Թեժ գիծ +37410 511 211

Visa վիրտուալ հաշիվ

Visa վիրտուալ հաշիվ

Visa վիրտուալ հաշիվը դեբետային վճարային քարտ է, նախատեսված ինտերնետում վճարումներ և գնումներ կատարելու համար:

 N Ծառայության տեսակը Ռեզիդենտ հաճախորդների համար Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար
1 Վիզա Վիրտուալ հաշվի սպասարկում 1 000 ՀՀ դրամ  3 000 ՀՀ դրամ 
2 Վիզա Վիրտուալ հաշվի գործողության ժամկետ 3 տարի/2 տարի անանուն քարտերի դեպքում
3 Անկանխիկ գործարքներից միջնորդավճարներ* 0

 

4

 

 

Անկանխիկ գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ

 • 100 000 ՀՀ դրամ
 • 250 ԱՄՆ դոլար
 • 200 ԵՎՐՈ
 • 5 000 ՌԴ ռուբլի
 • 100 000 ՀՀ դրամ
 • 250 ԱՄՆ դոլար
 • 200 ԵՎՐՈ
 • 5 000 ՌԴ ռուբլի
5 Անկանխիկ գործարքների օրական առավելագույն քանակ 30
6 Հավելյալ** հաշվի տրամադրում 500 ՀՀ դրամ
7 Քարտից քարտ1, քարտային հաշվից այլ հաշիվ փոխանցումներ, քարտային հաշվից կանխիկացում 3%
8 Վիրտուալ հաշվի վերաբերյալ ամսական քաղվածքի տրամադրում 0
9

Վիրտուալ հաշվի վերաբերյալ լրացուցիչ քաղվածքի տրամադրում (Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն)

1 000 ՀՀ դրամ

2018թ. հունիսի 28-ից կգործի հետևյալ սակագինը՝

 • Մինչև 3 տարի վաղեմության դեպքում՝ 1,000 ՀՀ դրամ,
 • 3 տարի և ավելի վաղեմության (Բանկում պահպանված լինելու դեպքում)՝ 3,000 ՀՀ դրամ
10 Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում գերազանցող գումարի նկատմամբ կիրառվող տույժ Գերազանցող գումարի 0.13%-ի չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար
11 Հետգանձման անհիմն հայտի ներկայացում*** 5 000 ՀՀ դրամ
12

Քարտին կատարված մուտքերի և ելքերի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում, USSD ծառայության հարցման հիման վրա SMS հաղորդագրության ուղարկում: Գումարների մեջ ներառված է ԱԱՀ-ն

 • 20 ՀՀ դրամ ՀՀ բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին,
 • 40 ՀՀ դրամ արտերկրյա բջջային օպերատորների հեռախոսահամարներին
13 Վիրտուալ հաշվի բլոկավորում, ապաբլոկավորում 0
14  Արժույթը ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլի
15  Ժամկետը 36 ամիս/24 ամիս (անանուն քարտերի դեպքում)

1 Նշված սակագինը կգանձվի ցանկացած քարտից քարտ փոխանցման դեպքում: ԱՐՔԱ համակարգի անդամ չհանդիսացող բանկերի քարտերին կատարվող փոխանցումների ժամանակ այս միջնորդավճարից բացի կգանձվի տվյալ գործարքի համար սահմանված միջնորդավճարը: Հնարավոր է նաև սպասարկող բանկի կողմից կիրառվեն լրացուցիչ միջնորդավճարներ:

* Հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով ԱՐՔԱ համակարգից դուրս գործող առևտրի և սպասարկման կետերում կատարված գործարքների դեպքում արտարժույթի փոխանակման ժամանակ գործում է Բանկի կողմից սահմանված 1% միջնորդավճար: Բացառություն են կազմում ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով կատարված գործարքները:
** Նույն հաշվի ներքո բացված լրացուցիչ Վիզա վիրտուալ հաշիվ:
*** Անհիմն է համարվում հաճախորդի կողմից Բանկին ներկայացված հայտը, որի մեջ նշված տեղեկություն/ներ/ը իրականությանը չի/են/ համապատասխանում:

Նախատեսված վճարները գանձվում են ՀՀ դրամով հաշիվներից, իսկ դրանց բացակայության դեպքում գանձումները կատարվում են այլ արժույթով հաշիվներից` գանձման օրվա դրությամբ Բանկի համապատասխան արժույթի համար նախատեսված առքի փոխարժեքով առքի անկանխիկ փոխարժեքով: 

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 •  գործարքները հաստատվում են, եթե կատարվել են համացանցում, կամ հեռախոսի/էլ փոստի միջոցով ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով

Պատրաստման և տրամադրման ենթակա լինելու ժամկետը

 • Երևան քաղաքում գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում առավելագույնը 5 աշխատանքային օր,
 • Երևան քաղաքից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում՝ առավելագույնը 10 աշխատանքային օր

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

 Ֆիզիկական անձանց դեպքում

 •  Դիմում-Հայտ
 •  անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
 •  հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք

 Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում

 •  Դիմում-Հայտ
 •  անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
 •  Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր

 Իրավաբանական անձանց դեպքում

 •  Դիմում-Հայտ
 •  իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի /եթե վերջինիս լիազորությունները իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ որևէ կերպ սահմանափակված չեն/ կամ այլ անձի /ով ունի իրավաբանական անձի անունից գործելու լիազորագիր/ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն
 •  Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր

 Այլ փաստաթղթեր` ըստ անհրաժեշտության

Տուգանքներ

Բացառիկ դեպքերում և կախված Քարտի օգտագործման վայրից և գործարքի բնույթից քարտի վճարային սահմանաչափը կարող է գերազանցվել մեկ կամ մի քանի գործարքների արդյունքում, որի դեպքում հաշվարկվում է տուգանք` Բանկի Սակագներ և դրույքներով սահմանված չափով:

Մատուցվող ծառայությունները

 • համացանցում գործարքներ կատարել,
 • հեռախոսի/էլ փոստի միջոցով ապրանքների/ծառայությունների դիմաց վճարումներ իրականացնել: Գործարքները հաստատվում են, եթե կատարվել են համացանցում, կամ հեռախոսի/էլ փոստի միջոցով ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով

Առավելությունները

 • Այն VISA քարտ է, որով հնարավոր է վճարումներ կատարել VISA համակարգը սպասարկող ցանկացած ինտերնետային կայքում
 • Սպասարկման վճարը չափազանց ցածր է: Օրինակ, VISA Classic դեբետային քարտի 1 տարվա սպասարկման վճարը 5 000 ՀՀ դրամ է, իսկ VISA Virtual ѳßíինը՝ 1 000 ՀՀ դրամ 3 տարվա համար
 • Այն դեբետային քարտ է, ինչը նշանակում է, որ Դուք ծախսում եք Ձեր գումարները և պարտքի կամ վարկային գծի տակ անզգուշորեն մտնելու վտանգ չկա
 • Այն ապահով է, քանի որ չունի ֆիզիկական (շոշափելի) տարբերակ, հետևաբար չկա քարտը կորցնելու վտանգ, իսկ քարտի համարն ու cvv2 ծածկագիրը հայտնի են միայն Ձեզ
 • Վիրտուալ /ինտերնետ/ միջավայրում միջազգային չափանիշներին համահունչ անվտանգության 3D Secure արդի համակարգի ապահովում  

Բանկային փոխանցումներ

 • Ինչպես և բանկային մյուս քարտերը, VISA վիրտուալ հաշիվը ևս հնարավոր է կառավարել Առցանց բանկ համակարգի միջոցով. այլ հաշիվներից գումարներ փոխանցել VISA Virtual հաշվին, VISA Virtual հաշվից գումարներ փոխանցել այլ հաշիվների, դիտել հաշվի շարժերն ու մնացորդները:
 • VISA վիրտուալ հաշվով հնարավոր է գործարքներ իրականացնել՝ գրանցելով այն որպես վիրտուալ քարտ arca.am-ում

Կոնվերս Միավորներ VISA վիրտուալի գործարքներից

Կոնվերս Միավորներ VISA վիրտուալ հաշվով կատարված վճարումներից կուտակվում են ՝ Կոնվերս Միավորների կուտակման պայմաններով` մանրամասները benefits.conversebank.am կայքում:

Ինչպե՞ս պատվիրել

 • Քարտը կարող եք պատվիրել առցանց այստեղ և պետք է միայն մեկ անգամ այցելեք Բանկ՝ ներկայացնելով անձնագիր և ՀԾՀ (սոցքարտ):

Պատրաստման և տրամադրման ենթակա լինելու ժամկետը

 • Երևան քաղաքում գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում առավելագույնը 5 աշխատանքային օր,
 • Երևան քաղաքից դուրս գտնվող մասնաճյուղերի դեպքում՝ առավելագույնը 10 աշխատանքային օր

Պատվիրեք քարտն առցանց այստեղ

Քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններ

Visa վիրտուալ հաշվի/քարտի օգտագործման կանոններ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար