Թեժ գիծ +37410 511 211

Հայտարարություններ

"Կոնվերս Բանկ" ՓԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողով

 

̲Üàôò²¶Æð

гٳӳÛÝ` 10.06.2022é "ÎáÝí»ñë ´³ÝÏ" ö´À ÊáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ý (N 29 ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝ)« 2022é-Ç հունիսի 28-ÇÝ "ÎáÝí»ñë ´³ÝÏ" ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ïÝí»Éáõ í³ÛñáõÙ` ÐЫ ù© ºñ¨³Ý« ì©ê³ñ·ëÛ³Ý ÷áÕáó 26/1 ѳëó»áõÙ ï»ÕÇ Ïáõݻݳ "ÎáÝí»ñë ´³ÝÏ" ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ տարեկան ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÁ:

                                                                                   "ÎàÜìºðê ´²ÜÎ" ö´À

Հայտարարված է` 10.06.2022← Վերադառնալ ցուցակին