Թեժ գիծ +37410 511 211

Վերանորոգման վարկ

Տան վերանորոգման վարկ "Մոդեռն"

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց բնակարան կամ առանձնատուն վերանորոգելու համար:

Վարկավորման պայմաններն են`

Վարկի արժույթ և գումար
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
2 մլն-ից 30 մլն ՀՀ դրամ / համարժեք արտարժույթ
Ժամկետ
24-120 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք Վարկ/գրավ Լողացող տոկոսադրույք
PTI
USD EUR AMD
Մինչև 50%

11%

(ԿԲԼՏ + 8.5)%

9.25%

(ԿԲԼՏ + 9.55)%

15.25%

(ԿԲԼՏ + 9)%

AMD ≤60%
USD ≤50%
50.1-70%

12%

(ԿԲԼՏ + 9.5)%

10.25%

(ԿԲԼՏ + 10.55)%

16.25%

(ԿԲԼՏ + 10)%

AMD ≤50%
USD ≤45%

Արտարժույով վարկերի համար՝ սահմանված տոկոսադրույքները նվազեցվում են 0.5 տոկոսային կետով, եթե բավարարված են ստորև ներկայացված բոլոր պայմանները միաժամանակ.

 •  PTI ≤40%, և
 •  վարկի ժամկետը կազմում է 120 ամիս, և
 •  Վարկառուի կողմից կատարվում է գրավադրվող գույքի ապահովագրություն առնվազն վարկի մնացորդի չափով
Վարկի տրամադրման վճար Վարկի գումարի 0.5%, նվազագույնը՝ 25,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է մինչ վարկի տրամադրումը)
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 5,000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ` վարկային հայտը մուտքագրելիս)
Վարկային հաշվի սպասարկման վճար Ամսական 2,000 ՀՀ դրամ

*ԿԲԼՏ (Կոնվերս Բանկի լողացող տոկոսադրույք) 

Լողացող տոկոսադրույքների դեպքում անվանական տոկոսադրույքի բարձրացման և իջեցման առավելագույն շեմը սահմանվում է +/- 4 տոկոսային կետ:
Հաշվարկված անվանական տոկոսադրույքի մեծությունը կլորացվում է մինչև մեկ հարյուրերորդական:

 ** PTI - Վարկի գծով մայր գումարի և կուտակված տոկոսների ամսական մարումների առավելագույն չափը հարաբերած վարկառուի և վերջինիս հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող այլ անդամների, առկայության դեպքում համավարկառուի ամսական զուտ եկամուտներին

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Սահմանափակումներ

 •  PTI≤45-60%՝ կախված "վարկ/գրավ" հարաբերակցության մեծությունից
 •  վարկի համար դիմելու պահին հայտատուի տարիքի և վարկի ժամկետի գումարը չպետք է գերազանցի 65-ը
 •  վերանորոգվում/բարելավվում է վարկառուի սեփականությունը հանդիսացող բնակարանը/առանձնատունը
 •  Պահանջվում է մեկ երաշխավոր/համավարկառու
 •  Վարկառուի և իր հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անձանց վարկային պատմության հանդեպ ներկայացվող պահանջները (համաձայն ԱՌՔԱ զեկույցի և Բանկին հասանելի այլ աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության հիման վրա).

ա) Վարկի համար դիմելու պահին հայտատուն չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություններ (ներառյալ երաշխավորությունները), ինչպես նաև "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգված գործող երաշխավորություններ
բ) Վարկի համար դիմելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում հայտատուի որևէ վարկի գծով չպետք է առկա լինի "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգում/, ինչպես նաև հայտատուի անունով բոլոր վարկերի գծով հանրագումարային 25 և ավելի օր ուշացումներ (պայմանները չեն տարածվում երաշխավորությունների վրա)
գ) Հայտատուի հետ ընդհանուր տնտեսություն վարող անձինք վարկի համար դիմելու պահին չպետք է ունենան գործող ժամկետանց և/կամ "ստանդարտ"-ից խիստ դասով դասակարգված վարկային պարտավորություններ (ներառյալ երաշխավորությունները)

Մայր գումարի և տոկոսների մարման կարգ

Կատարվում է ամսական կտրվածքով, հետևյալ եղանակներից մեկով`

 •  Անուիտետային
 •  "Զսպանակաձև"

Վարկը կարող է տրամադրվել փուլային եղանակով (առավելագույնը՝ 5 տրանշով), ընդ որում վարկի գումարը 10 մլն ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ գերազանցելու դեպքում փուլային եղանակով տրամադրման պայմանը պարտադիր է

Վարկը կարող է տրամադրվել մինչև 6 ամիս արտոնյալ ժամանակաշրջանով (grace period), որի ընթացքում վարկառուն կարող է ստանալ ամբողջ վարկը կամ դրա մի մասը:

Տույժ վարկի և/կամ տոկոսի մարման կետանցի դեպքում

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար

Ապահովում

Վերանորոգվող անշարժ գույք
Վարկ/գրավ մեծությունը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով գրավի գնահատված իրացվելի արժեքը (առավելագույն մեծությունը՝ 70%)

Բանկ ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

1. Վարկային հայտ-հարցաթերթիկ
2. Անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմնի կողմից տրամադրված տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ (չի պահանջվում, եթե հաճախորդը ներկայացնում է նույնականացման քարտ, որտեղ ամրագրված է հանրային ծառայությունների համարանիշը)
3. Բնակության վայրի մասին տեղեկանք` համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամների վերաբերյալ նշումով
4. Տեղեկանք աշխատավայրից, որի տրամադրման ժամկետը Բանկ ներկայացնելու օրվա դրությամբ չպետք է գերազանցի 20 օրացուցային օրը: Հայտատուից կարող է պահանջվել նաև գործատուի կողմից հայտատուի համար ներկայացվող, վերջինիս հասանելի տարեկան անհատական հաշվետվության պատճենը
4.1. Ոչ ձեռնարկատիրական այլ գործունեության իրականացման դեպքում /օր.` ներդրումային գործունեություն, գույքը հանձնում վարձակալության, ներդրումներ ավանդներում և այլն/՝ տեղեկանք այդ գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ
4.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման դեպքում`

 •   տեղեկանք գործունեությունից ստացված եկամուտների վերաբերյալ՝ իրավաբանական անձանց համար
 •  ֆինանսական վերլուծություն՝ անհատ ձեռնարկատերերի և ֆիզիկական անձանց համար

4.2.1. Անհրաժեշտության դեպքում հայտատուի անհատ ձեռներեց հանդիսանալու դեպքում՝ տեղեկանք ՊԵԿ-ից՝ պետության հանդեպ վերջինիս ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ, իսկ լիցենզավորում կամ որոշակի գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն պահանջող գործունեությամբ զբաղվելու պարագայում՝ նաև համապատասխան լիցենզիան և/կամ թույլտվությունը՝ եթե վերջինս հանդիսանում է հայտատուի եկամտի վրա էական ազդեցություն ունեցող գործոն
5. Վերանորոգվող/բարելավվող գույքի սեփականության իրավունքի վկայականի բնօրինակը և ձեռքբերման հիմքը (առուծախի պայմանագիր, ժառանգության վկայագիր և այլն), որը պետք է ներկայացվի մինչ համապատասխան վարկի տրամադրումը (բացառիկ դեպքերում Բանկային կողմից կարող է պահանջվել նախքան վարկային հայտի հաստատումը)
6. ՀՀ ԿԱ Անշարժ գույքի կադաստրից միասնական տեղեկանք` գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ (վարկի հաստատումից հետո)
7. Հայտատուի և գրավատու/ներ/ի (եթե տարբեր են) ամուսնության վկայական/ներ/ը (առկայության դեպքում)
8. Գրավի նախնական գնահատման եզրակացություն/ակտ
9. Գրավատու/ներ/ի ԱՔՌԱ հաշվետվություններ (մինչ վարկի հաստատումը)
10. Նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվ, իսկ շինարարության թույլտվություն պահանջող աշխատանքների իրականացման դեպքում` համապատասխան շին. թույլտվություն՝ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի նշումով
11. Բանկի պահանջով՝ այլ փաստաթղթեր

Այլ պարտադիր պայմաններ

 •  Վարկառուն պարտավորվում է վերանորոգման/բարելավման աշխատանքներն ավարտել պայմանագրով նախապես սահմանված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան 1 /մեկ/ տարվա ընթացքում, որից հետո վարկի նպատակայնությունը ենթակա է մոնիտորինգի, իսկ մոնիտորինգի արդյունքները ենթակա են փաստաթղթավորման և պահպանման՝ համապատասխան ներքին իրավական ակտերի համաձայն
 •  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժը, տուժանքը, միջնորդավճարը, հատուցումը կամ կրեդիտառուի համար այլ անբարենպաստ պայմանները՝ համաձայն Բանկի և վարկառուի միջև կնքվող վարկավորման պայմանագրի

Հերթական մարման հետաձգում

Վարկառու հաճախորդի դիմումի հիման վրա կարող է կատարվել վերջինիս վարկի հերթական մարման հետաձգում: Մարման հետաձգման նպատակն է ֆինանսական հոսքերի ժամանակավոր փոփոխման պայմաններում (արձակուրդ և այլն) ժամանակացույցով սահմանված հաջորդ ամսվա գծով մարման կատարումը հաջորդ ("բաց թողնելու") հնարավորության ընձեռումն է՝ տվյալ ամսվա մարման ենթակա ամբողջ գումարը (մայր գումար և տոկոսագումար) ժամանակացույցի հաջորդող ամիսների նկատմամբ վերաբաշխում կատարելու միջոցով (ամսական վճարի առկայության դեպքում դրա գումարը տեղափոխվում է և գումարվում առաջիկա ամսվան հաջորդող ամսվա գումարին):

Դա իրականացվում է առաջիկա ամսվա համար մարման ենթակա տոկոսագումարի կապիտալացմամբ վարկի մայր գումարին. կապիտալացված տոկոսագումարը հաջորդ ամսվա մայր գումարի հետ միասին վերաբաշխվում է հաջորդ ամսվան հաջորդող՝ ժամանակացույցով սահմանված բոլոր ամիսների վրա:

Հերթական մարման հետաձգման հնարավորությունը կիրառելի է առնվազն 6 ամիս սպասարկված "Նորամուտ", "Նորույթ" և "Մոդեռն" վարկատեսակների հանդեպ, ընդ որում հետաձգման կիրառելիության հանդեպ առկա են հետևյալ սահմանափակումները.

 •  Առաջիկա ամսվա մասով՝ կապիտալացման արդյունքում ձևակերպված ընդհանուր պարտավորության չափը չպետք է գերազանցի վարկի ժամկետի սկզբից մարված մայր գումարի մեծությունը
 •  Հերթական մարման հետաձգումը կիրառելի չէ արտոնյալ ժամանակահատվածի ընթացքում, ինչպես նաև վերանայված ժամանակացույցով վարկերի հանդեպ
 •  Հերթական մարման հետաձգման համար դիմումի ներկայացման պահին դիտարկվող վարկի գծով չպետք է առկա լինեն գումարային 6-ից ավելի օր ուշացում/ներ/, տվյալ վարկի դասը պետք է լինի "ստանդարտ", և տվյալ վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ Բանկի հանդեպ, ինչպես նաև՝ հետաձգման համար դիտարկվող մարման նախորդող վճարման մասով չպետք է թույլ տրված լինի մարման կետանց
 •  60 ամսից պակաս ժամկետով վարկերի դեպքում հերթական մարման հետաձգումը կարող է իրականացվել առավելագույնը 1 անգամ՝ վարկի գործողության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում
 •  60 ամիս և ավելի ժամկետով վարկերի դեպքում հերթական մարման հետաձգումը կարող է իրականացվել առավելագույնը 5 անգամ՝ վարկի գործողության ողջ ժամանակահատվածի ընթացքում՝ բացառությամբ ժամանակացույցով սահմանված վերջին 2 տարվա, ընդ որում այն կարող է իրականացվել ոչ ավելի հաճախ, քան հաշվետու տարվա ընթացքում 1 անգամ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար