարել տոկոսներ, որոնք հաշվարկվում են վարկային պայմանագրով նախատեսված տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին համապատասխան: Վարկային պայմանագրի լուծման հետ կապված որևէ այլ հատուցում հաճախորդից պահանջվել չի կարող:
Հաճախորդն իրավունք ունի վարկային պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարել (մարել)՝ անկախ այն հանգամանքից, թե նման իրավունք վարկային պայմանագրով նախատեսված է, թե ոչ:
Վարկային պայմանագրով ունեցած պարտավորությունները ժամկետից շուտ կատարելու (մարելու) դեպքում համամասնորեն կնվազեցվի վարկավորման ընդհանուր ծախսը:

Տույժեր և տուգանքներ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` 0.13% ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար:
Ժամկետանց պարտավորությունները կատարելու դեպքում մարումները իրականացվում են հետևյալ հերթականությամբ`

 • Տույժ/տուգանք,
 • Տոկոսագումար,
 • Մայր գումար:

Պարտապանի և/կամ գրավատուի կողմից պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարվելու դեպքում կատարվում է պարտավորության գումարի գանձում գրավի առարկայի հաշվին, ընդ որում, եթե գրավի առարկա են հանդիսանում ավանդային հաշիվներին առկա միջոցներն, ապա առաջին հերթին գանձվում է այդ միջոցների նկատմամբ հաշվարկված տոկոսագումարը, երկրորդ հերթին՝ գրավադրված հաշիվների մնացորդը, իսկ վերջինիս անբավարարության դեպքում՝ նաև պարտապանի՝ Բանկում առկա այլ հաշիվների մնացորդները: Եթե գրավի առարկա են հանդիսանում արժեթղթեր, ապա Բանկը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնում է Բանկի գրավի իրավունքը գրանցող իրավասու մարմնին (կազմակերպությանը)՝ գրավի առարկան Բանկի հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ հանձնարարականով:

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ սահմանված չեն:

Տոկոսագումարների հաշվարկման օրինակ

Հետևյալ պայմաններով վարկի դեպքում՝

Վարկի գումար

10,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

15%

Մարման ժամկետ

3 տարի

Մարման տեսակ

Անուիտետային

Տոկոսագումարները կկազմեն՝

Ամսական մարում (մայր գումար + տոկոսագումար)

347

Ընդհանուր տոկոսագումար

2,480

Մարումների հանրագումար

12,480

 Վարկի տոկոսագումարը հաշվարկվում է անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, որը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը Ձեզ համար տոկոսագումարները և վարկի տրամադրման ու սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ 
հասցեում:

Բանկի հետ հաղորդակցման եղանակ

 Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկից և ապահովում է գաղտնիություն:

Քաղվածքների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

 • Քաղվածքի տրամադրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությամբ (մեկ անգամ)` 0,
 • Հավելյալ քաղվածքի տրամադրում1 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարբերականությունից բացի.

- մինչև 3 տարի վաղեմության՝ 1,000 ՀՀ դրամ
- 3 տարի և ավելի վաղեմության (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)՝ 3,000 ՀՀ դրամ

 • Տարբեր հաստատություններ ներկայացնելու համար տեղեկանք1

- Մեկ ամսվա ընթացքում բացված հաշիվների դեպքում2՝ 5,000 ՀՀ դրամ
- Ավելի վաղ բացված հաշիվների դեպքում՝ 3,000 ՀՀ դրամ

 • Հաշվի/հաշիվների մնացորդի և/կամ շրջանառության մասին տեղեկանք՝ Բանկի ինտերնետային կայքի միջոցով ներկայացված հայտի հիման վրա՝ 3,000 ՀՀ դրամ
 • Տեղեկանքներ/գրություններ կատարված գործարքների վերաբերյալ

- Մինչև մեկ ամսվա վաղեմություն ունեցող գործարքների համար՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Մեկ ամսից ավելի վաղեմություն ունեցող գործարքների համար՝ 5,000 ՀՀ դրամ

 • Գործարքի կատարման հիմքեր, և այլ փաստաթղթերի պատճեններ (յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

- Մինչև 1 ամիս վաղեմություն ունեցող՝ 1,800 ՀՀ դրամ
- Մինչև 1 տարի վաղեմություն ունեցող՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Մեկ տարուց ավելի վաղեմություն ունեցող՝ 12,000 ՀՀ դրամ

Այլ ծառայությունների սակագներ (ներառյալ ԱԱՀ)

 • Քաղվածքների կամ այլ փաստաթղթերի փոստային առաքում

 Ներհանրապետական և ԱՀ՝ 0
 Միջազգային
- Օրենքով և պայմանագրով սահմանված լինելու դեպքում` առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին
- Այլ դեպքերում` առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին + 1,500 ՀՀ դրամ

 • Քաղվածքների կամ այլ փաստաթղթերի՝ Պատվիրակված առաքման փոստային ծառայության միջոցով առաքում

- Ներհանրապետական և ԱՀ՝ 3,000 ՀՀ դրամ
- Միջազգային` Առաքման ծառայությունը մատուցող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագին + 3,000 ՀՀ դրամ

Վարկի պայմանների վերանայում3` 0.5%, նվազագույնը՝ 12,000 ՀՀ դրամ

1Նույն հաճախորդին տեղեկանքի և քաղվածքի միաժամանակյա տրամադրման և տեղեկանքի դիմաց գանձում նախատեսված լինելու դեպքում գանձումը կատարվում է միայն տեղեկանքի դիմաց:
2Մեկից ավելի գործող հաշիվ ունենալու պարագայում դիտարկվում է ավելի վաղ բացված հաշվի բացման ամսաթիվը՝ անկախ տեղեկանքում ներառվելու փաստից:
3 Սակագնի հաշվարկը կատարվում է` հիմք ընդունելով տրամադրված վարկի գումարը: Նախատեսված սակագները գանձվում են հաճախորդի կողմից վարկի պայմանների վերանայման դիմումը ներկայացնելու պահին:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1

Դրամական միջոցների / պարտատոմսերի գրավադրմամբ ֆինանսավորման տրամադրման հայտ

2

Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե ներկայացվում է նույնականացման քարտ)

Ուշադրություն

Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությամբ պայմանավորված կարող է փոխվել տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը և վարկի մարումների մեծությունը:

Հաշվարկներում հիմք են ընդունվել 01.09.2019թ. Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքները՝ USD - 476.10, EUR - 525.71:

Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ տվյալները կտրամադրվեն վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է Ձեր վարկային պատմությունը: Վատ վարկային պատմություն ունենալը հետագայում կարող է խոչընդոտել վարկի ստացման հարցում: Դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ստանալ Ձեր վարկային պատմության զեկույցը:

Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե Դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները:

Գրավի իրացումից ստացված գումարը Ձեր վարկային պարտավորությունները մարելու համար բավարար չլինելու դեպքում, դրանք կարող են մարվել Ձեր այլ գույքի հաշվին՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Բանկը, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով կարող է սպառողից` «Ճանաչիր քո հաճախորդին» («Know your customer») սկզբունքի հիման վրա պահանջել լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկություններ, ինչպես նաև բանավոր հաղորդակցման ընթացքում լրացուցիչ հարցեր տալ սպառողին:

Օտարերկրյա հաշիվների հարկային համապատասխանության ակտի (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)) հիման վրա ԱՄՆ կառավարության հետ կնքած համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան, Ձեր՝ ԱՄՆ հարկատու հանդիսանալու հանգամանքը պարզելու համար, Բանկը կարող է իրականացնել լրացուցիչ տեղեկատվության հավաքագրում:

Բանկն իրավասու է փոփոխել և լրացնել մատուցվող լրացուցիչ ծառայությունների սակագները՝ պայմանագրով սահմանված կարգով ծանուցելով այդ մասին հաճախորդներին` սեփական ինտերնետային էջում (www.conversebank.am) հաղորդագրություն հրապարակելով, Բանկի տարածքում հայտարարություններ փակցնելու միջոցով, փոստով ծանուցումն առաքելու միջոցով և հաճախորդի կողմից ընտրված Բանկի կողմից առաջարկվող այլ եղանակներով տրամադրելու միջոցով, որը համարվում է Հաճախորդի պատշաճ իրազեկում:

Մինչև 15 մլն ՀՀ դրամին համարժեք գումարի չափով վարկ ստանալու համար դիմելիս Բանկը Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք Վարկի անհատական պայմանները:

 Վարկը տրամադրելու դրական որոշման և մերժման գործոնները

Բանկը հակված է տրամադրել վարկը, եթե՝

 • Հայտատուն համապատասխանում է տվյալ վարկի տրամադրման պայմաններին և սահմանափակող դրույթներին,
 • Հայտատուն Բանկի պահանջով իր վարկային պարտավորությունն ապահովում է գրավով:

Հայտատուի՝ վերոնշյալ պայմաններից ցանկացածին, ինչպես նաև Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ պահանջներին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել վարկի տրամադրման մերժմանը:

Վարկի տրամադրման որոշման մասին տեղեկացնելու և վարկը տրամադրելու ժամկետները

Որոշման կայացումը տևում է առավելագույնը 1 բանկային օր, Հաճախորդը տեղեկացվում է մեկօրյա ժամկետում, Վարկը տրամադրվում է 4 բանկային օրվա ընթացքում:

Վարկի ձևակերպման վայրը և տրամադրման եղանակը

Վարկը տրամադրվում է Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակում և մասնաճյուղերում ԱրՔա Կլասիկ քարտի միջոցով, որը հետագայում այլ նպատակների համար չի կարող օգտագործվել: Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոնները ներկայացված են կայքում:

Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն

"Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն"` www.fininfo.am, ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է":

Վեճերի և տարաձայնությունների լուծման կարգ

Հաճախորդի և Բանկի միջև ծագած ցանկացած վեճ և տարաձայնություն նախ և առաջ լուծվում է երկուստեք` փոխադարձ բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնության չգալու դեպքում` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով (ֆիզիկական անձանց դեպքում):

Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ

Տեղեկացնում ենք, որ "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն՝ "Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 (հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը:

Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող., 15"Էլիտ Պլազա" բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ
Էլ. փոստ՝ info@fsm.am
Հեռախոս` (+37460) 70-11-11
Ֆաքս` (+37410) 58-24-21

Կապ Բանկի հետ

Մանրամասների և հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք՝

 • այցելել Բանկի https://www.conversebank.am ինտերնետային կայք
 • այցելել Բանկի Գլխավոր գրասենյակի Հաճախորդների սպասարկման գրասենյակ կամ ցանկացած մասնաճյուղ
 • զանգահարել +374 10 511211 հեռախոսահամարով
 • Viber ՝ +374 95 511211
 • Skype ՝ conversebank-callcenter

Տեղեկատվական ամփոփագիր

                                                                                                                                           Թարմացվել է 01.09.2019թ.12:54

Ֆինանսներ բոլորի համար