Թեժ գիծ +37410 511 211

Իրավական ակտեր

Բանկային գործունեությունը կարգավորող հիմնական օրենքների
և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկ

 1. "Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք"
 2. "Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին" ՀՀ օրենք
 3. "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենք
 4. "Բանկային գաղտնիքի մասին" ՀՀ օրենք
 5. "Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին" ՀՀ օրենք
 6. "Բանկային ավանդների ներգրավման մասին" ՀՀ օրենք
 7. "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ՀՀ օրենք
 8. "Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին" ՀՀ օրենք
 9. "Արժեթղթերի շուկայի մասին" ՀՀ օրենք
 10. "Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին" ՀՀ օրենք
 11. "Բաժնետիրական ընկերությունների մասին" ՀՀ օրենք
 12. "Սպառողական կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենք
 13. "Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենք
 14. "Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին'' ՀՀ օրենք
 15. "Եկամտային հարկի մասին" ՀՀ օրենք
 16. "Հաշվապահական հաշվառման մասին" ՀՀ օրենք
 17. "Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկութան մասին" ՀՀ օրենք
 18. "Բնակարանային հիպոտեկային կրեդիտավորման մասին" ՀՀ օրենք (ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ՝ 22.05.2018թ.)
 19. "Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին" ՀՀ օրենք
 20. Կանոնակարգ 1 "Բանկային գործունեության ոլորտում լինցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգերը"
 21. Կանոնակարգ 2 "Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները"
 22. Կանոնակարգ 3 "Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը"
 23. Կանոնակարգ 4 "Բանկերի ներքին հuկողության իրականացման նվազագույն պայմանները"
 24. "Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման նվազագույն պահանջների սահմանման վերաբերյալ" կարգը
 25. Կանոնակարգ 4/03 "Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները"
 26. Կանոնակարգ 4/04 "Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ"
 27. "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ" կանոնակարգ
 28. Կանոնակարգ 8/01 "Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ"
 29. Կանոնակարգ 8/02 "Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը"
 30. "Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը" Կանոնակարգ 8-03
 31. Կանոնակարգ 8/04 "Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ"
 32. Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները Կանոնակարգ 8-05
 33. Կանոնակարգ 8/06 "Բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների կողմից երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոնների կիրարկման եղանակների և ընթացակարգերի պահանջները"
 34. Կանոնակարգ 9 "Հայաստանի Հանրապետության դրամանիշերի վճարունակության, հնամաշության հատկանիշները: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները"
 35. "ՀՀ տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման" կարգ
 36. "Վարկային տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության" կարգ

Օգտակար հղումներ` www.arlis.am

Գաղտնիության քաղաքականություն

Converse Business հավելվածի անվտանգության կանոններ

Converse C-POS հավելվածի անվտանգության կանոններ

Converse C-PAY հավելվածի անվտանգության կանոններ

Հաճախորդի համաձայնության անվտանգության կանոններ

               

Բանկը պատասխանատվություն չի կրում ներկայացված ընկերությունների կայքի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: