Թեժ գիծ +37410 511 211

Կառուցապատման վարկ

Կառուցապատման վարկ "Նորույթ" 

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց` ֆիզիկական անձի սեփականություն հանդիսացող բնակելի և/կամ ոչ բնակելի անշարժ գույքի բարեկարգման /վերակառուցման կամ կառուցման համար:

Վարկավորման պայմաններն են. 

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
Վարկի նվազագույն գումար 2 մլն ՀՀ դրամ / համարժեք արտարժույթ
Ժամկետ

Նվազագույնը՝ 36 ամիս

Առավելագույնը`

 • ՀՀ դրամի դեպքում՝ 120 ամիս,
 • ԱՄՆ դոլարի և եվրոյի դեպքում՝ 240 ամիս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

Վարկ/գրավ1 Լողացող տոկոսադրույք
USD EUR AMD PTI Այլ պայմաններ

 

 

 

 

 

Մինչև 60%

 

 

13.75%

(ԿԲԼՏ + 11.25)%

 

 

12.75%

(ԿԲԼՏ + 13.05)%

 

 

17.25%

(ԿԲԼՏ + 11)%

 

 

 

Ոչ կիրառելի

2 երաշխավոր/համավարկառու` կանխավճարը բանկային հաշվին մուտքագրելու պայմանով

Սույն տոկոսադրույքները գործում են միայն եկամուտների վերլուծություն չկատարելու դեպքում

10.5%

(ԿԲԼՏ + 8)%

8.75%

(ԿԲԼՏ + 9.05)%

13.75

(ԿԲԼՏ + 7.5)%

 

 

AMD ≤60%
USD ≤50%

 

 

 

 

1 երաշխավոր/
համավարկառու

60.1-70% 

11%

(ԿԲԼՏ + 8.5)%

9.5%

(ԿԲԼՏ + 9.8)%

14.25%

(ԿԲԼՏ + 8)%

70.1-80% (լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ մինչև 100%)

11.5%

(ԿԲԼՏ + 9)%

10.25%

(ԿԲԼՏ + 10.55)%

14.75%

(ԿԲԼՏ + 8.5)%

AMD ≤50%
USD ≤45% (լրացուցիչ գույքի գրավադրման դեպքում՝ AMD ≤60%
USD ≤50%)

Արտարժույով վարկերի համար՝ վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 70% չգերազանցելու դեպքում սահմանված տոկոսադրույքները նվազեցվում են 0.5 տոկոսային կետով, եթե բավարարված են ստորև ներկայացված բոլոր պայմանները միաժամանակ.

ա) PTI ≤40%, և
բ) վարկի ժամկետը կազմում է առնվազն 120 ամիս, և
գ) Վարկառուի կողմից կատարվում է գրավադրվող գույքի ապահովագրություն առնվազն վարկի մնացորդի չափով

Վարկի տրամադրման վճար Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է մինչ վարկի տրամադրումը)
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 5,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ՝ վարկային հայտը մուտքագրելիս)
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար Ամսական 2,000 ՀՀ դրամ

*ԿԲԼՏ (Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք) 

Լողացող տոկոսադրույքների դեպքում անվանական տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 4 տոկոսային կետ:
Հաշվարկված անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է մինչև մեկ հարյուրերորդական:

** PTI - Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը հարաբերած վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտներին

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 •  PTI≤45-60%՝ կախված "վարկ/գրավ" հարաբերակցության մեծությունից
 •  25 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար/եվրո և ավելի գումարի վարկի դեպքում` OTI≤55-70% (PTI+10%)
 •  Վարկ/գրավ մեծությունը 60%-ը գերազանցելու դեպքում եկամուտների վերլուծության կատարումը պարտադիր է
 •  վարկի համար դիմելու պահին հայտատուի տարիքի և վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 65-ը
 •  Հողատարածքի ձեռքբերման դեպքում նպատակայնությունը պետք է լինի բացառապես բնակելի տարածքի կառուցապատում, ընդ որում՝ շինարարական աշխատանքները պետք է սկսվեն և ավարտվեն առավելագույնը վարկի տրամադրման օրվանից երկու տարվա ընթացքում: Նշված ժամկետում կառուցապատումը չավարտելու և արդյունքի պետական գրանցում չկատարելու դեպքում Բանկի կողմից այն դիտարկվում է որպես վարկի ոչ նպատակային օգտագործում և կատարվում է տոկոսադրույքի վերանայում կամ ներկայացվում է վարկի վաղաժամկետ մարման պահանջ
 •  Պահանջվում է առնվազն մեկ երաշխավոր/համավարկառու
 •  Վարկառուի և իր հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անձանց վարկային պատմության հանդեպ ներկայացվող պահանջները (համաձայն ԱՌՔԱ զեկույցի և Բանկին հասանելի այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության հիման վրա).

ա) Վարկի համար դիմելու պահին հայտատուն չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություններ (ներառյալ երաշխավորությունները), ինչպես նաև "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորություններ
բ) Վարկի համար դիմելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում հայտատուի որևէ վարկի գծով չպետք է առկա լինի "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգում/, ինչպես նաև հայտատուի անունով բոլոր վարկերի գծով հանրագումարային 25 և ավելի օր ուշացումներ (պայմանները չեն տարածվում երաշխավորությունների վրա)
գ) Հայտատուի հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անձինք վարկի համար դիմելու պահին չպետք է ունենան գործող ժամկետանց և/կամ "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգված վարկային պարտավորություններ (ներառյալ երաշխավորությունները)

Մայր գումարի և տոկոսների մարման կարգ

Կատարվում է ամսական կտրվածքով, հետևյալ եղանակներից մեկով`

 •   Անուիտետային (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները
 •   "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հավասար չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական

Վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 12 ամիս տևողությամբ արտոնյալ ժամանակաշրջանով (grace period)՝ Երևանի վարչական տարածքում գտնվող բնակարանների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող վարկերի համար՝

ա) Բանկի չափանիշներին բավարարելու պայմանով և վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 90% չգերազանցելու դեպքում, կամ
բ) վարկ/գրավ հարաբերակցությունը 60% չգերազանցելու դեպքում

Ընդ որում արտոնյալ ժամանակաշրջանով վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշում կայացնելիս վարկունակության ցուցանիշների հաշվարկի համար հիմք չեն ընդունվում արտոնյալ ժամանակաշրջանի ընթացքում ամսական մարման մեծությունները

Տույժ վարկի և/կամ տոկոսի մարման կետանցի դեպքում

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Ապահովում

Ձեռքբերվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավ մեծությունը հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով գրավի գնահատված լիկվիդացիոնարժեքը (առավելագույն մեծությունը՝ 80%, իսկ լրացուցիչ այլ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ ձեռք բերվող անշարժ գույքի լիկվիդացիոն արժեքի 100%), ընդ որում՝ "վարկ/գրավադրվող ամբողջ գույքի (ձեռք բերվող և լրացուցիչ գրավադրվող) լիկվիդացիոն ընդհանուր արժեք" հարաբերակցությունը չպետք է գերազանցի 80%:

Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գույքի ձեռքբերման փաստացի արժեքի 100%-ը /ձեռքբերման փաստացի արժեք է համարվում համապատասխան հայտարարությունում/պայմանագրում առկա գնանշումը, եթե Բանկի հիմնավոր կարծիքով այդ գնանշումը համարվում է ողջամիտ/:

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1. Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ 
2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտ, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը)
3. Բնակության վայրի մասին տեղեկանք` համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամների վերաբերյալ նշումով
4. Տեղեկանք աշխատավայրից, որի տրամադրման ժամկետը Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը: Հայտատուից կարող է պահանջվել նաև գործատուի կողմից հայտատուի համար ներկայացվող՝ վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը
4.1. Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում (օր.` ներդրումային գործունեություն, գույքի հանձնում վարձակալության, ներդրումներ ավանդներում և այլն)` տեղեկանք այդ գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ
4.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`

 •  տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձանց համար
 •  ֆինանսական վերլուծություն՝ անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց համար

4.2.1. Հայտատուի անհատ ձեռնարկատեր հանդիսանալու դեպքում՝ տեղեկանք ՊԵԿ-ից՝ պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ, իսկ լիցենզավորում կամ որոշակի գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն պահանջող գործունեությամբ զբաղվելու պարագայում՝ նաև համապատասխան լիցենզիան և/կամ թույլտվությունը՝ եթե վերջինս հանդիսանում է հայտատուի եկամտի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոն
5. Հայտատուի և/կամ համավարկառուների սեփականությունը հանդիսացող գույքի սեփականության իրավունքի վկայական/ներ/ (առկայության դեպքում)
6. Գնվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը և ձեռքբերման հիմքը (առուծախի պայմանագիր, ժառանգության վկայագիր և այլն), որը պետք է ներկայացվի մինչ համապատասխան վարկի տրամադրումը (բացառիկ դեպքերում Բանկի կողմից կարող է պահանջվել նախքան վարկային հայտի հաստատումը)
7. ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրից միասնական տեղեկանք` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (վարկի հաստատումից հետո)
8. Հայտատուի և գրավատու/ներ/ի (եթե տարբեր են) ամուսնության վկայական/ներ/ը (առկայության դեպքում)
9. Գրավի նախնական գնահատման եզրակացություն/ակտ
10. Գրավատու/ներ/ի ԱՔՌԱ հաշվետվություններ (մինչ վարկի հաստատումը)
11. Ձեռք բերվող գույքի գնի վերաբերյալ հայտարարությունը, իսկ եթե հայտատուի կողմից վճարվել է որոշակի կանխավճար, ապա դրա վճարումը հավաստող փաստաթղթերը
12. Բանկի պահանջով՝ այլ փաստաթղթեր

Այլ պարտադիր պայմաններ

Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժը, տուժանքը, միջնորդավճարը, հատուցումը կամ կրեդիտառուի համար այլ անբարենպաստ պայմանները համաձայն Բանկի և հաճախորդի միջև կնքվող վարկավորման պայմանագրի:

Վարկը տրամադրվում է Գլխամասային գրասենյակում և մասնաճյուղերում

Հերթական մարման հետաձգում

Վարկառու հաճախորդի դիմումի հիման վրա կարող է կատարվել վերջինիս վարկի հերթական մարման հետաձգում: Մարման հետաձգման նպատակն է ֆինանսական հոսքերի ժամանակավոր փոփոխման պայմաններում (արձակուրդ և այլն) ժամանակացույցով սահմանված հաջորդ ամսվա գծով մարման կատարումը հաջորդ ("բաց թողնելու") հնարավորության ընձեռումն է՝ տվյալ ամսվա մարման ենթակա ամբողջ գումարը (մայր գումար և տոկոսագումար) ժամանակացույցի հաջորդող ամիսների նկատմամբ վերաբաշխում կատարելու միջոցով (ամսական վճարի առկայության դեպքում դրա գումարը տեղափոխվում է և գումարվում առաջիկա ամսվան հաջորդող ամսվա գումարին):

Դա իրականացվում է առաջիկա ամսվա համար մարման ենթակա տոկոսագումարի կապիտալացմամբ վարկի մայր գումարին. կապիտալացված տոկոսագումարը հաջորդ ամսվա մայր գումարի հետ միասին վերաբաշխվում է հաջորդ ամսվան հաջորդող՝ ժամանակացույցով սահմանված բոլոր ամիսների վրա:

Հերթական մարման հետաձգման հնարավորությունը կիրառելի է առնվազն 6 ամիս սպասարկված "Նորամուտ", "Նորույթ" և "Մոդեռն" վարկատեսակների հանդեպ, ընդ որում հետաձգման կիրառելիության հանդեպ առկա են հետևյալ սահմանափակումները.

 •  Առաջիկա ամսվա մասով՝ կապիտալացման արդյունքում ձևակերպված ընդհանուր պարտավորության չափը չպետք է գերազանցի վարկի ժամկետի սկզբից մարված մայր գումարի մեծությունը
 •  Հերթական մարման հետաձգումը կիրառելի չէ արտոնյալ ժամանակահատվածի ընթացքում, ինչպես նաև վերանայված ժամանակացույցով վարկերի հանդեպ
 •  Հերթական մարման հետաձգման համար դիմումի ներկայացման պահին դիտարկվող վարկի գծով չպետք է առկա լինեն գումարային 6-ից ավելի օր ուշացում/ներ/, տվյալ վարկի դասը պետք է լինի "ստանդարտ", և տվյալ վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ Բանկի հանդեպ, ինչպես նաև՝ հետաձգման համար դիտարկվող մարման նախորդող վճարման մասով չպետք է թույլ տրված լինի մարման կետանց
 •  60 ամսից պակաս ժամկետով վարկերի դեպքում հերթական մարման հետաձգումը կարող է իրականացվել առավելագույնը 1 անգամ՝ վարկի գործողության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում
 •  60 ամիս և ավելի ժամկետով վարկերի դեպքում հերթական մարման հետաձգումը կարող է իրականացվել առավելագույնը 5 անգամ՝ վարկի գործողության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում՝ բացառությամբ ժամանակացույցով սահմանված վերջին 2 տարվա, ընդ որում այն կարող է իրականացվել ոչ ավելի հաճախ, քան հաշվետու տարվա ընթացքում 1 անգամ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար