Թեժ գիծ +37410 511 211

Բաժնետերեր և ներդրողներ

Միջնաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերի առաջին թողարկում

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (30.06.14)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (27.06.13)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (20.06.12)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (30.06.11)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (10.06.10)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (10.06.09)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (05.06.08)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (29.06.07)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (17.04.06)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (24.05.05)

"Կոնվերս բանկ" փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի արձանագրություն (25.05.04)

"Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ շահութաբաժնային քաղաքականություն:

Բանկն իրավունք ունի որոշում ընդունել (հայտարարել) իր բաժնետերերին եռամսյակային կամ տարեկան շահութաբաժինների վճարման մասին:

1. Միջանկյալ շահութաբաժինների վճարման կարգը

1.1. Բանկում միջանկյալ շահութաբաժիններ կարող են վճարվել եռամսյակային պարբերությամբ, որոնց վճարման և շահութաբաժինների չափի որոշումն ընդունում է Խորհուրդը:

1.2. Որպես միջանկյալ շահութաբաժինների չափի որոշման կողմնորոշիչ հիմք կարող է ընդունվել տրամադրված վարկերի և ներգրավված ավանդների տվյալ եռամսյակի միջին տոկոսադրույքների տարբերությունը:

2. Տարեկան շահութաբաժինների վճարման կարգը
Տարեկան շահութաբաժինների վճարման և շահութաբաժինների չափի վերաբերյալ առաջարկությունները Բանկի բաժնետերերի ժողով է ներկայացնում Խորհուրդը:

3. Բաժնետերերի շահութաբաժինների վճարման սահմանափակումները
Բանկի բաժնետերերին շահութաբաժիններ (թե միջանկյալ և թե տարեկան) բաշխելն արգելվում է, եթե`

ա) լրիվ չի վճարվել բանկի կանոնադրական կապիտալը;

բ) շահութաբաժիններ բաշխելու պահին բանկի կրած կորուստները /վնասները/ հավասար են կամ գերազանցում են բանկում առկա չբաշխված զուտ շահույթի գումարը;

գ) Բանկի զուտ ակտիվների արժեքը պակաս է բանկի կանոնադրական կապիտալից կամ կպակասի շահութաբաժինների վճարման հետևանքով;

դ) շահութաբաժին վճարելու դեպքում խախտվի ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված տնտեսական գործունեության թեկուզ մեկ նորմատիվ;

ե) միջանկյալ շահութաբաժինների չափը չի կարող գերազանցել նախորդ ֆինանսական տարվա արդյունքներով բաշխված շահութաբաժնի 50 %-ը, իսկ տարեկան շահութաբաժինների չափը չի կարող պակաս լինել արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից;

զ) մեկ բաժնետիրոջը միջանկյալ եռամսյակային շահութաբաժիններ կարող են վճարվել յուրաքանչյուր եռամսյակի համար տվյալ բաժնետիրոջ կողմից ձեռքբերված սովորական բաժնետոմսերի մինչև 10%-ի չափով;

է) Բանկի բոլոր սովորական բաժնետոմսեր տիրապետող բաժնետերերին յուրաքանչյուր եռամսյակի համար վճարվելիք շահութաբաժինների գումարը չի կարող գերազանցել տվյալ եռամսյակում ձևավորված շահույթի 30%-ը;

ը) եթե տարեկան շահութաբաժինների չափը սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափին հավասար, ապա տարեկան շահութաբաժիններ չեն վճարվում;

թ) եթե տարեկան շահութաբաժինների չափը սահմանվում է արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների չափից ավելի, ապա տարեկան շահութաբաժինները վճարվում են սահմանված տարեկան շահութաբաժնի և տվյալ տարում արդեն վճարված միջանկյալ շահութաբաժինների գումարի տարբերության չափով:

Խորհրդի անդամների, Գործադիր տնօրենի և Գլխավոր հաշվապահի` նախորդ տարվա ընթացքում Բանկից ստացված ամբողջ վարձատրության չափը

Բանկի խորհրդին, գործադիր մարմնի անդամներին, գլխավոր հաշվապահին, նշանակալից մասնակիցներին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց տրամադրված վարկերի և այլ փոխառությունների ընդհանուր ծավալն առ 01/04/11 վերջին մեկ տարվա ընթացքում կազմել է 364.420 հազ. դրամ, որոնց միջին կշռված տոկոսադրույքը 11.65% է, որից`

- Բանկի Խորհրդին, Գործադիր մարմնի անդամներին, Գլխավոր հաշվապահին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց վերջին մեկ տարվա ընթացքում տրամադրված վարկեր և այլ փոխառություններ՝ առ 01/04/11:

- Նշանակալից մասնակիցներին և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց վերջին մեկ տարվա ընթացքում տրամադրված վարկեր և այլ փոխառություններ՝ առ 01/04/11:

 

"Կոնվերս բանկ" ՓԲԸ յուրաքանչյուր բաժնետեր՝ համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի, իրավունք ունի ստանալ Բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:

Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի ստանալ "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել` http://www.conversebank.am/am/statements հասցեում:

Վերոհիշյալ տեղեկությունները Բանկը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ` մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք բանկային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել առձեռն` բանկի Գլխամասային գրասենյակում, ցանկացած մասնաճյուղում կամ ներկայացուցչությունում, ինչպես նաև էլեկտրոնային հասցեով` [email protected], կամ փոստով` ՀՀ 0010, ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 26/1 հասցեով: