Թեժ գիծ +37410 511 211

Բիզնես տարածքի ձեռք բերման վարկ

Անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ "ԿԱՊԻՏԱԼ"

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց` անշարժ գույք ձեռք բերելու նպատակով Գույքի նպատակայնությունը՝ ոչ բնակելի.

Վարկավորման պայմաններն են`

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
Վարկի նվազագույն գումար 2 մլն ՀՀ դրամ / համարժեք արտարժույթ
Ժամկետ

Նվազագույնը՝ 36 ամիս

Առավելագույնը`

  • ՀՀ դրամի դեպքում՝ 120 ամիս,
  • ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի դեպքում՝ 180 ամիս

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Վարկ/գրավ1 Լողացող տոկոսադրույք
USD EUR AMD PTI Այլ պայմաններ

 

  

 

Մինչև 60%

13.75%

(ԿԲԼՏ + 11.25)%

12.75%

(ԿԲԼՏ + 13.05)%

 17.25%

(ԿԲԼՏ + 11)%

 

Ոչ կիրառելի

2 երաշխավոր/համավարկառու` կանխավճարը բանկային հաշվին մուտքագրելու պայմանով

Սույն տոկոսադրույքները գործում են միայն եկամուտների վերլուծություն չկատարելու դեպքում

10.5%

(ԿԲԼՏ + 8)%

8.75%

(ԿԲԼՏ + 9.05)%

13.75

(ԿԲԼՏ + 7.5)%

  

AMD ≤60%
USD ≤50%

 

  

  

1 երաշխավոր/
համավարկառու

60.1-70% 

11%

(ԿԲԼՏ + 8.5)%

9.5%

(ԿԲԼՏ + 9.8)%

14.25%

(ԿԲԼՏ + 8)%

70.1-80% (լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ մինչև 100%)

11.5%

(ԿԲԼՏ + 9)%

10.25%

(ԿԲԼՏ + 10.55)%

14.75%

(ԿԲԼՏ + 8.5)%

AMD ≤50%
USD ≤45% (լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ AMD ≤60%
USD ≤50%)

Արտարժույթով վարկերի համար՝ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 70% չգերազանցելու դեպքում սահմանված տոկոսադրույքները նվազեցվում են 0.5 տոկոսային կետով, եթե բավարարված են ստորև ներկայացված բոլոր պայմանները միաժամանակ.

  1.  PTI ≤40%, և
  2.  վարկի ժամկետը կազմում է առնվազն 120 ամիս, և
  3.  Վարկառուի կողմից կատարվում է գրավադրվող գույքի ապահովագրություն առնվազն վարկի մնացորդի չափով
Վարկի տրամադրման վճար Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը` 25,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է մինչ վարկի տրամադրումը)
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 5,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ՝ վարկային հայտը մուտքագրելիս)
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար Ամսական 2,000 ՀՀ դրամ

*ԿԲԼՏ (Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք)

Լողացող տոկոսադրույքների դեպքում անվանական տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 3 տոկոսային կետ:
Հաշվարկված անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է մինչև մեկ հարյուրերորդական:

** PTI - Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը հարաբերած վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտներին

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

- PTI≤45-60%՝ կախված «վարկ/գրավ» հարաբերակցության մեծությունից
- 25 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար/եվրո և ավելի գումարի վարկի դեպքում` OTI≤55-70%(PTI+10%)
- Վարկ/գրավ մեծությունը 40%-ը գերազանցելու դեպքում եկամուտների վերլուծության կատարումը պարտադիր է
- Վարկի համար դիմելու պահին հայտատուի տարիքի և վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 65-ը
- ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող ՀՀ ռեզիդենտ անձանց վարկը կարող է տրամադրվել միայն ՀՀ քաղաքացի և ռեզիդենտ հանդիսացող անձի/անց/ գրավոր երաշխավորության դեպքում, ովքեր ՀՀ-ում ունեն կայուն եկամտի աղբյուր և/կամ սեփականության իրավունքով գրանցված գույք
- Պահանջվում է առնվազն մեկ երաշխավոր/համավարկառու
- Վարկառուի և իր հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անձանց վարկային պատմության հանդեպ ներկայացվող պահանջները (համաձայն ԱՌՔԱ զեկույցի և Բանկին հասանելի այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության հիման վրա).
ա) Վարկի համար դիմելու պահին հայտատուն չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություններ (ներառյալ երաշխավորությունները), ինչպես նաև «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորություններ
բ) Վարկի համար դիմելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում հայտատուի որևէ վարկի գծով չպետք է առկա լինի «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգում/, ինչպես նաև հայտատուի անունով բոլոր վարկերի գծով հանրագումարային 25 և ավելի օր ուշացումներ (պայմանները չեն տարածվում երաշխավորությունների վրա)
գ) Հայտատուի հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անձինք վարկի համար դիմելու պահին չպետք է ունենան գործող ժամկետանց և/կամ «ստանդարտ»-ից խիստ դասով դասակարգված վարկային պարտավորություններ (ներառյալ երաշխավորությունները)

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`

  • "Անուիտետային"
  • "Զսպանակաձև"

Տույժ

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` Ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Ապահովում

Ձեռքբերվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավ մեծությունը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով գրավի գնահատված լիկվիդացիոնարժեքը (առավելագույն մեծությունը՝ 80%, իսկ լրացուցիչ այլ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ ձեռք բերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման փաստացի գնի 100%), ընդ որում՝ «վարկ/գրավադրվող ամբողջ գույքի (ձեռք բերվող և լրացուցիչ գրավադրվող) լիկվիդացիոն ընդհանուր արժեք» հարաբերակցությունը չպետք է գերազանցի 80%:

Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գույքի ձեռքբերման փաստացի արժեքի 100%-ը /ձեռքբերման փաստացի արժեք է համարվում համապատասխան հայտարարությունում/պայմանագրում առկա գնանշումը, եթե Բանկի հիմնավոր կարծիքով այդ գնանշումը համարվում է ողջամիտ/:
 

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1. Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ,
2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտը, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը),
3. Բնակության վայրի մասին տեղեկանք` նշելով համատեղ ապրող ընտանիքի անդամներին,
4. Տեղեկանք աշխատավայրից, որի տրամադրման ժամկետը Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը/: Վարկառուից կարող է պահանջվել նաև վերջինիս գործատուի կողմից Վարկառուի համար ներկայացվող, վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը.
Տեղեկանք աշխատավայրից չի պահանջվում, եթե Վարկառուն դիմելու պահի դրությամբ վերջին առնվազն 6 ամիսների ընթացքում աշխատավարձը ստացել է Բանկի միջոցով, ընդ որում՝ ""Արմենիա" միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ, "Հայփոստ թրասթ մենեջմենթ" ՓԲԸ, "Տիեռաս դե Արմենիա" ՓԲԸ, "Զվարթնոց հենդլինգ" ՓԲԸ կազմակերպությունների աշխատակիցների դեպքում վերոնշյալ 6 ամսի փոխարեն կիրառվում է 4 ամիս ժամանակահատվածը
4.1. Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում /օր.` ներդրումային գործունեություն, գույքը վարձակալության տալ, ներդրումներ ավանդներում և այլն/ պետք է ներկայացվի տեղեկանք այդ գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ,
4.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`

  •  տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձանց համար;
  • ֆինանսական վերլուծություն՝ անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց համար:

4.2.1. Անհրաժեշտության դեպքում վարկառուի Ա/Ձ հանդիսանալու դեպքում՝ լիցենզավորում կամ որոշակի գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն պահանջող գործունեությամբ զբաղվելու պարագայում՝ համապատասխան լիցենզիան և/կամ թույլտվությունը, եթե վերջինս հանդիսանում է վարկառուի եկամտի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոն:
5. Վարկառուի կամ համավարկառուների սեփականությունը հանդիսացող գույք/եր/ի սեփականության իրավունքի վկայական/ներ/ /առկայության դեպքում/,
6. Գնվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը և ձեռքբերման հիմքը /առք ու վաճառքի պայմանագիր, ժառանգության վկայագիր և այլն/, որը պետք է ներկայացվի մինչ համապատասխան վարկի տրամադրումը. բացառիկ դեպքերում Բանկի կողմից կարող է պահանջվել նախքան վարկային հայտի հաստատումը
7. ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրից միասնական տեղեկանք` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ /վարկի հաստատումից հետո/,
8. Վարկառուի և գրավատուների (եթե տարբեր են) ամուսնության վկայական/ներ/ը (առկայության դեպքում),
9. Գրավի նախնական գնահատման եզրակացություն/ակտ,
10. Վարկառուի՝ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու դեպքում տեղեկանք ՊԵԿ-ից՝ պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ,
11. Ձեռք բերվող գույքի գնի վերաբերյալ հայտարարությունը, իսկ եթե Վարկառուի կողմից վճարվել է որոշակի կանխավճար, ապա դրա վճարումը հավաստող փաստաթղթերը /առկայության դեպքում/,
12. Բանկի պահանջով նաև այլ փաստաթղթեր:

Այլ պարտադիր պայմաններ

  • Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժը, տուժանքը, միջնորդավճարը, հատուցումը կամ կրեդիտառուի համար այլ անբարենպաստ պայմանները համաձայն Բանկի և հաճախորդի միջև կնքվող վարկավորման պայմանագրի:

Վարկերը տրամադրվում են Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար