Թեժ գիծ +37410 511 211

Նեցուկ

ՆԵՑՈՒԿ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց բազմապիսի անձնական կարիքների համար.

Վարկի արժույթը և գումարը Վարկի նվազագույն գումարը կազմում է 100,000 ՀՀ դրամ, իսկ առավելագույնը՝ 30 մլն ՀՀ դրամ
Ժամկետը Առավելագույնը 84 ամիս
Տոկոսադրույքը

18%՝ մինչև 60 ամիս,

20%՝ 61-84 ամիս

Վարկի տրամադրման վճար Գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը՝
Վարկի գումարի 0.5 տոկոսի չափով, նվազագույնը 25,000 ՀՀդրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 5,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս  
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար Ամսական 2,000 ՀՀ դրամ

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 • Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել Վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտների 60%-ը /PTI/ /սահմանափակումը վերաբերում է այն վարկերին, որոնց մասով եկամուտներ են դիտարկվելու/,
 • 25 մլն ՀՀ դրամ և ավելի վարկի դեպքում վարկի տրամադրման պահին առկա բոլոր վարկերի, այդ թվում նաև ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների վարկերի գծով մայր գումարների և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտների հանրագումարի 70%-ը /OTI/,
 • վարկի դիմելու պահին վարկառուի տարիքի և վարկի ժամկետի գումարը չի կարող գերազանցել 60-ը, իսկ տարիքը վարկի տրամադրման պահին՝ 23-55 տարեկան,
 • 1 երաշխավորի/համավարկառուի առկայություն,
 • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում հաճախորդը պետք է չունենա դասակարգված վարկային պարտավորություն/ներ/ և բոլոր վարկերի գծով 20 օր և ավելի ուշացումներ,
 • Վարկառուի հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անդամները վերջին մեկ տարվա ընթացքում չպետք է ունենան ոչ ստանդարտ, կասկածելի և անհուսալի դասակարգված պարտավորություններ:

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ 

Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`

 • "Անուիտետային"
 • "Զսպանակաձև"

 Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար.

 • ժամկետանց վարկի 0.15 տոկոսի չափով,
 • ժամկետանց տոկոսագումարի 0.4 տոկոսի չափով,
 • Վարկի և/կամ տոկոսների վճարումների ուշացման 5-րդ աշխատանքային օրը կիրառվում է միանվագ տուգանք 15,000 ՀՀ դրամի չափով:

Ապահովում 

Անշարժ գույք: Վարկ/գրավ հարաբերակցությունը կազմում է գույքի՝ անկախ գնահատողի կողմից գնահատված իրացվելի արժեքի 60%-ը, եթե գույքը գտնվում է Երևան քաղաքում, Երևան քաղաքից դուրս գտնվելու դեպքում ոչ ավելի, քան գույքի՝ անկախ գնահատողի կողմից գնահատված իրացվելի արժեքի 50%-ը:

Սույն մասով սահմանված վարկ/գրավ հարաբերակցության մինչև 10 տոկոսային կետով ավելացման դեպքում ֆինանսավորման տոկոսադրույքը ևս ավելանում է 1 տոկոսային կետով:
 

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը*

1. Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ,
2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտը, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը),
3. Բնակության վայրի մասին տեղեկանք` նշելով համատեղ ապրող ընտանիքի անդամներին,
4. Տեղեկանք աշխատավայրից, որի տրամադրման ժամկետը Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը/: Վարկառուից կարող է պահանջվել նաև վերջինիս գործատուի կողմից Վարկառուի համար ներկայացվող, վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը.
4.1. Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում /օր.`ներդրումային գործունեություն, գույքը վարձակալության տալ, ներդրումներ ավանդներում և այլն/ պետք է ներկայացվի տեղեկանք այդ գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ,
4.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`

 • տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձանց համար;
 • ֆինանսական վերլուծություն՝ անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց համար:

4.2.1. Անհրաժեշտության դեպքում վարկառուի Ա/Ձ հանդիսանալու դեպքում՝ լիցենզավորում կամ որոշակի գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն պահանջող գործունեությամբ զբաղվելու պարագայում՝ համապատասխան լիցենզիան և/կամ թույլտվությունը, եթե վերջինս հանդիսանում է վարկառուի եկամտի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոն:
5. Գրավադրվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը և ձեռքբերման հիմքը /առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգության վկայագիր և այլն/, որը պետք է ներկայացվի մինչ համապատասխան վարկի տրամադրումը. բացառիկ դեպքերում Բանկի կողմից կարող է պահանջվել նախքան վարկային հայտի հաստատումը
6. Գրավի նախնական գնահատման եզրակացություն/ակտ,
7. Վարկառուի և գրավատուների (եթե տարբեր են) ամուսնության վկայական/ներ/ը (առկայության դեպքում),
8. Վարկառուի՝ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու դեպքում տեղեկանք ՊԵԿ-ից՝ պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ:
9. Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

* Երևան քաղաքում անշարժ գույքի գրավով մինչև 15,000,000 ՀՀ դրամ, Երևան քաղաքից դուրս՝ մինչև 8,000,000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում եկամուտների վերաբերյալ տեղեկանք և/կամ աշխատանքի վայրից տեղեկանք (բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի 4., 4.1., 4.2. կետեր) չի պահանջվում, ուստի եկամտային ցուցանիշները չեն հաշվարկվում:

Այլ

Եթե Վարկը չի հանդիսանում սպառողական կրեդիտավորում, ապա այն դեպքում, երբ Վարկն ամբողջությամբ մարվում է Վարկի գործողության առաջին 3 օրացուցային տարիների ընթացքում, Վարկառուն Բանկի հայեցողությամբ վերջինիս վճարում է Վարկը վաղաժամկետ մարելու տուգանք Վարկի սկզբնական գումարի 3% (երեք տոկոսի)-ի չափով, եթե Կողմերի համաձայնությամբ Վարկի վաղաժամկետ մարման տուժանքի այլ չափ սահմանված չէ:

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

Ընդհանրական թերթիկ

Ուշադրություն՝
Բոլոր այն վարկերի համար, որոնք համապատասխանում են "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, վարկային հայտի վերաբերյալ դրական որոշում կայացնելուց հետո և նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը, Բանկը Ձեզ տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ վարկի պայմանների և Ձեր կողմից տրամադրած փաստաթղթերի հիման վրա:


Ֆինանսներ բոլորի համար