Թեժ գիծ +37410 511 211

Երիտասարդ ընտանիքներին

Երիտասարդ ընտանիքներին` մատչելի բնակարան

Երիտասարդ ընտանիք, որտեղ ամուսինների տարիքների հանրագումարը չի գերազանցում 70-ը, կամ երեխա ունեցող միայնակ երիտասարդ ծնող ում տարիքը չի գերազանցում 35-ը (ներառյալ): Ծրագրից կարող են օգտվել 18 տարին լրացած անձիք:

Վարկառու է համարվում ՀՀ քաղաքացին կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձը, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի:

Համավարկառու կարող է լինել վարկառուի ամուսինը և նրանց երկուսի ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում` ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները):

 Վարկի նպատակը Գոյություն ունեցող կամ կառուցապատման ընթացքում գտնվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով
 Վայրը ՀՀ ամբողջ տարածքում
 Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
  Առաջնային շուկա
(անմիջապես կառուցապատողից)
Երկրորդային շուկա
 Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքի առավելագույն արժեք

Ձեռք բերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 30 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 31 միլիոն ՀՀ դրամը։

Ձեռք բերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայության կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)` հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։ Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի 31 միլիոն ՀՀ դրամը։

Ձեռք բերման արժեքը` ոչ ավելի, քան 25 միլիոն ՀՀ դրամ և միևնույն ժամանակ գնահատված շուկայական արժեքը` ոչ ավելի, քան 26 միլիոն ՀՀ դրամ։

Ձեռք բերվող անշարժ գույքի ձեռքբերման և գնահատված արժեքները համեմատվում են ՀՀ Ազգային Վիճակագրական Ծառայության կողմից հրապարակվող անշարժ գույքի միջին գների հետ (վերջին հրապարակված տվյալների հետ)` հաշվի առնելով բնակարանի մակերեսը և գտնվելու վայրը։ Մասնավորապես, բնակարանի մակերեսի և տվյալ տարածքի համար մեկ քառակուսի մետրի միջին արժեքի արտադրյալը չպետք է գերազանցի 26 միլիոն ՀՀ դրամը։

 Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար

1 մլն-ից մինչև 27.750 մլն*

1 մլն-ից մինչև 22.5 մլն*
 Վարկի ժամկետը Նվազագույնը 10 տարի, առավելագույնը 20 տարի
 Տոկոսադրույքը

7.5% (սուբսիդավորման ենթակա չէ)

7.5% (2 տոկոսային կետով կսուբսիդավորվի Երևան քաղաքի վարկերը, իսկ մարզերում՝ 4 տոկոսային կետով)
Վարկի տրամադրման ձև
Միանվագ կամ փուլային:
Ընդ որում փուլային վարկի վերջին մասնաբաժինը տրամադրվում է անշարժ գույքի՝ 80% և ավելի ավարտվածության աստիճան ունենալու դեպքում, իսկ առաջին մասնաբաժնի առավելագույն սահմանը սահմանվում է 1,000,000 ՀՀ դրամ:

 

 

Միանվագ

 Վարկի տրամադրման վճար` գանձվում է միանվագ մինչև վարկի տրամադրումը

 

Վարկի գումարի 0.5% բայց ոչ պակաս քան 50.000 ՀՀ դրամը

 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 3,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգը՝

Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`

 •  "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
 • "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հավասար չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:

Գրավ՝

 •  Ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքը և/կամ այլ բնակելի անշարժ գույք։
 •  Անշարժ գույքը/երը պետք է հանդիսանա առաջնային գրավ:

Վարկ/Գրավ (LTV)՝

Առաջնային շուկա (անմիջապես կառուցապատողից)

 •  Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 80%-ը*
 •  Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 90%*-ը եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը
  • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի (գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի) 80%,
  • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից։
  • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն*՝ ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի արժեքի 20 տոկոսի և վարկառուի կողմից 10 կամ ավելի տոկոսի չափով կատարված կանխավճարի տարբերության չափով:

Երկրորդային շուկա՝

 • Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 70%-ը*
 • Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 90%-ը* եթե բավարարված է հետևյալ պահանջներից առնվազն մեկը 
  • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից գրավադրվում է նաև այլ բնակելի անշարժ գույք, ընդ որում, ձեռք բերվող և այլ բնակելի անշարժ գույքերի գրավադրման դեպքում, վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գրավադրված անշարժ գույքերի ընդհանուր արժեքի (գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի) 70%,
  • տրամադրված վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող ձեռք բերվող բնակելի տան կամ բնակարանի գրավից բացի վարկառուի կողմից ներկայացվում է նաև երաշխավորություն Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկատուների ցուցակում ընդգրկված` 1-ից 300 տեղերը զբաղեցնող իրավաբանական անձանց կողմից։
  • առկա է հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն*՝ ձեռքբերվող բնակելի տան կամ բնակարանի արժեքի 30 տոկոսի և վարկառուի կողմից 10 կամ ավելի տոկոսի չափով կատարված կանխավճարի տարբերության չափով:

Եկամուտ

Վարկառուի և հնարավոր համավարկառուների ընդհանուր ամսական զուտ եկամտի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 800,000 ՀՀ դրամը

Ամսական մարումների հարաբերակցությունը զուտ եկամուտներին (ՄԵ) (PTI)` 

Մինչև 35%

Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերակցությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ) (OTI)

Մինչև 45%

Տվյալներ վարկային պատմության մասին՝ 

 • Հարցում ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից (ՍՊԸ 3),
 •  Եթե վարկառուն/Համավարկառուն ընթացիկ վարկ/եր ունեն, ապա այն պետք է դասակարգված լինի իբրև ստանդարտ վարկ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի և վարկի/երի գծով չպետք է առկա լինեն ընթացիկ ժամկետանց պարտավորություններ,
 • վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրացույցային օրը:

Տուժանք՝

Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն Բանկին վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար:

Ապահովագրություն`

Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (եկամուտների համամասնությամբ) կատարվում է ամեն տարի վարկի մնացորդային գումարի չափով

Այլ պահանջներ`

Պետք է ներկայացվեն այնպիսի ձեռքբերման հիփոթեքային վարկեր, որտեղ

 1.  վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ չեն (համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի),
 2.  որոնք բավարարում են Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
 3.  եթե ամուսիններից որևէ մեկն ունի իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող այլ բնակելի անշարժ գույք (բնակարան, բնակելի տուն)` ապա տվյալ բնակարանում/բնակելի տանը հաշվառված անձանց 1 շնչի հաշվով պետք է բաժին ընկնի 18,0 քառ. մ.-ից պակաս տարածք (բնակելի տան դեպքում հաշվարկի մեջ ներառվում է անշարժ գույքի միայն բնակության համար օգտագործվող հատվածը),
 4.  ամուսինները պատրաստվում են մշտական բնակության անցնել ձեռք բերվող բնակարանում կամ բնակելի տանը (չեն նախատեսում վարձակալության հանձնել մինչև բնակվելը, պետք է բնակվեն ամբողջ տարին` չպետք է օգտագործեն որպես ամառանոց, և այլն):

Այլ դրույթներ`

 • Տեղեկանք ՀՀ ԱԳԿՊԿ-ի կողմից վարկառուին և նրա ամուսնուն սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքերի վերաբերյալ
 •  Մնացած պահանջները՝ համաձայն "Բնակարան երիտասարդներին" ՎՎԿ ՓԲԸ "Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման կարգի":

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

Ֆինանսներ բոլորի համար