Թեժ գիծ +37410 511 211

Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների ձեռքբերման վարկ

Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների ձեռքբերման վարկ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացիներին` Բանկից ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ ձեռք բերելու նպատակով.

Վարկավորման պայմաններն են՝ 

Վարկի արժույթ Վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով  
Վարկի գումար
  • Նվազագույնը` 100,000 ՀՀ դրամ
  • Առավելագույնը` 8,000,000.00 ՀՀ դրամ  
Ժամկետ 12-36 ամիս  
Վարկ/գրավ հարաբերություն 90%  
Անվանական տոկոսադրույք 18.5%  
Փաստացի տոկոսադրույք 21.38 - 23.86%
Մարման կարգը Անուիտետային (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները  
Վարկի տրամադրման վճար Վարկի գումարի 1.5%

Գանձվում է Հաճախորդի հաշվից միանվագ` վարկը տրամադրելու պահին  

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
Ապահովում Ձեռքբերվող ոսկու ստանդարտացված ձուլակտոր  
Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը
  • Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորի վարկի ստացման դիմում-հայտ
  • Անձնագրի և Հանրային ծառայությունների համարանիշի բնօրինակները և պատճեները,կամ տեղեկանք ՀԾՀ չստանալուվերաբերյալ

Վարկ ստանալու համար դիմելիս Կոնվերս Բանկը Ձեզ կտրամադրի սպառողական վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկ, որում կներկայացվեն Ձեզ տրամադրվելիք Վարկի անհատական պայմանները:

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

Ընդհանրական թերթիկ

Տեղեկատվական ամփոփոգիր

Ֆինանսներ բոլորի համար