Թեժ գիծ +37410 511 211

Հաշվի գրավով ապահովված վարկ

Դրամական միջոցների, պետական և Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի գրավադրմամբ վարկեր

Դրամական միջոցների և առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների գրավադրմամբ միանգամյա վարկեր են համարվում այն վարկերը, որոնք ապահովված են հաշիվներում առկա դրամական միջոցներով (բացառությամբ "Կուտակային կենսաթոշակային ավանդ" ավանդատեսակի, պետական աջակցության, սոցիալական փաթեթների, Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ հատուկ և ցպահանջ հաշիվների) և պարտատոմսերի գրավով:

Վարկի տրամադրման պայմանները.

Ֆինանսավորման տրամադրման եղանակ Սպառողական վարկ Հաշվարկային քարտ  Վարկային քարտ Իրավաբանական անձանց և ԱՁ-ներին տրամադրվող վարկային գործիքներ 
Ֆինանսավորման արժույթ  ՀՀ դրամ  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո  ԱՄՆ դոլար, Եվրո  ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Կանխիկացում  -  0.3%  Համաձայն Բանկի հաշվարկային քարտերի համար սահմանված կանխիկացման դրույքների Համաձայն սակագների 
Գրավ  Ավանդային, ընթացիկ, խնայողական, ինչպես նաև առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներին առկա միջոցներ, պետական կամ Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տոկոսադրույք*

Ֆինանսավորման արժույթ

 
Գրավի արժույթ

 ՀՀ դրամ  ԱՄՆ դոլար  Եվրո

 

 

 

 

 

ՀՀ դրամ

 Գրավը դրամական միջոց լինելու դեպքում հաշվին /բացառությամբ՝ առարկայազուրկ մետաղական/ առկա միջոցների նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք + 3%,իսկ Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի դեպքում՝ արժեկտրոնային տոկոսադրույք + 3%

 Տվյալ պահին գործող ԱՄՆ դոլարի ԿԲՀՏ + 3%  Տվյալ պահին գործող եվրոյի ԿԲՀՏ + 3%

 

 

 

 

 

ԱՄՆ դոլար

 Տվյալ պահին գործող ՀՀ դրամի ԿԲՀՏ + 3%  Գրավը դրամական միջոց լինելու դեպքում hաշվին /բացառությամբ՝ առարկայազուրկ մետաղական/ առկա միջոցների նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք + 3%, իսկ Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի դեպքում՝ արժեկտրոնային տոկոսադրույք + 3%  Տվյալ պահին գործող եվրոյի ԿԲՀՏ + 3%

 

 

 

 

 

Եվրո

 Տվյալ պահին գործող ՀՀ դրամի ԿԲՀՏ + 4%  Տվյալ պահին գործող ԱՄՆ դոլարի ԿԲՀՏ + 4%  Գրավը դրամական միջոց լինելու դեպքում hաշվին /բացառությամբ՝ առարկայազուրկ մետաղական/ առկա միջոցների նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույք + 3%, իսկ Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերի դեպքում՝ արժեկտրոնային տոկոսադրույք + 3%
Պետական պարտամոսերի գրավով ապահովված ֆինանսավորումների տոկոսադրույք  14%  9%  8%
Տոկոսների հաշվարկման եղանակ  Ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ օրական կտրվածքով, ֆինանսավորման մնացորդի/օգտագործված գումարների նկատմամբ` հիմք ընդունելով օրացուցային տարին, բաժանարարը՝ 365 օր, իսկ իրավաբանական անձանց ու անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում՝ 360 օր   

 

  

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

  • Ֆինանսավորման և գրավի արժույթները նույնը լինելու դեպքում` մինչև 95%, ընդ որում, պետական պարտատոմսերի գրավադրմամբ ֆինանսավորումների դեպքում գրավադրվող պետական պարտատոմսերի գնահատումն իրականացվում է ԳԴՖՇՎ-ի կողմից
  • Ֆինանսավորման և գրավի արժույթները տարբեր լինելու դեպքում՝ մինչև 80%, ընդ որում, պետական պարտատոմսերի գրավադրմամբ ֆինանսավորումների դեպքում գրավադրվող պետական պարտատոմսերի գնահատումն իրականացվում է ԳԴՖՇՎ-ի կողմից
  • Նախապես վճարված տոկոսներով ավանդային պայմանագրերի, ինչպես նաև գրավն առարկայազուրկ մետաղական հաշվի միջոցներ լինելու դեպքում վարկ/գրավ հարաբերակցության չափը սահմանվում ԳԴՖՇՎ-ի կողմից:

*ԿԲՀՏ (Կոնվերս Բանկի հաշվարկային տոկոսադրույք) կարող է փոփոխվել ամիսը մեկ անգամ, և վերջինիս մեծությամբ պայմանավորված՝ վարկի տոկոսադրույքը նույնպես կարող է փոփոխվել, ընդ որում փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում ԿԲՀՏ-ի հաստատման ամսվան հաջորդող երկրորդ ամսվա 1-ից: Մանրամասներն՝ այստեղ

Տոկոսադրույքը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկը:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կազմում է՝ 8.82% - 21.94%

Ֆինանսավորման ժամկետ 
 Ֆինանսավորման և գրավի արժույթները նույնը լինելու դեպքում առավելագույնը 5 (հինգ) տարի (գրավը ժամկետային ավանդային հաշվին առկա դրամական միջոցները, պետական կամ Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր լինելու դեպքում՝ ոչ ավելի, քան ժամկետային ավանդի կամ պարտատոմսերի մարման ժամկետը, իսկ գրավը խնայողական կամ ընթացիկ հաշվին առկա միջոց լինելու դեպքում` գրավի պայմանագրով սահմանված ժամկետ): 
 Ֆինանսավորման և գրավի արժույթները տարբեր լինելու, ինչպես նաև գրավն առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ լինելու դեպքում  առավելագույնը 1 (մեկ) տարի (գրավը ժամկետային ավանդային հաշվին առկա դրամական միջոցները պետական կամ Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր լինելու դեպքում՝ ոչ ավելի, քան ժամկետային ավանդի կամ պարտատոմսերի վերջնաժամկետը, իսկ գրավը խնայողական, ընթացիկ կամ առարկայազուրկ մետաղական հաշվին առկա միջոց լինելու դեպքում` գրավի պայմանագրով սահմանված ժամկետ):
 Մարման կարգ
 Ֆինանսավորումը մինչև երկու տարի ժամկետով տրամադրելու դեպքում  Ֆինանսավորման գումարի մարումը պայմանագրի գործողության ընթացքում՝ առանձին մասերով կամ միանվագ, իսկ տոկոսագումարներն՝ ամսական մարումներով կամ պայմանագրի գործողության ժամկետի վերջում
 Ֆինանսավորումը երկու տարուց ավելի ժամկետով տրամադրելու դեպքում  Ֆինանսավորման գումարի մարումը պայմանագրի գործողության ընթացքում՝ առանձին մասերով կամ միանվագ, իսկ տոկոսագումարներն՝ ամսական մարումներով

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների կետանց թույլ տալու դեպքում վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար ժամկետանց գումարի 0.13% չափով:

  

 

 

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

  • Դրամական միջոցների/Պարտատոմսերի գրավադրմամբ ֆինանսավորման հայտ
  • Ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտը, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը)
  • Իրավաբանական անձանց դեպքում՝ իրավաբանական անձի կանոնադրությունը, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից կատարվող առցանց հարցումը, իրավասու մարմնի որոշումը ֆինանսավորում ստանալու և դրամական միջոցները/պարտատոմսերը գրավադնելու (եթե գրավադրվում են ֆինանսավորման դիմում ներկայացրած իրավաբանական անձի դրամական միջոցները /պարտատոմսերը/) վերաբերյալ
  • Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում՝ ֆիզիկական անձնանց կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը, ինչպես նաև պետական ռեգիստրից կատարվող առցանց հարցումը
  • Անհրաժեշտության դեպքում Բանկի կողմից կարող են պահանջվել հավելյալ տեղեկություններ և/կամ փաստաթղթեր

Ընդհանրական  թերթիկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ուշադրություն՝

Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք համապատասխանում են "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո և նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ վարկի պայմանների և Ձեր կողմից տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա:

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

Ֆինանսներ բոլորի համար